Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:50

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-01-2017
Datum publicatie
27-01-2017
Zaaknummer
A.R. no. 100 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Aansprakelijkheid verkeersongeval. Bewijslevering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2017-0102
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 18 januari 2017

Behorend bij A.R. no. 100 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

TRESTON INSURANCE COMPANY (ARUBA) N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Treston,

gemachtigde: de advocaat mr. O.R. van Trikt.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek;

-de conclusie van dupliek.

1.2

Tussenvonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Eiseres vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Treston veroordeelt:

-voor recht verklaart dat Treston aansprakelijk is om de door Eiseres als gevolg van het ongeval van 27 november 2012 geleden en te lijden schade te vergoeden “tot het door Treston in deze verzekerd bedrag”;

-bepaalt dat die schade, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 27 november 2012, moet worden vastgesteld in een door Eiseres nader in te stellen schadestaatprocedure;

-Treston veroordeelt in de proceskosten.

2.2

Treston voert verweer en concludeert dat Eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat Eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Indien Eiseres geen vorderingsrecht blijkt te hebben op Treston, moet haar rechtsvordering worden afgewezen.

3.2

Het Gerecht gaat voorbij aan het door Treston gevoerde naar het oordeel van het Gerecht niet juist zijnde, althans op het onderhavige geschil niet van toepassing zijnde, betoog ter zake van “derdenwerking van rechterlijke uitspraken”. Dit klemt temeer omdat uit de vaststelling door dit Gerecht bij vonnis van 6 januari 2016 in de tussen Eiseres enerzijds en [B] en Boogaard Assurantiën N.V. gevoerde zaak met als zaaknummer A.R. 2746 van 2014, dat [B] (hierna: [B]) op 27 november 2012 “optrad als bestuurder van een motorrijtuig”, geenszins volgt dat geen sprake is of kan zijn van het hierna onder 3.3.4 vermelde verzekerde object.

3.3

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties voorzover uitdrukkelijk naar verwezen en voorzover niet of onvoldoende bestreden, staat tussen partijen tot nog toe onder meer het volgende vast.

3.3.1

Op 27 november 2012 trad [B] op als bestuurder van een auto zijnde een grijze Toyota Tercel (hierna: de auto). Ter hoogte van Pos Chiquito raakte [B] met die auto om onbekende reden van de weg af en reed daarbij vervolgens de zich in de berm van die weg bevindende Eiseres aan (hierna: het ongeval).

3.3.2

De ten tijde van het ongeval eenentachtig jaar oude Eiseres was voor het ongeval heel goed op de been en had geen klachten.

3.3.3

Het door de politie met betrekking tot het ongeval opgemaakte mutatierapport (productie 2 verzoekschrift; hierna: het rapport) vermeldt met betrekking tot de auto onder meer: kenteken: A-[kenteken no.]; merk voertuig: Toyota; hoofdkleur: grijs; type verzekering: WA; polisnummer: [POLISNUMMER]. Met betrekking tot Eiseres vermeldt dat rapport onder meer: toestand: verwond; met ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. In de in het rapport vermelde korte omschrijving van het ongeval staat onder meer vermeld dat Eiseres (1) als gevolg van het ongeval zwaar gewond was geraakt in die zin dat zij pijn aan haar rechter elleboog, een rechterdijbeenfractuur en een bult op haar voorhoofd had, en (2) dat Eiseres na behandeling aldaar in het ziekenhuis bleef opgenomen.

3.3.4

In het als (productie 1 van) productie 2 bij de conclusie van antwoord overgelegde ten name van [C] (hierna: [C]) staande polisblad met als polisnummer [POLISNUMMER] (hierna: polis-[POLISNUMMER]), staat als verzekerd object vermeld een vier deurs Toyota Tercel, bouwjaar 1999, met kentekennummer A-[kenteken no.] en chassisnummer [CHASISNUMMER]. Voorts vermeldt polis-[POLISNUMMER] als (resterende) verzekeringsperiode 10 mei 2012 tot 16 december 2012, en als bestuurders van het verzekerde object [C] en [B].

3.3.5

Het aan Treston gerichte schrijven van het hoofd van de schadeafdeling van Boogaard Assurantiën N.V. (te weten [D]) van 30 maart 2016 vermeldt onder meer:

Hierbij bevestigt ondergetekende dat met betrekking tot polis [POLISNUMMER] op en na 27 november 2012 geen schademelding(en) is/zijn binnengekomen bij de schadeafdeling van Boogaart Assurantiën N.V..”.

3.3.6

Boogaard Assurantiën N.V. handelt voor of namens Treston schadegevallen af.

3.4

Ter zake van de vraag of Treston aansprakelijk is voor de beweerdelijke door Eiseres geleden schade als gevolg van het ongeval wordt het volgende overwogen. Eiseres stelt al dan niet impliciet dat de auto (waarmee [B] haar heeft aangereden op 27 november 2012) was verzekerd bij Treston onder polis-[POLISNUMMER]. Daartegenover stelt Treston dat uit het hiervoor 3.3.3 vermelde rapport niet volgt dat dit het geval is, omdat in dat rapport het chassisnummer van de auto niet staat vermeld. Treston stelt verder in dat verband dat uit het rapport evenmin volgt dat de auto niet de bij partijen genoegzaam bekende eveneens grijze Toyota Tercel betreft met als chassisnummer [chasisnummer 2], tegen welke achtergrond Treston stelt dat op enig na 10 mei 2012 gelegen moment de kentekenplaat met nummer A-[kenteken no.] is weggehaald van de Toyota Tercel met chassisnummer [CHASISNUMMER]. en is bevestigd aan de vrijwel identieke Toyota Tercel met chassisnummer [chasisnummer 2]. Hierover het volgende.

