Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:618

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
E.J. no. 311 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-arbeid-loonvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 augustus 2017

Behorend bij E.J. no. 311 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

[X],

wonende in Aruba,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [X],

gemachtigde: de advocaat mr. C.S. Edwards,

tegen:

de naamloze vennootschap

SAFETY AND RESPONSE SECURITY SERVICES N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Safety,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties;

-de door [X] ter griffie ingediende akte houdende een wijziging van eis;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak gehouden ter terechtzitting van 23 mei 2017.

1.2

Uit die aantekeningen blijkt dat [X] ter zitting is verschenen samen met zijn gemachtigde. Safety is verschenen bij haar gemachtigde. [X] heeft gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om te reageren op het verweerschrift. Safety heeft vervolgens gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te reageren op die reactie van [X].

1.3

Beschikking is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Naast verlof tot kosteloos procederen en na toegelaten wijziging van eis verzoekt [X] dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking Safety veroordeelt:

a. om aan [X] te betalen Afl. 1.139,-- aan achterstallig loon, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met wettelijke rente;

b. om aan [X] te betalen Afl. 540,-- ter zake van 7 niet genoten niet betaalde vakantiedagen, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met wettelijke rente;

c. tot doorbetaling aan [X] van zijn loon over 5 maanden ad Afl. 1.872,-- per maand, te vermeerderen met wettelijke rente;

b. in de proceskosten.

2.2

Safety voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door [X] verzochte, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van [X] in de proceskosten, althans tot compensatie van die kosten.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit het daartoe overgelegde bevoegdelijk afgegeven bewijs van onvermogen blijkt dat [X] niet in staat is om de kosten van deze procedure te dragen. Aan hem zal daarom verlof worden verleend tot kosteloos procederen.

3.2

Vast staat tussen partijen het volgende. [X] is op 14 januari 2015 in loondienst getreden van Safety als bewaker, tegen een salaris van Afl. 1.872,-- maandelijks. Safety heeft [X] op 25 mei 2015 op staande voet ontslagen. Bij brief van 10 september 2015 van zijn gemachtigde heeft [X] aan Safety onder meer te kennen gegeven dat hij volgens hem ten onrechte is ontslagen. Die brief vermeldt onder meer: “Uw handelswijze jegens cliënt is geheel onrechtmatig en kennelijk onredelijk. Client stelt u mitsdien aansprakelijk voor de door hem dientengevolge geleden schade en nog te lijden schade. Gelet op zijn diensttijd en salaris bedraagt de door u aan cliënt verschuldigde schadevergoeding de som van AWG 1139,00 aan achterstallig loon plus AWG. 540,00 aan vakantiedagen, de wettelijke schadeloosstelling ad. AWG. 1.871,86, vermeerderd met de wettelijke verhoging (…) zijnde AWG 4486,79 plus de ontslagvergoeding wegens kennelijk onredelijk verleend ontslag ad. AWG 5.615,58, alzo totaal AWG 10.102,37.”.

3.3

Uit voormelde brief volgt onmiskenbaar dat [X] heeft berust in het aan hem gegeven ontslag. Dat brengt met zich – zoals op zitting reeds gezegd – dat [X] geen vorderingsrechten meer heeft uit hoofde van een nietig ontslag. Na berusting kan immers niet alsnog de nietigheid van een ontslag worden ingeroepen. Andersom kan wel; na het inroepen van de nietigheid daarvan kan de werknemer alsnog berusten in het ontslag en vervolgens de dan voor hem ten dienste staande rechtsvorderingen instellen.

3.4

Vorenstaande brengt met zich dat de vordering onder c. zal worden afgewezen, omdat die vordering is gestoeld op niet aan de orde zijnde nietigheid van het aan [X] gegeven ontslag.

3.5

Safety heeft de verschuldigdheid van de onder a. en b. gevorderde bedragen erkend, en Safety heeft onbestreden gesteld dat zij buiten rechte betaling van die bedragen heeft aangeboden aan [X] maar dat die de ontvangst daarvan heeft geweigerd. Wat daarvan ook zij; het had onder de gegeven omstandigheden op de weg gelegen van Safety om het aan [X] verschuldigde bedrag op zitting aan haar te betalen, ten overstaan van het Gerecht. Als dat had plaatsgevonden, had [X] niet langer belang bij toewijzing van zijn vorderingen op deze onderdelen. Eén en ander brengt mee dat de vorderingen onder a. en b. eveneens zullen worden toegewezen. Met Safety is het Gerecht echter van oordeel dat het schuldeisersverzuim van [X] met zich brengt dat er geen aanleiding bestaat voor toewijzing van de door [X] verzochte wettelijke verhoging. De wettelijke rente zal aanvangen één week na de uitspraak van deze beschikking.

3.6

In de uitkomst van deze procedure ziet het Gerecht aanleiding om de proceskosten te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-veroordeelt Safety om aan [X] te betalen Afl. 1.679,-- aan achterstallig loon en aan niet genoten niet uitbetaalde vakantiedagen, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 30 augustus 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

-verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-verleent aan [X] verlof tot kosteloos procederen;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 22 augustus 2017.