Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:646

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
A.R. no. 2669 van 2015/AUA201500249
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Onverdeelde nalatenschap. Tussenvonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/274
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 augustus 2017

behorend bij A.R. no. 2669 van 2015/AUA201500249

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiseres 1],

[Eiser 2],

[Eiseres 3],

[Eiseres 4], en

[Eiseres 5,

allen wonende in Aruba,

allen erven van wijlen [XY],

eisers,

hierna gezamenlijk ook te noemen: [eisers],

gemachtigde: de advocaat mr. M. Voorn,

tegen:

DE (OVERIGE) ERVEN VAN WIJLEN DE HEER [XY],

gedaagden,

waarvan zijn verschenen:

1. [Gedaagde 1],

2. [Gedaagde 2],

3. [Gedaagde 3],

4. [Gedaagde 4],

5. [Gedaagde 5],

6. [Gedaagde 6],

7. [Gedaagde 7],

8. [Gedaagde 8],

9. [Gedaagde 9],

10. [Gedaagde 10],

11. [Gedaagde 11],

12. [Gedaagde 12],

13. [Gedaagde 13],

14. [Gedaagde 14],

15. [Gedaagde 15],

hierna gezamenlijk ook te noemen: [gedaagden],

gedaagde sub 1, 2, en 6 tot en met 15 procederend in persoon,

gemachtigde (vanaf dupliek) voor gedaagde sub 3, 4 en 5: de advocaat mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 1 maart 2017 blijkt uit de schriftelijke rolbeschikking van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-de tegen gedaagden sub 10 tot en met 14 verleende akte van niet dienen van antwoord;

-de op 26 april 2017 door gedaagde sub 15 genomen conclusie van antwoord;

-[eisers] hebben geen gebruik gemaakt van de aan hen geboden gelegenheid om te repliceren in het licht voormelde conclusie van antwoord.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 [

eisers] vorderen dat het Gerecht - zo het begrijpt - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

-de verdeling beveelt van het van de onverdeelde nalatenschap van wijlen [XY] (hierna: de erflater) deel uitmakende in Aruba te [perceel] z/n gelegen peceel, groot 49.700 m2, kadastraal bekend als Eerste Afdeling, Sectie […], nummer […] ([…]) (hierna: het perceel);

-het perceel toebedeelt aan [eisers] tegen een aan de gezamenlijke erven van de erflater uit te keren vergoeding van Afl. 1.500.000,--;

-notaris mr. [naam notaris] benoemt door en ten overenstaan van wie de te bevelen verdeling zal worden uitgevoerd;

-een onzijdig persoon benoemt die de belangen van de overige erven van de erflater zal behartigen en namens hen medewerking zal verlenen aan de te bevelen verdeling;

-bepaalt dat alle met de verdeling gemoeid gaande kosten voor rekening komen van de gemeenschap met betrekking tot het perceel.

2.2

Naar het Gerecht met [eisers] heeft begrepen willen ook gedaagden sub 1, 2, en 7 tot en met 15 over gaan tot verdeling van het perceel door het daartoe aan een derde te verkopen voor een onder de gezamenlijke erven te verdelen koopsom van

Afl. 1.500.000,--. Gedaagde sub 6 wil ook overgaan tot verdeling van het perceel door het daartoe aan een derde te verkopen, zij het tegen een onder de gezamelijke erven te verdelen koopsom van Afl. 2.000.000,--. Gedaagde sub 3, 4 en 5 concluderen tot afwijzing van het door [eisers] verzochte.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het Gerecht heeft kennis genomen van de gedingstukken en oordeelt het zinvol om inlichtingen te krijgen en/of met partijen te bespreken of een minnelijke regeling van (een deel van) het geschil mogelijk is. Daarom zal hierna een comparitie gelast worden, waarop partijen in persoon dienen te verschijnen, desgewenst samen met gemachtigden.

3.2

Als een partij niet verschijnt kan het Gerecht daaraan het gevolg verbinden - ook in het nadeel van die partij - dat het passend acht.

3.3

De partij die zich gedurende de comparitie op schriftelijke (bewijs)stukken wil beroepen, dient die stukken tijdig - dat wil zeggen uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de zitting - in fotokopie aan zijn wederpartij en aan het Gerecht over te leggen.

3.4

Voor de comparitie wordt in beginsel één uur uitgetrokken. Partijen kunnen hun zaak ter comparitie vijf minuten bepleiten. Als een partij de vastgestelde spreektijd overschrijdt, kan de rechter haar het woord ontnemen.

3.5

De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip ter zitting te verschijnen, dient binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief de rechter om uitstel te verzoeken. Bij het verzoek om uitstel moeten de verhinderdata worden opgegeven van alle partijen en hun gemachtigden gedurende de drie komende maanden. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval dient de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden daarvan per brief de rechter gemotiveerd om uitstel te verzoeken.

3.6

Alvast wordt het volgende overwogen. [eisers] hebben op 8 februari 2017 bij akte overgelegd een door [Z] (in opdracht van [eisers]) opgesteld taxatierapport van 13 oktober 2016 met als titel “A PARCEL PROPERTY LAND SITUATED AT [perceel]” met als rapportnummer [nummer]. Dat rapport vermeldt dat op 13 oktober 2016 de actuele marktwaarde van het perceel Afl. 1.491.000,-- bedroeg. Het bij het verzoekschrift overgelegde door [naam ing.] (in opdracht van […] N.V.) opgestelde taxarapport vermeldt dat de actuele martkwaarde van het perceel op 6 augustus 2015 Afl. 1.500.000,-- bedroeg. Deze taxatierapporten komen het Gerecht voorshands betrouwbaar en niet onjuist voor. Indien iemand van de erven anderszins van mening is, dient hij dat ter zitting gemotiveerd onder de aandacht van het Gerecht te brengen.

3.7

Indien het perceel wordt toebedeeld aan [eisers] zoals door hen verzocht, dienen zij bij boter bij de vis te leveren, in die zin dat zij op het moment van levering aan hen van het perceel het nog vast te stellen bedrag uit overbedeling moeten storten onder de notaris ter verdeling onder de gezamenlijke erven. Indien […] te dezen afhankelijk zijn van de koper van het perceel wat betreft de betaling door hem van de koopsom, komt deze wijze van verdeling het Gerecht voorhands niet geraden voor. Ter zitting wenst het Gerecht een andere verdelingswijze met partijen te bespeken, in die zin (bijvoorbeeld) dat [eisers] namens alle erven het perceel mogen verkopen en leveren aan een derde tegen een nog vast te stellen onder de gezamenlijke erven naar ieders erfdeel te verdelen (daartoe onder de notaris te storten) koopsom.

3.8

Gedaagde sub 15 ([gedaagde 15]) dient ter zititing kenbaar te maken aan het Gerecht en aan alle in dit geding verschenen andere erven van de erflater wat precies de status is van de tussen [eisers] en […] N.V. op 25 juni 2012 gesloten voorlopige koopakte tegen een koopsom van Afl. 1.550.000,--. [eisers] dienen ter zitting over te leggen de schriftelijke volmacht van alle overige erven waaruit blijkt dat [eisers] ook namens die erven voormelde koopakte mocht sluiten met […] N.V..

3.9

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of ter beproeving van een (al dan niet gedeeltelijke) minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. A.H.M. van de Leur, rechter, te houden op donderdag 28 september 2017 om 09:00 uur in de enquêtezaal van het in Aruba te J.G. Emanstraat nr. 51 gelegen gerechtsgebouw;

-bepaalt dat partijen dan in persoon aanwezig moeten zijn, desgewenst met gemachtigden;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 23 augustus 2017.