3.5

Naar het oordeel van het Gerecht volgt uit de door Treston als productie 7 bij haar conclusie van antwoord overgelegde polisblad anders dan Treston stelt niet meer dan dat de Toyota Tercel met chassisnummer [CHASISNUMMER]. per 17 mei 2013 ten name van [B] verzekerd was onder polis-[POLISNUMMER], en dat die Toyota Tercel op die datum stond geregistreerd onder kentekennummer [KENTEKENNUMMER Y] en niet (zoals het geval was op 27 november 2012) onder kentekennummer A-[kenteken no.]. Uit het door Treston als productie 8 bij haar conclusie van antwoord overgelegde polisblad volgt niet meer dan dat op 20 augustus 2013 de Toyota Tercel met chassisnummer [CHASISNUMMER]. niet meer is verzekerd onder polis-[POLISNUMMER], en dat met ingang van die datum de Toyota Tercel met chassisnummer [chasisnummer 3] (1) ten name van [B] is verzekerd onder polis-[POLISNUMMER] en (2) staat geregistreerd onder het kentekennummer A-[kenteken no.]. Uit dit hier geschetste verband volgt in elk geval niet dat [B] het ongeval heeft veroorzaakt als bestuurder van de Toyota Tercel met chassisnummer [chasisnummer 3], waarvan vast staat dat die op dat moment niet was verzekerd onder polis-[POLISNUMMER].

3.6

De in het rapport neergelegde omschrijving van de auto waarmee Eiseres is aangereden komt overeen met de in polis-[POLISNUMMER] omschreven auto. Uit het rapport volgt dat de auto waarmee Eiseres is aangereden was voorzien van het in polis-[POLISNUMMER] vermelde kentekennummer, en dat [B] al dan niet het origineel van die polis ter inzage of controle heeft overhandigd aan de politie. Dit één en ander in samenhang en verbinding met het hiervoor onder 3.5 geschetste én het gegeven dat is gesteld noch gebleken dat [B] op 27 november 2017 beschikte of kon beschikken over de Toyota Tercel met chassisnummer [chasisnummer 3] brengt mee dat het Gerecht het voorshands bewezen oordeelt dat [B] op 27 november 2012 als bestuurder van de Toyota Tercel met chassisnummer [CHASISNUMMER]. Eiseres heeft aangereden. Hierbij wordt nog overwogen dat de omstandigheid dat er met betrekking tot polis-[POLISNUMMER] op en na 27 november 2012 geen schademelding is binnengekomen bij de schadeafdeling van Boogaard Assurantiën N.V. niet aan de weg staat of kan staan aan dit voorshandse oordeel of dit rechterlijk vermoeden, nu dat gegeven niet uitsluit dat [B] Eiseres heeft aangereden met de Toyota Tercel met als chassisnummer [CHASISNUMMER].. Dit temeer omdat mogelijke eigen schade aan die auto als gevolg van het ongeval niet was gedekt onder de wettelijke aansprakelijkheid dekkende polis-[POLISNUMMER]. Het gegeven dat [B] noch de in polis-[POLISNUMMER] vermelde verkeringsnemer (in strijd met de algemene voorwaarden van Treston) het ongeval heeft gemeld bij Treston maakt dit evenmin anders, omdat ook die omstandigheid niet uitsluit dat [B] Eiseres heeft aangereden met de Toyota Tercel met als chassisnummer [CHASISNUMMER]..

3.7

Alvorens verdere stappen in dit dossier te (onder)nemen zal Treston in de gelegenheid worden gesteld het hiervoor omschreven rechterlijk vermoeden door middel van tegenbewijslevering te ontzenuwen. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de in het dictum vermelde terechtzitting, gedurende welke zitting maximaal drie getuigen kunnen worden gehoord.

3.8

In afwachting van bewijslevering en de naderhand door partijen te nemen conclusies na bewijslevering (eerst Treston, en daarna Eiseres) wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-stelt Treston in de gelegenheid om door middel van het doen horen van getuigen het rechterlijk vermoeden of het voorshands bewezen verklaarde, dat [B] op 27 november 2012 als bestuurder van de Toyota Tercel met chassisnummer

[CHASISNUMMER]. Eiseres heeft aangereden, te ontzenuwen;

-verwijst de zaak daartoe naar de terechtzitting van vrijdag 17 februari 2017 om 10:00 uur;

-bepaalt dat Treston uiterlijk drie dagen voor die zitting de personalia van de door haar voor te brengen getuige(n) schriftelijk kenbaar dient te maken aan het Gerecht en aan Eiseres;

-houdt in afwachting van bewijslevering en de dienaangaande door partijen te nemen conclusies na bewijslevering (eerst Treston, en daarna Eiseres) iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 18 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.