Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:531

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-07-2017
Datum publicatie
10-07-2017
Zaaknummer
A.R. 228 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling nalatenschap. Deskundigenbenoeming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 5 juli 2017

Behorend bij A.R. 228 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[A],

wonende in Aruba,

eiser in conventie,

tevens gedaagde in reconventie,

hierna ook te noemen: [A],

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

tegen:

[B],

wonende in Aruba,

gedaagde in conventie,

tevens eiseres in reconventie,

hierna ook te noemen: [B],

gemachtigden: de advocaten mrs. A.M.N. Thijsen en A.A. Ruiz.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot en met 26 april 2017 blijkt uit het tussenvonnis van die datum. Op 27 juni 2017 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1 [

A] en [Broer] zijn zonen van wijlen mevrouw [X] (hierna: wijlen [X]), overleden op 19 oktober 2002, en de heer [erflater] (hierna: de erflater), overleden op 31 mei 2014.

2.2

De erflater en [B] zijn op 16 maart 2006 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Dit huwelijk is door het overlijden van de erflater ontbonden.

2.3

Partijen zijn samen met [Broer] voornoemd, die een volmacht heeft verstrekt aan [A] om hem bij de verdeling van de nalatenschappen van voornoemde erflaters te vertegenwoordigen, ieder voor 1/3 onverdeeld aandeel deelgerechtigde in de nalatenschap van de erflater.

2.4

Voorts is [B] (als erfgenaam van de erflater) voor 8/18 onverdeeld aandeel en zijn [A] en [Broer] ieder voor 5/18 onverdeeld aandeel, deelgerechtigden in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van wijlen [X] en de erflater.

2.5

Verdeling van de nalatenschappen van wijlen [X] en de erflater heeft niet plaatsgevonden.

2.6

Op naam van wijlen [X] staat een erfpachtsperceel gelegen te [perceel 1], kadastraal bekend als Land Aruba, [perceelnummer1], met het daarop gebouwde woonhuis, en een perceel eigendomsgrond gelegen te Kamay, kadastraal bekend als Land Aruba, [perceelnummer2].

2.6 [

B] is eigenaar van een onroerend goed in Peru, welk onroerend goed in de inmiddels onbonden huwelijkgoederengemeenschap van [B] en de erflater valt.

2.7

Op naam van de erflater stond(en) een of meerdere bankrekening(en).

2.8

De erflater was eigenaar van een Chevrolet Corsica, bouwjaar 1991.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

A] vordert, na vermeerdering van eis, in conventie dat het gerecht bij uitvoerbaar te verklaren vonnis:

- primair, toestemming verleent om tot verdeling van de nalatenschap van wijlen [X] en de erflater over te mogen gaan conform het in het verzoekschrift beschreven voorstel, althans

- subsidiair, [A] als vertegenwoordiger benoemt die mede namens alle erfgenamen optreedt inzake de verkoop van de onverdeelde nalatenschap,

alsmede na vermeerdering van eis:

- [ B] veroordeelt tot betaling aan [A] van een vergoeding voor het gebruik van de woning te [perceel 1] over de periode 2004 tot mei 2014;

- [ B] veroordeelt tot betaling aan [A] van Afl. 10.000,- aan immateriële schadevergoeding,

- [ B] veroordeel tot betaling van een vergoeding voor het gebruik van de woning te Peru,

met veroordeling van [B] in de kosten van de procedure.

Tevens verzoekt [A] hem toestemming te verlenen om kosteloos te procederen.

3.2 [

B] verzet zich tegen de verdeling op de door [A] voorgestelde wijze. [B] concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van [A] in zijn vordering althans afwijzing van de vordering, met veroordeling van [A] in de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

3.3 [

B] vordert in reconventie dat het gerecht bij uitvoerbaar te verklaren vonnis [A] veroordeelt tot betaling aan [B] van een gebruiksvergoeding ad Afl. 17.599,89 vanaf 31 mei 2014 tot en met maart 2017 en te verhogen met Afl. 533,22 per maand vanaf maart 2017 tot de dag der algehele vergoeding, alsmede een bedrag van Afl. 347,55 inzake de kosten met betrekking tot verklaring van erfrecht, vermeerderd met de wettelijke en met veroordeling van [A] in de proceskosten in reconventie.

3.4 [

A] voert verweer tegen de vordering in reconventie.

3.5

Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

In conventie en in reconventie

4.1

Uit het door [A] in het geding gebrachte bewijs van onvermogen blijkt dat hij onvermogend is om de proceskosten te dragen, zodat aan hem bij eindvonnis toestemming om kosteloos te procederen zal worden verleend.

