Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:637

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
A.R. no. 531 van 2016/AUA201600855
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/269
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 augustus 2017

behorend bij A.R. no. 531 van 2016/AUA201600855

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiser],

wonende in Aruba,

eiser,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigden: de advocaten mrs. A.J. Swaen en D.M. Passchier,

tegen:

1 [Gedaagde 1],

wonende in Nederland,

niet verschenen,

2 [Gedaahde 2],

wonende in Sint Maarten,

niet verschenen,

3 [Gedaagde 3],

wonende in Aruba, hierna ook te noemen: [gedaagde 3],

gemachtigde: de advocaat mr. H.U. Thielman,

4 [Gedaagde 4],

wonende in Aruba, hierna ook te noemen: [gedaagde 4],

gemachtigde: de advocaat mr. H.U. Thielman,

5 [Gedaagde 5],

wonende in Nederland,

niet verschenen,

6 [Gedaagde 6],

wonende in Nederland, hierna ook te noemen: [gedaagde 6],

procederend in persoon,

gedaagden.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord van [gedaagde 6] met producties, en die van [gedaagde 3] en [gedaagde 4] tevens houdende een eis in reconventie, eveneens met producties;

-de door [eiser] genomen conclusie van repliek in conventie (tevens houdende een verzoek tot wijziging van eis) en van antwoord in reconventie, met producties;

-de door [gedaagde 3] en [gedaagde 4] genomen conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, met producties;

-de door [eiser] genomen akte uitlating producties in conventie, alsmede zijn conclusie van dupliek in reconventie;

-[gedaagde 6] heeft geen gebruik gemaakt van de aan hen geboden gelegenheid om te dupliceren in conventie. Tegen hem wordt dienaangaande alsnog akte van niet dienen verleend.

1.2

Tegen de niet verschenen doch behoorlijk opgeroepen gedaagden sub 1, 2 en 5 is verstek verleend. Zij zijn ook na behoorlijke wederroeping niet verschenen.

1.3

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING TER ZAKE VAN DE VERZOCHTE WIJZING VAN EIS

[gedaagde 3] en [gedaagde 4] hebben bezwaar gemaakt tegen de door [eiser] verzochte wijziging van eis. Dat bezwaar is ongegrond, omdat [gedaagde 3] en [gedaagde 4] ampel gelegenheid hebben gehad om hun verdediging tegen de gewijzigde eis in te richten. Toelating van de eiswijziging is daarom niet in strijd met de goede procesorde.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

3.1 [

eiser] vordert dat het Gerecht - zo het begrijpt - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. de verdeling beveelt van de tussen partijen bestaande voor hen genoegzaam bekende gemeenschap;

b. een notaris benoemt ten overstaan van wie die verdeling zal worden uitgevoerd;

c. een onzijdig persoon benoemt om die gedaagde(n) die onwillig is of zijn te vertegenwoordigen teneinde de te bevelen verdeling te realiseren;

d. bepaalt dat de met verdeling gemoeid gaande notariskosten en die van de onzijdige persoon voor rekening komen van de gemeenschap;

e. [gedaagde 4] beveelt tot het (doen) afleggen van rekening en verantwoording voor het door haar sinds het overlijden op 21 februari 2011 van erflaatster [naam erflaatster] gevoerde beheer over de hierna onder 4.3.1 vermelde ING bankrekeningen en een ten name van [gedaagde 4] staande bij de Postspaarbank te Amsterdam gehouden bankrekening waarop zij een bedrag vanaf één van voormelde ING bankrekeningen heeft gestort of overgemaakt;

f. gedaagden veroordeelt in de proceskosten.

3.2 [

gedaagde 3] en [gedaagde 4] voeren verweer, en concluderen tot afwijzing van het door [eiser] verzochte, kosten rechtens. [gedaagde 6] voert geen verweer.

in reconventie

3.3 [

gedaagde 3] en [gedaagde 4] vorderen dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

g. bepaalt dat de vordering tot verdeling in conventie voor de duur van drie jaren wordt uitgesloten;

h. [eiser] veroordeelt in de proceskosten.

3.4 [

eiser] voert verweer, en concludeert dat [gedaagde 3] en [gedaagde 4] niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in het door hen verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

in conventie en in reconventie

3.5

Voor zover van belang voor de beslissingen worden de stellingen van partijen hierna besproken

ilarioH

4 DE BEOORDELING

in conventie en in reconventie

4.1

De aard van de procedure in conventie en die van de reconventionele procedure brengen mee dat die gezamlijk besproken zullen worden.

4.2

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat [gedaagde 3] en [gedaagde 4] niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in hun reconventionele vorderingen. Het reconventionele ontvankelijkheidsverweer van [eiser] wordt daarom verworpen.

4.3

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden staat tussen partijen het volgende vast.

