Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:64

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-02-2017
Datum publicatie
07-02-2017
Zaaknummer
A.R. 2497 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, Nakoming convenant.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 februari 2017

Behorend bij A.R. 2497 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M.M.C. Ecury,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. D.C. Lopez Paz.

1 DE PROCEDURE IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens van repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in reconventie;

- de akte uitlating producties in reconventie.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE)

2.1

Partijen zijn ex-echtelieden.

2.2

De vermogensrechtelijke gevolgen van hun echtscheiding hebben partijen als volgt in een convenant geregeld.
T.a.v. de huwelijksgoederengemeenschap:

1. Tot de huwelijksgoederen gemeenschap behoren, aan partijen zonder nadere omschrijving bekend:

a. De echtelijke woning gelegen te (Adres), te Aruba;

b. De op de echtelijke woning bij de Algemeen Pensioen Fonds Aruba (APFA) gevestigde hypothecaire Iening met een saldo van Awg. 257.098,97 per oktober 2014;

c. De inboedel zich bevindende in de echtelijke woning;

d. Een auto van het merk Suzuki Vitara bouwjaar 200, kleur paars;

e. Een auto van het merk Toyota, BYD, bouwjaar 2011, kleur zwart;

f. Een lening bij de Aruba Bank t.n.v. de man met een saldo van Awg. 9.130,04 per 30 september 2014;

g. Een lening bij de Island finance t.n.v. de man met een saldo van Awg. 23.481,90 per 30 september 2014;

h. Een lening bij de Island finance t.n.v. de vrouw met een saldo van Awg. 12.439,94 per 2 oktober 2014;

i. Een lening bij de volkskredietbank t.n.v. de vrouw met een saldo van Awg. 3.500,00 per 30 september 2014;

j. Een lening bij de Total finance t.n.v. de vrouw met een saldo van Awg. 1.305,36 per 2 oktober 2014;

k. Een autolening bij de RBC Bank met een saldo van ± Awg. 11.971,69 per 2 oktober 2014;

I. Een creditcard t.n.v. de vrouw bij de CMB bank met een maandelijkse aflossing van US$. 90,00;

m. Een creditcard t.n.v. de vrouw bij de RBTT/RBC Bank met een maandelijkse aflossing van US$ 150,00;

Terzake de echtelijke woning gelegen (Adres), Aruba en de daarop gevestigde hypothecaire lening:

2. Partijen komen overeen dat echtelijke woning gelegen te (Adres), te Aruba, met een vrije markt waarde van Awg. 290.000,00 per 27 januari 2011, zal worden verkocht. Na aftrek van het saldo van de daarop rustende hypothecaire lening en overige op de woning rustende eigenaarslasten, zoals erfpacht en grondbelasting, zal de overwaarde, tussen partijen elk voor de helft (50%-50%) worden verdeeld.

3. Partijen zullen mogelijke kosten voor de opmaak van een nieuw taxatierapport bij helfte dragen.

4. Partijen komen overeen dat zij, de woning middels het makelaarskantoor van ……………………..tegen een courtage van 5 %, gedurende een periode van 6 maanden, zullen trachten te verkopen tegen de door de makelaar aan to geven advies verkoopprijs. Als bodemprijs wordt het bedrag van Awg. 290.000,00 afgesproken. Telkens na ommekomst van de termijn van 6 maanden zullen partijen de verkoop evalueren en kunnen zij nadere afspraken maken.

Terzake de inboedel:

5. De zich tot op heden in de echtelijke woning bevindende roerende goederen dan wel de inboedel, aan partijen zonder nadere omschrijving bekend, wordt toebedeeld aan de man.

Terzake de periode tot aan de afwikkeling van de verkoop van de echtelijke woning:

6. Partijen spreken of dat de man tot aan de verkoop, in de woning zal verblijven. De huidige financiële situatie zal tot aan de verkoop worden gecontinueerd.