4.2

De gemachtigde van [A] heeft ter comparitie toegelicht dat [A] vordert dat het gerecht de verdeling van hiervoor bedoelde nalatenschappen vaststelt conform het voorstel van [A].

4.3

Ter comparitie is afgesproken dat ter zake van het perceel eigendomsgrond te Kamay bij de verdeling uitgegaan zal worden van de getaxeerde marktwaarde ad Afl. 44.000,- conform het door [B] overgelegde taxatierapport van Pro Q Engineering N.V. van 21 maart 2016.

4.4

Ter comparitie is afgesproken dat het gerecht een taxateur zal benoemen om de marktwaarde van de woning gelegen te [perceel1] te taxeren en dat partijen ieder de helft van de taxatiekosten zullen voorschieten. Het gerecht zal overgaan tot benoeming van dhr. A. Wilson van Wilson Consultancy N.V. tot taxateur om een taxatierapport van de woning op te stellen. Partijen dienen zoals afgesproken ieder de helft van de kosten van het rapport te dragen en dienen ieder een bedrag van Afl. 200,00 (dus in totaal Afl. 400,00) als voorschot vooraf bij de griffie van dit gerecht te storten. Partijen kunnen zich daarna bij akte na deskundigenbericht uitlaten over de getaxeerde waarde.

4.5

Ter comparitie is afgesproken dat partijen, hangende de taxatie van de woning, zullen trachten om een minnelijke regeling te bereiken over de gehele verdeling. Partijen zullen daarbij in onderling overleg een taxateur uitzoeken om het onroerend goed in Peru te laten taxeren. Partijen kunnen zich er bij akte na deskundigenbericht over uitlaten of een algehele regeling is bereikt en zo nee, op welke punten wel een regeling is bereikt, alsmede over de wijze waarop het gerecht eventueel nog een verdeling dient vast te stellen dan wel dat partijen een nadere comparitie van partijen wensen.

4.6

In afwachting van het taxatierapport, zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

in conventie en in reconventie:

5.1

gelast een deskundigenonderzoek;

5.2

benoemt tot deskundige:

dhr. Antonio Wilson

Contactgegevens:

Wilson Consultancy N.V.

Van Galenstraat 12

Tel:593-8818

Fax:584-0079
Email: 1225@setarnet.aw

5.3

bepaalt dat de deskundige na kennisneming van alle relevante stukken van het geding en ontvangst van het voorschot een schriftelijk en gemotiveerd taxatierapport op te stellen betreffende het onroerend goed, plaatselijk bekend als [perceel 1], met vaststelling van de marktwaarde;

5.4

bepaalt dat de deskundige bij zijn onderzoek partijen in de gelegenheid zal stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, alsmede dat van het één en ander uit het schriftelijke bericht zal blijken;

5.5

bepaalt dat partijen aan de deskundige elke door hem verlangde medewerking zullen verlenen;

5.6

bepaalt dat de deskundige alvorens zijn bericht aan het gerecht uit te brengen aan partijen een conceptbericht dient toe te zenden en hun de gelegenheid dient te geven tot het leveren van commentaar op dat conceptbericht, waarbij de deskundige in het definitief bericht dient in te gaan op het eventuele commentaar van partijen;

5.7

bepaalt dat partijen uiterlijk binnen twee weken na dit vonnis ieder Afl. 200,00 dienen te voldoen ter griffie van dit gerecht, onder vermelding van het zaaknummer (AR 228 van 2017) en de datum van dit vonnis, ter dekking van het voorschot van de deskundige;

5.8

bepaalt dat de deskundige zijn werkzaamheden niet hoeft aan te vangen indien het voorschot niet, niet volledig of niet tijdig ter griffie zijn voldaan;

5.9 (

toevoeging)bepaalt dat de deskundige, indien het voorschot tijdig ter griffie wordt betaald, uiterlijk op 20 september 2017 (in overleg met deskundige(n) te bepalen periode, maar in beginsel niet later dan drie maanden)een schriftelijk gemotiveerd en door hem ondertekend rapport ter griffie van dit gerecht (door verzending naar het gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, J.G. Emanstraat no. 51, Oranjestad, Aruba) in drievoud dient neer te leggen, onder vermelding van het zaaknummer (AR 228 van 2017), tezamen met zijn einddeclaratie;

5.10

verwijst de zaak naar de rol van 18 oktober 2017 direct peremptoir voor indiening van akten zijdens beide partijen gelijktijdig, zoals in r.o. 4.4 en 4.5 bedoeld, waarna partijen nog gelijktijdig een antwoordakte zullen mogen nemen, direct peremptoir;

5.11

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 5 juli 2017 in aanwezigheid van de griffier.