4.3.1

Partijen zijn als erfgenamen gezamenlijk gerechtigd tot de nalatenschap van wijlen [naam overledene 1](overleden in Aruba op […] 2002) en [naam overledene 2] (overleden in Aruba op […] 2011). Die gemeenschap is onverdeeld, en daarvan maken de volgende vermogensbestanddelen in elk geval deel uit:

-het onroerend goed staande en gelegen in Aruba te [perceelnummer], kadastraal bekend als [nummer] (hierna: de woning);

-het saldo staande op ING betaalrekening [bankrekeningnummer], ING betaalrekening [bankrekening 2] en ING comfortspaarrekening [bankrekening 3].

4.3.2

De thans 63 jaar oude sinds 2013 in de woning wonende [gedaagde 3] is ongeneeslijk ziek (uitgezaaide prostaatkanker) en hij heeft geen vooruitzichten op overleving. De stress die een mogelijke gedwongen ontruiming van de woning met zich brengt voor [gedaagde 3] zal zijn terminale toestand alleen maar doen verergeren.

4.4

De hiervoor onder 4.3.2 vermelde vaststaande omstandigheden brengen met zich dat het Gerecht met [gedaagde 3] en [gedaagde 4] van oordeel is dat de belangen van [gedaagde 3] die door de door [eiser] verzochte (onmiddelijke) verdeling van de woning worden getroffen aanmerkelijk groter of zwaarder zijn dan de belangen die door die verdeling worden gediend. Het Gerecht zal daarom, zoals door [gedaagde 3] en [eiser] verzocht, op de voet van het derde lid van artikel 3:178 BW bepalen dat de verdeling van de woning voor een periode van drie jaar wordt uitgesloten indien en voor zover [gedaagde 3] de woning bewoont. De mogelijke omstandigheid dat [gedaagde 3] vanaf het moment dat hij de woning bewoont geen gebruiksvergoeding daarvoor betaalt maakt dat niet anders. Gesteld noch gebleken is immers dat [eiser] zijn mogelijke deel van die vergoeding niet op andere wijze dan door verdeling van de woning kan verkrijgen. De reconventionele vordering van [gedaagde 3] en [gedaagde 4] onder g. zal worden toegewezen, terwijl de conventionele vordering van [eiser] onder a. voor zover die zit op verdeling van de woning zal worden afgewezen. In de aard van de reconventionele procedure ziet het Gerecht aanleiding om de reconventionele proceskosten te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

4.5

De stelling van [gedaagde 4], dat zij niet het beheer heeft gevoerd over de hiervoor onder 4.3.1 vermelde ING bankrekeningen mist in het licht van het gemotiveerde verweer van [eiser] voldoende grondslag. Vast komt daarom te staan dat [gedaagde 4] dat beheer wel heeft gevoerd, en dat zij daarom gehouden is om rekening en verantwoording af te leggen zoals door [eiser] verzocht. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die dat anders maken. De conventionele vordering van [eiser] onder e. zal worden toegewezen voor zover die vordering ziet op de onder 4.3.1 vermelde ING bankrekeningen. Die vordering zal worden afgewezen voor zover die ziet op bedoelde beweerdelijk door [gedaagde 4] bij de Postspaarbank te […] gehouden bankrekening, nu gesteld noch is gebleken dat (het saldo van) die bankrekening behoort tot de tussen partijen te verdelen gemeenschap.

4.6

De vordering van [eiser] onder a. voor zover die ziet op de verdeling van de onder 4.3.1 vermelde ING bankrekeningen zal worden toegewezen als na te melden. Hetzelfde geldt voor de vorderingen van [eiser] onder b. tot en met d..

4.7

De aard van de conventionele procedure brengt eveneens mee dat de kosten daarvan worden gecompenseerd tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht:

in conventie

-beveelt [gedaagde 4] tot het (doen) afleggen aan [eiser] van rekening en verantwoording met betrekking tot de hiervoor onder 4.3.1 vermelde ING-bankrekeningen;

-beveelt de verdeling tussen partijen van (de saldo’s van) die bankrekeningen;

-benoemt tot notaris door en ten overstaan van wie die verdeling zal worden uitgevoerd notaris mr. [naam notaris];

-benoemt tot onzijdig persoon voormalig deurwaarder [naam XX] om de voor de uitvoering van die verdeling onwillige gedaagde(n) te vertegenwoordigen teneinde die verdeling te realiseren;

-bepaalt dat de kosten van de notaris en die van de onzijdige persoon ten laste komen van de tussen partijen te verdelen gemeenschap;

-verklaart dit conventionele vonnis tot zover uitvoerbaar bij vooraad;

-compenseert de conventionele proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-wijst af het meer of anders verzochte;

in reconventie

-bepaalt dat de verdeling tussen partijen van de woning gerekend vanaf 23 augstus 2017 voor drie jaren is uitgesloten indien en voor zover [gedaagde 3] de woning bewoont;

-verkaart dit reconventionele vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-compenseert de reconventionele proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 23 augustus 2017.