Terzake de auto's en autolening:

7. De auto van het merk Suzuki Vitara (sub d) en de autolening (sub k) zullen aan de vrouw worden toebedeeld. De auto van het merk Toyota BYD, bouwjaar 2011 (sub e) zal aan de man worden toebedeeld.

Terzake de creditcards.

8. De creditcards t.n.v. de vrouw bij zowel de CMB bank (sub I) als de RBTT/RBC Bank (sub m) zullen aan de vrouw worden toebedeeld.

Terzake de leningen/schulden.

9. De hiernavolgende leningen worden aan de man toebedeeld.

a. De lening bij de Aruba Bank t.n.v. de man met een saldo van Awg. 9.130,04 per 30 september 2014;

b. De lening bij de Island finance t.n.v. de man met een saldo van Awg. 23.481,90 per 30 september 2014;

10. De hiernavolgende leningen worden aan de vrouw toebedeeld.

a. De lening bij de Island finance t.n.v. de vrouw met een saldo van Awg. 12.439,94 per 2 oktober 2014;

b. De lening bij de volkskredietbank t.n.v. de vrouw met een saldo van Awg. 3.500,00 per 30 september 2014;

c. De lening bij de Total finance t.n v. de vrouw met een saldo van Awg. 1.305,36 per 2 oktober 2014;

d. De autolening bij de RBC Bank met een saldo van ± Awg. 11.971,69 per 2 oktober 2014;

Terzake de restitutie inkomsten belasting AOV AZV.

11. Partijen spreken af dat de restitutie inkomsten belasting, AOV en AZV, over de jaren tot en met 2014, aan partijen elk voor de helft toekomen De man zal hiertoe een separate verklaring voor de inspectie ondertekenen.

Terzake de pensioenrechten.

12. leder der partijen behoudt de door hun gedurende huwelijk opgebouwde pensioenrechten zonder verplicht te zijn deze met de andere partij te verrekenen.

T.a.v. partner alimentatie.

13. Partijen verdienen of hebben verdiencapaciteit om ieder in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. Partijen zullen jegens elkaar geen alimentatieverplichting hebben en doen dan ook onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van een eventueel recht van elkaar alimentatie te vorderen.

Overige:

14. Alles wat door erfenis, legaat, schenking of anderszins verkregen mocht zijn of worden, wordt zonder verdere verrekening toegedeeld aan de partij, die het betreft. De andere partij staat terzake alle rechten af.

15. De kosten gemoeid met de onderhavige overeenkomst, de notariele akte van scheiding en deling c.q. levering worden door partijen elke voor de helft gedragen.

Kwijting en vrijwaring:

16. Partijen verklaren hierbij de tussen hen bestaande gemeenschap met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hebben verdeeld en zij verklaren tevens, behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen genoemd in deze overeenkomst, niets meer van elkaar te vorderen te hebben en elkaar algehele en finale kwijting en decharge te verlenen.

Geschillen:

17. In het geval partijen in de toekomst van mening mochten gaan verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen. Mocht dit niet lukken, dan zullen partijen zich wenden tot een mediator op Aruba met het verzoek te trachten de gerezen geschilpunten door bemiddeling tot een oplossing te brengen. Pas indien en nadat die bemiddeling niet tot het gewenste resultaat zal hebben geleid, zullen partijen zich tot een eigen advocaat kunnen wenden, met de opdracht de betreffende geschilpunten aan de rechter van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba voor te leggen.
18. Voor geschillen aangaande de kinderen zullen partijen telkens rechtstreeks de rechter kunnen benaderen.

Slotbepaling:
19. Partijen verbinden zich deze overeenkomst geheel, noch gedeeltelijk te zullen (laten) ontbinden c.q. vernietigen op grond van enigerlei tekortkoming in de nakoming daarvan. Nakoming zal steeds gevorderd kunnen worden al dan niet met schadevergoeding.

