Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:493

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-06-2017
Datum publicatie
29-06-2017
Zaaknummer
EJ nr. 496 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 juni 2017

behorend bij EJ nr. 496 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1. [A], de moeder,

2. [B], de vader,

3. [C], zijn levensgezel,

4. [D], zijn aanstaande schoonmoeder,

allen wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

in persoon,

om ondercuratelestelling van:

[X],

wonende in Aruba,

GEREKESTREERDE, hierna: [X].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 10 maart 2017,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 9 mei 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers en [X] in persoon;

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [X] onder curatele wordt gesteld, met benoeming van verzoekster sub 1 tot curatrice. Daartoe wordt gesteld dat [X] ten gevolge van een verkeersongeluk, waarbij hij ernstige letsel heeft opgelopen, in een toestand verkeert waarin hij niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:378 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA). Ingevolge dit artikel kan een meerderjarige, voor zover hier van belang, door de rechter onder curatele worden gesteld wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Ingevolge artikel 1:379 BWA kan de curatele worden verzocht door de betrokken persoon, zijn echtgenoot of andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad ingesloten, alsmede door zijn voogd; zij kan ook worden gevorderd door het openbaar ministerie.

Ontvankelijkheid

3.2

Het gerecht stelt voorop dat verzoekster sub 4, als toekomstige schoonmoeder van [X], geen verzoek kan doen betreffende de ondercuratelestelling van [X]. Nu zij niet tot de kring van verzoekers behoort, zoals bedoeld in artikel 1:379 BWA, zal zij niet-ontvankelijk worden verklaard.

Ondercuratelestelling

3.3

Uit het verzoekschrift, de verklaring van verzoekster sub 1, de medische verklaring van de neuroloog dr. R. González Redondo en uit de ondervraging ter zitting van [X] is gebleken dat hij, wegens een opgelopen hersenletsel (neurological condition with post-traumatic cognitive impairment), niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.4. [

X] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van zijn moeder tot zijn curatrice. De benoeming van verzoekster sub 1 tot curatrice strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van [X]. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.5

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BWA juncto artikel 1:338 BWA binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.6

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BWA juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van haar bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verklaart [D] niet-ontvankelijk,

stelt [X], geboren op [datum] 1990 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice zijn moeder, [A], geboren op [datum] 1970 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 20 juni 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.