Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:48

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-01-2017
Datum publicatie
27-01-2017
Zaaknummer
AR no. 1800 van 2010
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Deskundigenbenoeming. Bepaling Voorschot.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 18 januari 2017

Behorend bij AR no. 1800 van 2010.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiser h.o.d.n. EASY CARGO,

wonende in Aruba,

EISER,

hierna ook te noemen: Easy Cargo,

gemachtigde: de advocaat mr R. Marchena,

tegen:

Gedaagde,

wonende te Aruba,

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr E.J.M. Lotter Homan.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het eerdere verloop van de procedure is weergegeven in het tussenvonnis van 7 december 2016. In dat vonnis werd een deskundige benoemd en een voorschot voorlopig bepaald. Zijdens gedaagde is bezwaar gemaakt tegen het voorlopig opgegeven voorschot.

1.2

Vervolgens is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Gedaagde acht de hoogte van het voorschot onevenredig hoog. Zij vraagt zich af waarom het voorschot op dat bedrag is gesteld. Het gerecht overweegt dat het genoemde bedrag aldus is begroot op basis van een opgave van de deskundige, rekening houdend met nog enige extra kosten. Anders dan gedaagde vermoedt, is het voorschot niet bepaald op 50% van de totale verwachte kosten maar op een inschatting van de totale kosten. Ieder der partijen draagt de helft van het voorschot.

2.2

Het gerecht ziet geen aanleiding het voorschot op een lager bedrag te stellen. Het voorschot zal thans definitief worden bepaald, voorzien van een nieuwe termijn waarbinnen partijen dit dienen te betalen.

2.3

Het gerecht zal iedere verdere beslissing aanhouden.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

3.1

beveelt een onderzoek door deskundigen,

3.2

benoemt tot deskundigen:

J.G. Solognier en B. van Leeuwen van

Compliance & Forensic Services Caribbean N.V.,

correspondentieadres: [correspondentieadres],

telefoon: [telefoonnummer],

e-mailadres: [e-mailadres]

3.3

draagt de deskundigen op antwoord te geven op de vragen zoals genoemd onder 2.3 van het vonnis d.d. 7 december 2016,

3.4

bepaalt met het oog op de vaststelling van het voorschot op de kosten van de deskundige het volgende:

- stelt het voorschot op de kosten van de deskundigen op Afl. 25.000,--;

3.5

bepaalt dat partijen elk de helft van het voorschot dienen over te maken op het bankrekeningnummer: 601347606 (Awg)

t.n.v. gemeenschappelijk hof van justitie

CARIBBEAN MERCANTILE BANK

CAYA BETICO CROES 53

ORANJESTAD, ARUBA

SWIFT CODE: CMBAAWAX

onder vermelding van "voorschot deskundigenrapport zaak AR 1800 van 2010" en wel binnen zes weken na deze beslissing,

3.6

draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de betaling van het voorschot,

3.7

bepaalt dat partijen het procesdossier binnen drie weken in afschrift aan de deskundigen dient te doen toekomen,

3.8

bepaalt dat de deskundigen het onderzoek zelfstandig zullen instellen op de door de deskundige in overleg met partijen te bepalen tijd en plaats,

3.9

wijst de deskundigen er op dat:

de deskundigen voor aanvang van het onderzoek dienen kennis te nemen van de Leidraad deskundigen in civiele zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl of desgevraagd te verkrijgen bij de griffie),

de deskundige het onderzoek pas na het bericht van de griffier omtrent betaling van het voorschot dienen aan te vangen,

de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact op te nemen met de griffier, als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het voorschot niet toereikend blijkt te zijn,

3.10

bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken als daarom verzocht wordt, de deskundige toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen en documenten, en de deskundige ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek,

3.11

draagt de deskundige op om uiterlijk drie maanden na het schriftelijk bericht van de griffier omtrent de betaling van het voorschot een schriftelijk en ondertekend rapport in drievoud ter griffie van de rechtbank in te leveren, onder bijvoeging van een gespecificeerde declaratie,

3.12

bepaalt dat de deskundigen een concept van het rapport aan partijen moeten toezenden, zodat partijen de gelegenheid krijgen binnen vier weken daarover bij de deskundige opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat de deskundige in het definitieve rapport de door partijen gemaakte opmerkingen en verzoeken en de reactie van de deskundige daarop moeten vermelden,

3.13

bepaalt dat partijen binnen vier weken dienen te reageren op het concept-rapport van de deskundige nadat dit aan partijen is toegezonden, en dat partijen bij de deskundige geen gelegenheid hebben op elkaars opmerkingen en verzoeken naar aanleiding van het concept-rapport te reageren,

3.14

bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen van woensdag 5 juli 2017,

3.15

draagt de griffier op de zaak op een eerdere rol te plaatsen:

- als het voorschot niet binnen de daarvoor bepaalde (eventueel verlengde) termijn is ontvangen: voor akte uitlating voortprocederen aan beide zijden op een termijn van twee weken of

- na ontvangst ter griffie van het rapport: voor conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van Easy Cargo op een termijn van vier weken,

3.16

verklaart de beslissing over het voorschot uitvoerbaar bij voorraad,

3.17

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 18 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.