2.3

De woning is nog niet verkocht.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

3.1

Eiseres vordert, samengevat, in conventie – uitvoerbaar bij voorraad – Gedaagde te bevelen zijn medewerking aan de verkoop van de woning te verlenen; haar vervangende toestemming te verlenen om uitvoering te geven aan het echtscheidingsconvenant met machtiging om de woning te betreden ter bezichtiging door mogelijke kopers; de verdeling te gelasten zoals in het echtscheidingsconvenant is overeengekomen “onder de bepaling dat de helft van de waarde van de voormalige echtelijke woning (…) aan eiseres wordt uitbetaald onder zekerheidstelling door gedaagde van het aan eiseres uit te betalen bedrag”; de verdeling van de gemeenschappelijke woning te bevelen met machtiging op Eiseres ter uitvoering van het vonnis de hulp van de “sterke arm” in te roepen; te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van eventueel noodzakelijke akten en het vonnis in daartoe bestemde registers kan worden ingeschreven, met veroordeling van Gedaagde tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Eiseres grondt de vordering erop dat Gedaagde de afspraken in het echtscheidingsconvenant onvoldoende nakomt.

3.3

Gedaagde voert hiertegen verweer.

3.4

Gedaagde vordert, geparafraseerd, in reconventie verklaring voor recht dat de autolening van de RBTT per 2 oktober 2014 aan Eiseres is toebedeeld en – uitvoerbaar bij voorraad - haar te bevelen die lening maandelijks te betalen; te bepalen dat de hypothecaire lening voor de helft wordt toebedeeld en zij de helft van de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting moet voldoen; Gedaagde te machtigen de woning via een of meer door hem aangewezen makelaars te verkopen en hem te machtigen Eiseres bij de verkoop en de overdracht te vertegenwoordigen; Gedaagde verlof te verlenen om na een jaar tot openbare verkoop over te gaan en ten slotte te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van eventueel noodzakelijke akten, met veroordeling van Eiseres tot vergoeding van de proceskosten.

3.5

Gedaagde grondt de vordering erop dat Eiseres het echtscheidingsconvenant niet nakomt.

3.6

Eiseres voert tegen de vordering in reconventie verweer, met vordering tot veroordeling van Gedaagde in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

4.1

Het gerecht stelt voorop dat geen van partijen de (overigens contractueel uitgesloten) ontbinding of vernietiging van het echtscheidingsconvenant vordert. Dit convenant beheerst dus de rechtsverhouding tussen partijen. Het gaat erom of partijen over en weer de overeenkomst nakomen.

4.2

Met betrekking tot de woning zijn partijen overeengekomen dat deze zou worden verkocht via makelaardij (nu) Tophomes voor Afl. 290.000, en de overwaarde 50/50 zou worden verdeeld. De opdrachtovereenkomst met de makelaar dateert van 10 juni 2015. Verder zijn partijen overeengekomen dat zij na 6 maanden de verkoopinspanningen zouden evalueren en daarover nadere afspraken maken; naar het gerecht aanneemt als die inspanning onvoldoende resultaat op zou leveren. Daarvan is het kennelijk nog niet gekomen. Ten slotte spraken partijen in dit verband af dat Gedaagde tot de verkoop in de woning zou verblijven en de “huidige financiële situatie” tot de verkoop zou worden gecontinueerd. Nu niet gemotiveerd weersproken is dat Gedaagde de woonlasten, inclusief de hypotheeklasten, draagt neemt het gerecht aan dat daarmee uitvoering wordt gegeven aan de ten tijde van het sluiten van het echtscheidingsconvenant bestaande “financiële situatie”.

