Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:678

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-08-2017
Datum publicatie
31-08-2017
Zaaknummer
E.J. no. 1985 van 2015 / AUA201500398
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeid, verzoek nietig-ontslag, regeling niet nagekomen. Comparitie van partijen gelast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4552
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 augustus 2017

Behorend bij E.J. no. 1985 van 2015 / AUA201500398

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

Verzoekster,

wonende in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: [verzoekster],

gemachtigde: de advocaat mr. H.G. Figaroa,

tegen:

de naamloze vennootschap

ABC ARUBA BROADCASTING COMPANY N.V.,

h.o.d.n. ATV,

gevestigd in Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: ATV,

procederende bij haar directeur [naam].

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak gehouden ter terechtzitting van 5 januari 2016.

1.2

Uit die aantekeningen blijkt dat [verzoekster] samen met haar gemachtigde ter zitting is verschenen, terwijl ATV is verschenen bij haar directeur voornoemd. [verzoekster] heeft gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om bij wijze van repliek te reageren op het verweerschrift. ATV heeft vervolgens gedupliceerd.

1.3

Beschikking is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Naast verlof tot kosteloos procederen verzoekt [verzoekster] dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

a. voor recht verklaart dat het door ATV aan [verzoekster] gegeven ontslag nietig is;

b. ATV veroordeelt om aan [verzoekster] te betalen haar volledige loon (salaris plus gemiddelde commissie) gerekend vanaf 14 november 2014 totdat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, achterstallig loon te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met wettelijke rente;

c. ATV veroordeelt om aan [verzoekster] te betalen één maand bruto loon dat ATV ten onrechte heeft ingehouden, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met wettelijke rente;

d. ATV veroordeelt om aan [verzoekster] te betalen de door haar gewerkte doch niet door ATV betaalde overuren, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met wettelijke rente;

e. te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

f. ATV veroordeelt in de proceskosten.

2.2

ATV voert verweer dat strekt tot afwijzing van het door [verzoekster] verzochte, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit het daartoe overgelegde bevoegdelijk afgegeven bewijs van onvermogen blijkt dat [verzoekster] niet in staat is om de kosten van deze procedure te dragen. Aan [verzoekster] zal daarom verlof tot kosteloos procederen worden verleend.

3.2

Deze zaak stond aanvankelijk voor beschikking op 16 februari 2016. Op verzoek van partijen is vervolgens het geven van beschikking aangehouden, omdat zij in termen van een regeling waren. De zaak is vervolgens op 31 december 2016 naar de parkeerrol verwezen. Op verzoek van [verzoekster] is de zaak op 4 juli 2017 weer op de lopende rol geplaatst, en voor beschikking gesteld op 29 augustus 2017. Volgens de raadsman van [verzoekster] hadden partijen een regeling bereikt, doch die wordt volgens die raadsman niet nagekomen door ATV.

3.3

Gelet op de buitengerechtelijke ontwikkelingen in deze zaak en het gegeven dat de mondelinge behandeling daarvan zo’n anderhalf jaar geleden heeft plaatsgevonden oordeelt het Gerecht het zinvol om inlichtingen te krijgen en/of met partijen te bespreken of een minnelijke regeling van (een deel van) het geschil mogelijk is. Daarom zal hierna een comparitie gelast worden, waarop ATV deugdelijk vertegenwoordigd en [verzoekster] in persoon dienen te verschijnen, desgewenst samen met gemachtigden.

3.4

Als een partij niet verschijnt kan het Gerecht daaraan het gevolg verbinden – ook in het nadeel van die partij – dat het passend acht.

3.5

De partij die zich gedurende de comparitie op schriftelijke (bewijs)stukken wil beroepen, dient die stukken tijdig - dat wil zeggen uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de zitting - in fotokopie aan zijn wederpartij en aan het Gerecht over te leggen.

3.6

Voor de comparitie wordt in beginsel één uur uitgetrokken.

3.7

De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip ter zitting te verschijnen, dient binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief de rechter om uitstel te verzoeken. Bij het verzoek om uitstel moeten de verhinderdata worden opgegeven van alle partijen en hun gemachtigden gedurende de drie komende maanden. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval dient de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden daarvan per brief de rechter gemotiveerd om uitstel te verzoeken.

3.8 [

verzoekster] dient ter zitting kenbaar te maken welke regeling er volgens haar precies tot stand was gekomen tussen partijen, en wanneer die regeling precies tot stand was gekomen. Als die regeling op schrift is gesteld, dient [verzoekster] dat document in het geding te brengen.

3.9

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of ter beproeving van een (al dan niet gedeeltelijke) minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. A.H.M. van de Leur, rechter, te houden op donderdag 28 september 2017 om 14:30 uur in de zaal A van het in Aruba te J.G. Emanstraat nr. 51 gelegen gerechtsgebouw;

-bepaalt dat [verzoekster] dan in persoon aanwezig moet zijn en dat ATV dan vertegenwoordigd aanwezig moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is om haar te vertegenwoordigen, desgewenst samen met gemachtigden;

-verleent aan [verzoekster] verlof tot kosteloos procederen;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 29 augustus 2017.