Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:473

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-06-2017
Datum publicatie
27-06-2017
Zaaknummer
K.G. 1076 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Civielrecht – KG: machtiging verkoop woning uit nalatenschap, afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2017/211
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 21 juni 2017

Behorend bij K.G. 1076 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. [eiseres 1],

2. [eiser 2],

3. [eiseres 3],

4. [eiseres 4],

5. [eiser 5],

6. [eiser 6],

7. [eiseres 7],

8. [eiser 8],

allen wonende te Aruba,

eisers,

gemachtigde: mr. M.H.J. Kock,

tegen:

1. [gedaagde 1],

2. [gedaagde 2],

beiden met onbekende woon- of verblijfplaats,

gedaagden,

beiden niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 22 mei 2017;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 8 juni 2017.

1.2

Tegen de niet verschenen gedaagden is verstek verleend.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Eisers zijn een aantal erfgenamen van de oorspronkelijke nalatenschap van [naam erflater] (verder: de erflater), overleden op [overlijdensdatum] 1971 te Aruba. Er is niet bij uiterste wil over de nalatenschap beschikt. Gedaagden zijn twee van de overige mede-erfgenamen.

2.2

In de onverdeelde nalatenschap bevindt zich een perceel grond gelegen te Socotoro, kadastraal bekend als [kadastrale aanduiding], plaatselijk bekend als [adres], met de zich daarop bevindende woning (verder: de woning).

2.3

Eisers hebben een koper gevonden die de woning wenst te kopen voor een koopsom die gelijk is aan de op 22 augustus 2016 getaxeerde marktwaarde (Afl. 93.166,65).

2.4

Zes van de overige erfgenamen hebben aan de gemachtigde van eisers te kennen gegeven dat zij akkoord gaan met de verkoop.

3 DE VORDERING

3.1

Eisers vorderen - samengevat –dat het gerecht, bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad,

a. eisers machtiging verleent om tot verkoop van de woning aan voornoemde koper over te gaan en eiseres sub 1 te benoemen om de notariële leveringsakte namens de erfgenamen te ondertekenen;

b. bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van eventuele noodzakelijke akten of een deel daarvan;

c. bepaalt dat de opgemaakte akten rechtsgeldig in het daartoe bestemde openbare register kan worden ingeschreven;

d. althans in goede justitie een andere beslissing te neemt;

e. bepaalt dat de proceskosten en andere kosten ten laste zullen komen van de te verdelen gemeenschap.

3.2

Eisers stellen dat zij reeds lang doende zijn om de woning te vervreemden aan een derde. Zij stuiten daarbij op een grote hoeveelheid erfgenamen die over de hele wereld wonen en slecht bereikbaar of onvindbaar zijn. Bovendien is een deel van de erfgenamen van hoge leeftijd en het overlijden zorgt voor het verder uitdijen van de groep betrokkenen. Eisers stellen voorts dat zij kosten hebben gemaakt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Eisers vorderen in dit kort geding machtiging om namens alle erfgenamen tot verkoop van de woning over te gaan. In tegenstelling tot hetgeen door eisers in het verzoekschrift is gesteld, blijkt uit de door eisers overgelegde inlichtingen van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en voorts de toelichting van de gemachtigde tijdens de mondelinge behandeling, dat het in casu niet om een grote groep erfgenamen gaat, maar om een twintigtal erfgenamen. Bovendien blijkt uit de overgelegde inlichtingen dat een deel van de bekende erfgenamen niet is opgeroepen (en ook geen toestemming hebben gegeven aan de gemachtigde van eisers), terwijl de meerderheid van deze niet opgeroepen erfgenamen blijkens die inlichtingen op Aruba woonachtig is en dat slechts een klein aantal van de niet opgeroepen erfgenamen is vertrokken naar Nederland. Van de op Aruba woonachtige, niet opgeroepen erfgenamen zijn bovendien adresgegevens bekend.

4.2

De hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden komen niet overeen met de feiten en omstandigheden in de uitspraken van dit gerecht en het Hof waarnaar door de gemachtigde van eisers tijdens de mondelinge behandeling is verwezen. In die uitspraken was sprake van onbekende dan wel niet bereikbare erfgenamen, terwijl was getracht om die erfgenamen te bereiken.

4.3

Nu een deel van de bekende erfgenamen niet in het geding is opgeroepen en bovendien niet is gesteld dat getracht is om deze erfgenamen te bereiken, acht het gerecht de vordering niet toewijsbaar. De gemachtigde heeft tijdens de mondelinge behandeling desgevraagd bericht dat eisers geen belang hebben bij een vonnis in kort geding dat uitsluitend is gericht tegen de niet verschenen, onvindbare gedaagden, zodat de vordering in zoverre evenmin zal worden toegewezen.

4.4

Het gerecht overweegt ten slotte dat de vordering zich niet leent voor behandeling in kort geding maar wel als EJ-procedure, waarin alle erfgenamen kunnen worden opgeroepen.

4.5

Eisers zullen als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten worden veroordeeld, welke kosten aan de zijde van de niet verschenen gedaagden worden begroot op nihil.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

wijst het gevorderde af;

5.2

veroordeelt eisers in de proceskosten, welke kosten aan de zijde van de niet-verschenen gedaagden worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 juni 2017 in aanwezigheid van de griffier.