Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:47

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-01-2017
Datum publicatie
26-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1963 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

bekrachtiging beschikking, EEX-verdrag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 januari 2017

behorend bij EJ nr. 1963 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

1. [naam opposant sub 1],

wonende in Aruba,

en

2. de naamloze vennootschap

FLASH AND SIGNS IMPORT & EXPORT NV,

gevestigd in Aruba,

OPPOSANTEN,

procederend in persoon, onderscheidenlijk vertegenwoordigd door opposant sub 1,

en

de rechtspersoon naar het recht van België

N.V. VIALIS BELGIUM,

gevestigd te Boom, België, domicilie kiezende te Aruba ten kantore van haar gemachtigde,

GEOPPOSEERDE, verder ook te noemen: Vialis,

gemachtigden: de advocaten mr. M.F. Murray en S.T. Leon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzetschrift, ingediend op 18 januari 2016;

- de griffiersaantekeningen van de behandeling van het verzoek ter zitting van 1 november 2016, waar partijen hun standpunten aan de hand van overgelegde pleitnotities hebben toegelicht;

- de producties, door partijen overgelegd op 27 onderscheidenlijk 26 oktober 2016.

De uitspraak is na aanhouding bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Bij beschikking van 1 december 2015 heeft dit gerecht aan Vialis verlof verleend om het vonnis van 9 juni 2015, A.R. nr. A/14/02467, van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, België, in Aruba jegens [naam opposant sub 1] ten uitvoer te leggen. Tevens heeft het gerecht verstaan dat het verlof zich ook uitstrekt tot het treffen van conservatoire maatregelen.

3 HET VERZET

3.1

Opposanten hebben verzet ingesteld tegen de beschikking van 1 december 2015. Samengevat weergegeven, voeren zij aan dat de zaak in België nog in hoger beroep in behandeling is. De uitkomst van de procedure is derhalve nog onzeker. Als Vialis nu al zou executeren, zouden opposanten een hoog restitutierisico lopen. Vialis verkeert in staat van liquidatie. Op grond van het hier van toepassing zijnde artikel 30 van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verdrag) kan de Arubaanse rechter zijn verlofbeslissing aanhouden indien tegen de in een andere staat gegeven rechterlijke beslissing een rechtsmiddel is aangewend. Te Aruba zou een zo hoog restitutierisico een zwaarwegend argument zijn om de vordering af te wijzen. Opposanten doen in dit verband een beroep op de openbare orde exceptie, opgenomen in artikel 27 van het EEX-verdrag. Bovendien dreigen opposanten schade te lijden door voortijdige executie. De inzet waarvoor het beslagen onroerende goed wordt geveild is gebaseerd op het bedrag dat is toegewezen in het Belgische vonnis. Dat is lager dan de vordering die Vialis in hoger beroep probeert te bewerkstelligen. Aldus dreigt het onroerende goed voor een lager bedrag te worden geveild en lijdt [naam opposant sub 1] kapitaalverlies. Subsidiair verzoeken opposanten Vialis te verplichten zekerheid te stellen.

3.2

Vialis heeft gemotiveerd verweer gevoerd, dat als volgt wordt samengevat. Zij ontkent in staat van liquidatie te verkeren. De Belgische rechter heeft het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard, gelijk het Gerecht te Aruba veelal ook doet. Van strijd met de openbare orde is dus geen sprake. Het beslagen onroerende goed wordt geveild naar de getaxeerde waarde, niet naar het bedrag van de vordering. Vialis ziet geen grond voor het opleggen van zekerheid. Het zou juist op de weg van opposanten liggen om zekerheid aan te bieden ter voorkoming van de veiling van het onroerende goed. Vialis blijft bij haar verlofverzoek.

4 DE BEOORDELING

4.1

Een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis kan in beginsel worden geëxecuteerd, ook al is dit nog niet in kracht van gewijsde gegaan. Zekerheidstelling is daarbij in beginsel niet nodig. Het ontstaan van een restitutierisico hoeft aan executie niet in de weg te staan, in beginsel ook niet als Vialis in staat van liquidatie mocht verkeren, hetgeen trouwens niet met stukken is onderbouwd en door Vialis wordt ontkend. Van strijd met de openbare orde hier te lande is geen sprake, nu ook Arubaanse civiele vonnissen uitvoerbaar bij voorraad plegen te worden verklaard. Er zijn bovendien geen feiten gesteld die zouden kunnen duiden op misbruik van de executiebevoegdheid door Vialis. Anders dan opposanten menen, is het door de rechter toegewezen bedrag niet bepalend voor de inzetprijs voor de veiling van het onroerende goed. Bovendien zouden opposanten de veiling kunnen voorkomen door zelf zekerheid te stellen voor het door de Belgische rechter toegewezen bedrag.

4.2

Naar het oordeel van het gerecht is voldaan aan de vereisten, zoals die voortvloeien uit artikel 985 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en artikel 31 e.v. van het ten dezen toepasselijke EEX-verdrag. De beschikking waartegen het verzet zich richt, zal dan ook worden bekrachtigd.

4.3

Opposant sub 1 zal worden veroordeeld in de kosten van de verzetprocedure aan de zijde van Vialis.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

Bekrachtigt de door dit gerecht gegeven beschikking d.d. 1 december 2015 nr EJ 1963 van 2015;

Veroordeelt opposant sub 1 in de kosten van de verzetprocedure aan de zijde van Vialis gemaakt, tot op heden begroot op Afl. 1.250,-- aan gemachtigdensalaris;

Verklaart deze beschikking, voor zover het de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht en uitgesproken op 10 januari 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.