Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:614

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-08-2017
Datum publicatie
28-08-2017
Zaaknummer
E.J. no. 128 van 2017/AUA201700631
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-arbeid-dringende reden voor ontslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 augustus 2017

Behorend bij E.J. no. 128 van 2017/AUA201700631

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

[X],

wonende in Aruba,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [X],

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

de naamloze vennootschap

PLANT HOTEL N.V., h.o.d.n. ARUBA MARRIOTT RESORT & STELLARIS CASINO,

gevestigd in Aruba,

hierna ook te noemen: Marriott,

gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties waaronder begrepen een gegevensdrager;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak gehouden ter terechtzitting van 30 mei 2017.

1.2

Uit die aantekeningen blijkt dat [X] ter zitting is verschenen samen met haar gemachtigde, voor wie mr. D.L. Emerencia heeft geoccupeerd. Marriott is verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door mw. [Y] en mw. [Z] (directeur personeelszaken respectievelijk casino manager bij Marriott) [X] heeft gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om bij wijze van repliek te reageren op het verweerschrift. Marriott hebben vervolgens gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om bij wijze van dupliek te reageren op die reactie van [X].

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Na toegelaten vermeerdering van eis verzoekt [X] dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

a. het door Marriott aan [X] gegeven ontslag nietig verklaart;

b. Marriott veroordeelt om aan [X] te betalen zijn loon gerekend vanaf 29 juli 2016 totdat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, achterstallig loon te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met wettelijke rente;

c. Marriott beveelt om [X] weder te werk te stellen;

d. Marriott veroordeelt in de proceskosten.

2.2

Marriott voert verweer en concludeert dat [X] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door hem verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat [X] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door hem verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van Marriott wordt daarom verworpen.

3.2

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet of onvoldoende bestreden staat tussen partijen onder meer het volgende vast.

3.2.1 [

X] is krachtens een daartoe tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst vanaf 2 of 3 februari 2005 in loondienst van Marriott, laatstelijk in de functie van “Casino Operation Manager” tegen een bruto maandsalaris van rond Afl. 6.300,-- met emolumenten. In het casino van Marriott gaan grote sommen geld om, zij het in contanten of in chips/fiches. Marriott kent, net als ieder ander casino, een aantal vaste regels waar al haar werknemers zich aan moeten houden. [X] was/is in zijn functie verantwoordelijk voor het management en supervisie van dat gedeelte van het casino dat aan hem is toevertrouwd. In dat gedeelte is [X] belast met de goede gang van zaken en hij moet er onder meer op toezien dat de werknemers zich strikt aan de regels houden. Aldus heeft [X] ten opzichte van die werknemers een voorbeeldfunctie.

3.2.2

Eén van de ook voor [X] geldende en voor hem kenbare regels van Marriott is dat het supervisors en managers zoals [X] niet is toegestaan om fooien van cliënten van het casino te ontvangen. Indien er toch door een gast fooi wordt aangeboden aan een supervisor of manager heeft die werknemer drie opties: (1) hij vertelt de fooigever dat het niet is toegestaan fooi aan te nemen, of (2) hij neemt de fooi wel aan maar geeft die vervolgens aan de dealer van de bewuste speltafel, of (3) hij neemt de fooi wel aan maar draagt die af aan Marriott. Er is maar één uitzondering op die regel: alleen als een manager als [X] (tijdelijk) in een “tip earning capacity” te werk is gesteld (bijvoorbeeld ter vervanging van een dealer) kan die manager fooien aannemen en ook houden. In zo’n geval staat de aldus tewerk gestelde manager onder toezicht van een andere supervisor/manager die er op toeziet dat alles volgens de regels verloopt.

3.2.3

Marriott heeft [X] op 29 juli 2016 bij brief van 29 juli 2016 per die datum op staande voet ontslagen. Die brief vermeldt onder meer:

“(…).

On July 23rd, 2016, we received a complaint that you would have violated procedures. According to the complaint, you would have accepted tips the night before from a guest. You were suspended with pay pending our investigation of this complaint.

Our investigation shows that on the night of July 22, 2016 – July 23, 2016, a customer won an amount at one of our tables. The customer gave a tip in chips to the dealer who was dealing the cards when he won, and gave you the equivalent of US$ 500,-- in chips. Our shift Manager told us that he saw you accepting chips and that he asked you whether that was a tip for you. According to the Shift Manager, you answered affirmative, and the Shift manager then mentioned that this was not allowed.

Based on the procedures, you could have either refused the tip, give the tip to the dealer at the table or “lock” the tip. You were then seen handing chips to the dealer that had dealt the winning hand to the customer in question, whereupon the dealer deposit the chips in his individual tip box.

Further investigation however shows that you asked (or possibly instructed) the dealer to cash the US$ 500,-- on your behalf, and give the US$ 500,-- to your wife, who was in the casino at that time. According to the dealer, after you instructed him to cash the tips on your behalf and give it to your wife, he even asked you whether this was not against procedures. According to the dealer, you told him not to worry about it, that you had “cleared” it. He then proceeded to cash the chips on your behalf as requested by you and gave the money to your wife, folded in a paper towel. The video footage shows the dealer counting money I the dealer’s room, putting money in the paper towel and later-on giving this same paper towel to your wife.

(…).

By acting as described above (individually an jointly), you grossly violated the procedures for and the duties of management personnel in the casino and you grossly neglected your duties as an employee.

(…).

The events (…) as described above, individually and jointly, have caused the Company to lose all trust in you, and, individually and jointly, are considered an urgent reason for the immediate termination of your labor agreement as per today, July 29, 2016. As a result, your contract ends today.”.

3.3

Marriott heeft bij haar verweerschrift een verklaring overgelegd van [A] (zijnde de in voormelde ontslagbrief (hierna: de brief) bedoelde Shift Manager, hierna: [A]) en een verklaring van [B] (zijnde de in de brief bedoelde dealer (hierna: [B]). De verklaringen van [A] en [B] ondersteunen elkaar, en uit die verklaringen blijkt - kort gezegd - precies de in brief omschreven gang van zaken. De verklaring van [B] wordt bovendien nog ondersteund door de bij partijen genoegzaam bekende (op zitting uitgekeken) videobeelden. De hier vermelde ondersteuningen brengen met zich dat het Gerecht de verklaringen van [A] en [B] - anders dan die van [X] - betrouwbaar oordeelt. Vast komt daarom te staan dat [X] op de bewuste avond in de uitoefening van zijn voorbeeldfunctie als Casino Operation Manager de ook voor hem geldende en kenbare regels van Marriott grovelijk en volstrekt ontoelaatbaar heeft geschonden. Daarmee heeft [X] zonder meer een dringende reden gegeven aan Marriott voor ontslag. Van Marriott kan in redelijkheid niet worden gevergd om onder deze omstandigheden het dienstverband met [X] te laten voortduren.

3.4

Vorenstaande brengt mee dat de vorderingen van [X] zullen worden afgewezen. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen rechtvaardigen.

3.5 [

X] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Marriott, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van tarief 5 van het liquidatietarief, ad Afl. 1.250,-- per punt.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-wijst af het door [X] verzochte;

-veroordeelt [X] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Marriott, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 22 augustus 2017.