Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:542

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-07-2017
Datum publicatie
10-07-2017
Zaaknummer
K.G. 1104 van 2017 / AUA201700948
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort Geding. Buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst is strijdig met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Spoedeisendheid ontbreekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 5 juli 2017

Behorend bij K.G. 1104 van 2017 / AUA201700948

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

SANE DEVELOPMENT N.V.,

gevestigd te Aruba

[Eiser 2]

[Eiseres 3]

Wonende te Aruba

eisers, hierna ook te noemen: Sane respectievelijk [Gedaagde 2 c.s.] c.s.

gemachtigde: de advocaat mr. Chris Lejuez,

tegen:

het openbaar lichaam

HET LAND ARUBA

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Het Land,

gemachtigde: mr. I. Ras-Orman.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 30 mei 2017;

- de brief van 13 juni 2017 aan de zijde van het Land met producties;

- de brief van 14 juni 2017 aan de zijde van Sane met producties;

- de pleitnota van mr. Lejuez;

- de pleitnota van mr. Ras-Orman;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 15 juni 2017.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

Gedaagde 2 c.s.] c.s. respectievelijk hun rechtsopvolgster Sane, huurt vanaf 1 juli 1995 een perceel domeinwater ter grootte van 500m2 gelegen te Palm Beach voor de duur van 5 jaar. Deze overeenkomst is per 23 juni 2000 en op 3 november 2005 (met terugwerkende kracht ) voor vijf jaar verlengd. In artikel 3 van deze huurovereenkomst is bepaald dat de huurder de mogelijkheid heeft de huurtermijn met vijf jaar te vernieuwen ,waartoe hij zes (6) maanden voor het verstrijken van de huurovereenkomst, schriftelijk een verzoek tot vernieuwing dezer dient in te dienen bij de Directie Infrastructuur en Planning. De te sluiten huurovereenkomst geschiedt onder alsdan te bepalen voorwaarden.

2.2

In de huurovereenkomst is voorts bepaald dat het in huur gegeven perceel domeingrond in de territoriale wateren van Land Aruba gelegen te Palm Beach bestemd is voor het daarin hebben van een aanlegsteiger voor de bedrijfsvoering van Sane, volgens een door Dienst Openbare Werken goedgekeurde bouwtekening.

2.3

In 2003 heeft Sane een vergunning aangevraagd voor de bouw van een pier op het gehuurde perceel. De bouwvergunning is in 2004 verkregen. In 2005 moesten de bouwtekeningen op last van Dienst Openbare Werken (DOW) worden aangepast. De aanpassingen zijn in december 2005 door DOW goedgekeurd. De pier/aanlegsteiger is tot op heden niet gerealiseerd, omdat geen financiering werd verkregen.

2.4

Op 25 mei 2009 heeft Sane het Land verzocht de huurovereenkomst te verlengen.

Op dit verzoek heeft Sane geen antwoord ontvangen.

2.5

Op 13 juni 2012 heeft Sane een onderhoud gehad met de Ministers van Algemene Zaken en Integratie, Infrastructuur en Milieu. Tijdens dit onderhoud is Sane beloofd dat het huurcontract met betrekking tot Palm Beach (alsmede een ander met betrekking tot het Spanish Lagoon) zouden worden verlengd.

2.6

Bij brief van 23 november 2016 (gedateerd op 29 september 2016) deelt Directie Infrastructuur en Planning (hierna DIP) Sane mee dat de huurovereenkomst met betrekking tot het perceel domeingrond in de territoriale wateren van Aruba per datum dagtekening is ontbonden, omdat Sane in strijd met artikel 7 van de huurovereenkomst, geen aanlegsteiger heeft gebouwd.

2.7

Naar aanleiding van deze brief heeft Sane de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie een brief overhandigd, waarin hij verzocht heeft om terug te komen op de beslissing om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

2.8

De Minister heeft op deze brief handgeschreven meegedeeld: ‘Dip, dezerzijds geen bezwaar, gaarne uw medewerking’.

