Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:617

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
E.J. no. 248 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-arbeid-loonvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 augustus 2017

Behorend bij E.J. no. 248 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

[X],

wonende in Aruba,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [X],

gemachtigde: de advocaat mr. S.O.R. ‘G. Faarup,

tegen:

de naamloze vennootschap

GENERAL AIR SERVICES N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: GAS,

procederend bij haar daartoe gevolmachtigde dhr. [Z].

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak gehouden ter terechtzitting van 16 mei 2017.

1.2

Uit die aantekeningen blijkt dat [X] ter zitting is verschenen samen met zijn gemachtigde. GAS is verschenen bij haar gevolmachtigde voornoemd, die werd vergezeld door dhr. [Y] (directeur van GAS). [X] heeft gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om te reageren op het verweerschrift, en dat onder overlegging van toegelaten nadere producties. GAS heeft vervolgens gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te reageren op die reactie van [X].

1.3

Beschikking is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Naast verlof tot kosteloos procederen verzoekt [X] dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking GAS veroordeelt:

a. om aan [X] te betalen zijn achterstallig loon over de periode van 21 maart 2016 tot 1 oktober 2016, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en - gerekend vanaf de opeisbaarheid van dat loon - met wettelijke rente;

b. in de proceskosten.

2.2

GAS voert verweer en concludeert dat [X] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door hem verzochte, althans tot afwijzing daarvan, uitvoerbaar bij vooraad te verklaren kosten rechtens (waaronder begrepen de nakosten).

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit het daartoe overgelegde bevoegdelijk afgegeven bewijs van onvermogen blijkt dat [X] niet in staat is om de kosten van deze procedure te dragen. Aan hem zal daarom verlof worden verleend tot kosteloos procederen.

3.2

Vast staat tussen partijen het volgende. [X] is vanaf juni 2015 in loondienst getreden van GAS in de functie van “Ramp Coördinator”. GAS heeft [X] bij brief van 21 maart 2016 op staande voet ontslagen, van welk ontslag [X] op 18 april 2016 de nietigheid heeft ingeroepen met daarbij de mededeling dat hij bereid is en blijft om zijn werkzaamheden voor GAS te blijven verrichten zodra hij daartoe opgeroepen wordt. [X] heeft op 10 augustus 2016 zijn werkzaamheden mogen hervatten van en bij GAS. Diezelfde dag is [X] na aanvang van die werkzaamheden arbeidsongeschikt geraakt. Toen [X] zich op 12 augustus 2016 op instructie van Medwork bij de SVB meldde, bleek dat hij niet stond ingeschreven bij die verzekeringsinstantie. Aan [X] werd vanwege die instantie medegedeeld dat hij daarom geen ziekte-uitkering zou ontvangen. Bij brief van 31 augustus 2016 heeft [X] zijn dienstbetrekking bij GAS per 1 oktober 2016 opgezegd.

3.3

Uit de vaststaande omstandigheid dat [X] na het aan hem gegeven ontslag zijn werkzaamheden weer heeft mogen hervatten van en bij GAS en het gegeven dat is gesteld noch gebleken dat sprake was van een nieuwe of andere arbeidsovereenkomst, heeft naar het oordeel van het Gerecht te gelden dat GAS het aan [X] gegeven ontslag heeft ingetrokken, met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst van [X] tot aan het door hem genomen ontslag heeft voortgeduurd. De stelling van GAS - dat zij over de periode dat [X] niet heeft gewerkt geen loon aan hem verschuldigd is - wordt gepasseerd, omdat juist door toedoen van GAS de werkwillende [X] niet heeft kunnen werken. Ook gedurende de arbeidsongeschiktheid van [X] van 10 augustus 2016 tot 1 oktober 2016 is GAS loon verschuldigd aan [X], omdat zij in strijd met de op haar rustende wettelijke verplichting [X] niet heeft ingeschreven bij de SVB. Dat nalaten komt voor rekening en risico van GAS.

3.4

Tegen voormelde achtergrond heeft GAS gesteld dat zij het volledige salaris over maart 2016 en augustus 2016 heeft betaald aan [X]. [X] heeft die stelling gemotiveerd bestreden, en stelt dat GAS zijn loon over maart 2016 heeft betaald tot de 21ste van die maand, en dat er daarna geen loonbetalingen meer hebben plaatsgevonden. Het had te dezen op de weg van GAS gelegen om haar bevrijdende stelling met betalingsbewijzen te onderbouwen. Dat nalaten en de omstandigheid dat GAS geen bewijslevering heeft aangeboden, brengen mee dat vast komt te staan dat GAS loon verschuldigd is aan [X] over de door hem gevorderde periode. De vorderingen van [X] zullen daarom worden toegewezen, met dien verstande dat het Gerecht in de omstandigheid dat naast de wettelijke verhoging ook wettelijke rente wordt gevorderd (en als onbestreden wordt toegewezen) aanleiding ziet om de wettelijke verhoging ambts- en billijkheidshalve gematigd vast te stellen op telkens maximaal 15%.

3.5

GAS zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [X], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 50,-- aan (aan de griffier van dit Gerecht te betalen) verschotten pro deo en Afl. 2.500,-- aan (niet aan de griffier van dit Gerecht te betalen) salaris voor de gemachtigde pro deo (2 punten van tarief 5 van het liquidatietarief, ad Afl. 1.250,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-veroordeelt GAS om aan [X] te betalen zijn achterstallig loon over de periode van 21 maart 2016 tot 1 oktober 2016, te vermeerderen met de gematigd vastgestelde wettelijke verhoging van telkens maximaal 15% en – telkens gerekend vanaf de opeisbaarheid van dat loon - met wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening;

-veroordeelt GAS in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [X], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 50,-- aan (aan de griffier van dit Gerecht te betalen) verschotten pro deo en Afl. 2.500,-- aan (niet aan de griffier van dit Gerecht te betalen) salaris voor de gemachtigde pro deo;

-verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-verleent aan [X] verlof tot kosteloos procederen;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 22 augustus 2017.