4.3

Volgens Eiseres werkt Gedaagde niet voldoende mee aan de verkoopinspanningen. Gedaagde ontkent voorgaande. Dat Gedaagde onvoldoende mee zou werken onderbouwt Eiseres met een verklaring van de verkopende makelaar dat hij op 12 september 2015 een bezichtiging had georganiseerd maar Gedaagde niet thuis was en de bezichtiging daarom niet door ging. Wat daarvan zij, het gerecht is van oordeel dat daarmee niet vast staat dat Gedaagde onvoldoende medewerking verleent aan de verkoop. De stelling dat het bordje “for sale” een tijdje niet aan het hek heeft gehangen is, ook in combinatie met het voorgaande, onvoldoende om die conclusie te trekken.

4.4

Dat laat onverlet dat partijen zijn overeengekomen om de verkoopinspanningen elke zes maanden te evalueren en daaromtrent mogelijk nieuwe afspraken te maken. Nu de verkoop kennelijk niet vlot, ligt het voor de hand dat partijen tot die evaluatie overgaan en nieuwe afspraken maken, mogelijk met hulp van de mediator. Daarbij kan uitgangspunt zijn dat de bodemverkoopprijs gelijk is aan de nog bestaande hypotheekverplichtingen; het lijkt erop dat beide partijen dat willen. Een beslissing op dat punt valt echter buiten het bestek van deze procedure.

4.5

Met betrekking tot de woning vordert Gedaagde in reconventie dat Eiseres wordt veroordeeld om – samengevat – de helft van de hypotheeklasten aan Gedaagde te vergoeden. Die vordering zal worden afgewezen. Partijen zijn overeengekomen dat de “financiële situatie” wordt gecontinueerd zolang de woning niet is verkocht. Nu, zoals het gerecht hiervoor overwoog, Gedaagde kennelijk de hypotheeklasten ten tijde van het sluiten van het echtscheidingsconvenant droeg dient hij daarmee door te gaan. Daar staat tegenover dat Gedaagde ook geen gebruiksvergoeding hoeft te betalen. Ook dit kan uiteraard onderwerp van de evaluatie zijn waartoe partijen over zouden kunnen gaan.

4.6

Kort gezegd is dus niet gebleken dat Gedaagde tekortschiet in de nakoming van het echtscheidingsconvenant. Het in conventie gevorderde komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

4.7

Bij een verklaring voor recht dat de RBTT-autolening aan Eiseres is toebedeeld heeft Gedaagde in reconventie geen belang. Dat staat al in artikel 7 van het echtscheidingsconvenant. Uit wat in conventie werd overwogen vloeit voort dat de vordering om de hypothecaire lening aldus verdelen dat iedere partij de helft krijgt toebedeeld en Eiseres te verplichting de helft van de maandelijkse hypotheeklasten te voldoen (nog) niet toewijsbaar is. Ook de vordering om Gedaagde te machtigen een andere makelaar in te schakelen is prematuur. A fortiori geldt dat ook de vordering hem te machtigen namens Eiseres een koopovereenkomst te sluiten en de eigendom over te dragen dan wel tot openbare verkoop over te gaan. Wel heeft Gedaagde belang bij de veroordeling van Eiseres om de RBTT-lening te blijven betalen. Uit hoofde van het huwelijksvermogensrecht is hij immers jegens de RBTT aansprakelijk voor de helft van de schuld (aangenomen dat Gedaagde niet als medeschuldenaar voor de lening heeft getekend, in welk geval hij voor het geheel aansprakelijk is). Niet voldoende gemotiveerd weersproken is dat Eiseres op die lening niet (meer) betaalt. De boete zal gematigd en gemaximeerd worden.

4.8

Nu partijen ex-echtelieden zijn zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie

wijst het gevorderde af;

compenseert te proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in reconventie

beveelt Eiseres te voldoen aan de maandelijkse verplichting met betrekking tot de autolening van de RBTT Royal (Aruba) op straffe van een dwangsom van Afl. 500,- per keer dat Eiseres, na betekening van dit vonnis, niet aan die verplichting voldoet met een maximum van Afl. 12.000,;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag1 februari 2017 in aanwezigheid van de griffier.