2.9

Bij e-mail van 25 april 2017 heeft de CMB de veiling van het woonhuis van de heer en mevrouw [Gedaagde 2 c.s.] (eigenaren van Sane) aangekondigd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Sane en [Gedaagde 2 c.s.] c.s. vorderen bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, het Land te bevelen om binnen een week na heden tegen een redelijke huurprijs, de huurovereenkomst met Sane schriftelijk te verlengen voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 en van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, op straffe van een dwangsom van Afl. 1.000,00 per dag en met veroordeling van het Land in de kosten van de procedure.

3.2

Sane en [Gedaagde 2 c.s.] c.s. gronden de vordering erop dat zij niet in staat zijn om de pier aan te leggen, omdat investeerders niet bereid zijn om te investeren zolang Sane geen schriftelijke huurovereenkomst heeft. Het spoedeisende belang is gelegen in de aankondiging van de bank dat het woonhuis geveild gaat worden.

3.3

Het Land voert hiertegen samengevat het volgende verweer.

4 DE BEOORDELING

4.1

Voorop wordt gesteld dat voor toewijzing van een vordering in kort geding reeds nu geoordeeld dient te worden dat de bodemrechter de vordering met grote mate van waarschijnlijkheid zal toewijzen. Sane en [Gedaagde 2 c.s.] c.s. hebben gesteld dat hun spoedeisende belang gelegen is in het feit dat de bank de veiling van het woonhuis van [Gedaagde 2 c.s.] c.s. heeft aangekondigd.

4.2

Zoals reeds ter sprake kwam tijdens de mondelinge behandeling, kan - zonder nadere toelichting die evenwel ontbreekt - de spoedeisendheid in casu niet worden aangenomen.

Het gerecht begrijpt dat [Gedaagde 2 c.s.] c.s. niet in staat zijn om aan hun maandelijkse financiële verplichtingen jegens de bank te voldoen, omdat Sane al enige tijd niet voldoende rendabel is, waardoor de inkomsten van [Gedaagde 2 c.s.] c.s. achter blijven. Zelfs indien Sane wel zou beschikken over de verzochte schriftelijke huurovereenkomst en de investeerder om die reden bereid is om geld te steken in de aanleg van een aanlegsteiger, is er geen garantie dat Sane (weer) winstgevend wordt. Daar komt bij dat het Land onweersproken heeft gesteld dat er sinds het Ruimtelijk Ordeningsplan (ROP) van 2006 om milieuredenen geen vergunningen meer worden verleend voor het aanleggen van een pier en/of aanlegsteiger.

4.3

Met Sane en [Gedaagde 2 c.s.] c.s. is het gerecht evenwel van oordeel dat de handelwijze van het Land zeer onzorgvuldig is jegens Sane. Sane respectievelijk [Gedaagde 2 c.s.] c.s. hebben tijdig om verlenging van de huurovereenkomst verzocht, doch hierop sinds 2009 geen reactie ontvangen. Eind 2016 besluit het Land totaal onverwacht de huurovereenkomst (met terugwerkende kracht!) met Sane te ontbinden, omdat Sane geen aanlegsteiger heeft gebouwd. Deze buitengerechtelijke ontbinding is naar het oordeel van het gerecht strijdig met de eisen van redelijkheid en billijkheid nu - zoals het Land ter zitting verklaarde - geen vergunningen meer worden verleend voor het bouwen van een pier/aanlegsteiger op die locatie aan de kust. Zoals ook tijdens de mondelinge behandeling ter sprake kwam komt het het gerecht geraden voor dat het Land Sane een nieuwe schriftelijke huurovereenkomst aanbiedt, zonder de verplichting om een aanlegsteiger te bouwen.

4.4

Uit het voorgaande volgt dat de vordering van Sane en [Gedaagde 2 c.s.] c.s. wordt afgewezen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang. Gelet evenwel op de dubieuze rol van het Land in het ontstaan van dit geschil, acht het gerecht termen aanwezig om de proceskosten te compenseren.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

wijst het gevorderde af;

5.2

bepaalt dat elke partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 5 juli 2017 in aanwezigheid van de griffier.