Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:231

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-03-2017
Datum publicatie
04-04-2017
Zaaknummer
AR no. 1200 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Plaatsopneming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 22 maart 2017

Behorend bij AR no. 1200 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de Aruba vrijgestelde vennootschap ALACORD INVESTMENT A.V.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: “Alacord”,

eiseres in conventie, tevens gedaagde in reconventie,

gemachtigde: mr. D.G. Kock,

tegen:

[X],

wonende te Aruba,

gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie,

hierna ook te noemen: “[X]”,

gemachtigde: mr. J.A.R. Bryson,

en in de zaak in vrijwaring van:

[X],

wonende te Aruba,

eiseres in vrijwaring,

hierna ook te noemen: “[X]”,

gemachtigde: mr. J.A.R. Bryson,

tegen:

1 [Y],

wonende in Aruba,

gedaagde sub 1 in vrijwaring,

hierna ook te noemen: “[Y]”,

procederende in persoon,

en

2 de openbare rechtspersoonHET LAND ARUBA,

zetelende in Aruba,

gedaagde sub 2 in vrijwaring,

hierna ook te noemen: “het Land”,

gemachtigde: dhr. A. Lumenier.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure in de hoofdzaak blijkt uit:

- het inleidend verzoekschrift ingediend op 4 juni 2015,

- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie,

- de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie,

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie,

- de conclusie van dupliek in reconventie, tevens akte uitlating producties in conventie.

1.2

Het verloop van de procedure in de vrijwaringszaak tot en met 25 november 2015 blijkt uit het vonnis van die datum. Daarna zijn de volgende processtukken gewisseld:

- de conclusie van eis in vrijwaring,

- de conclusies van antwoord in vrijwaring zijdens [Y] en het Land,

- de akte vermeerdering van eis in vrijwaring,

- de conclusie van repliek in vrijwaring,

- de conclusies van dupliek in vrijwaring zijdens [Y] en het Land,

- de akte uitlating producties in vrijwaring.

1.3

Vonnis in de hoofdzaak en vrijwaring is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Bij notariële akte d.d. 25 augustus 2003 heeft [Y] een perceel eigendomsgrond groot 1381m2, kadastraal bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling Sectie C nummer [A] (afkomstig van een moederperceel groot 7550m2), zoals anders omschreven in een meetdocument door Wilma Engineering and Construction N.V. d.d. 20 augustus 2002 met nummer WLA/076, geleverd aan [R].

2.2

Bij notariële akte d.d. 23 oktober 2003 heeft [Y] twee percelen eigendomsgrond groot 968m2 en 425m2, kadastraal bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling Sectie C nummer [A] (afkomstig van een moederperceel groot 7550m2), zoals ander omschreven in twee delimitatie-documenten met nummers 13 en 14 d.d. 27 mei 2002, geleverd aan [X]. Een deel van het aan [X] geleverde perceel [A] was op dat moment reeds geleverd aan [R] (zie r.o. 2.1).

2.3

Bij notariële akte d.d. 11 augustus2014 heeft [R] aan Alacord geleverd twee percelen eigendomsgrond groot 628m2 en 1381m2, kadastraal bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling Sectie C nummers [B] en [A] (afkomstig van een moederperceel groot 7550m2), het laatste perceel zoals ander omschreven in een meetdocument door Wilma Engineering and Construction N.V. d.d. 20 augustus 2002 met nummer WLA/076, geleverd aan [R]

3 DE VORDERINGEN EN STANDPUNTEN OVER EN WEER

In de hoofdzaak

3.1

Alacord vordert in de hoofdzaak, samengevat, dat het gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [X] veroordeelt om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis het muurgedeelte door dan wel ten behoeve van [X] aangebracht en zich bevindende op het perceel van Alacord af te breken en weg te halen, zulks op straffe van een dwangsom, subsidiair [X] veroordeelt te gedogen dat Alacord het muurgedeelte op kosten van [X] laat verwijderen en [X] veroordeelt om de daarmee gemoeide kosten binnen 14 dagen na verwijdering van het muurgedeelte aan Alacord te betalen, met veroordeling van [X] in de proceskosten.

3.2 [

X] betwist de vordering en concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Alacord in de proceskosten. Haar (uiteindelijke) verweer komt er in de kern op neer dat zij zich op verkrijgende verjaring beroept. [X] vordert in reconventie, samengevat, dat het gerecht voor recht verklaart dat [X] middels verjaring rechthebbende is geworden van het (deel) perceel, alsmede bepaalt dat dit vonnis de handtekening of medewerking van Alacord vervangt om de verkrijgende verjaring in de algemene registers alhier te doen opnemen, althans toestemming verleent aan [X] om de verkrijgende verjaring in de algemene registers alhier op te (doen) nemen, subsidiair in goede justitie een andere beslissing neemt, met veroordeling van Alacord in de proceskosten.

In de vrijwaring

3.3 [

X] vordert in de vrijwaring, samengevat, na vermeerdering van eis, dat het gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor zover en indien [X] in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld om kosten van welke aard dan ook aan Alacord te betalen, [Y] en het Land hoofdelijk veroordeelt om voormelde kosten aan [X] te betalen en voor zover en indien in de hoofdzaak wordt bepaald dat [X] geen rechthebbende is geworden van het stukje perceel, [Y] en het Land hoofdelijk veroordeelt aan [X] te betalen een bedrag van Afl. 35.800,- vermeerderd met wettelijke rente en kosten, alsmede [Y] en het Land hoofdelijk in de proceskosten veroordeelt.

3.4 [

Y] en het Land voeren verweer.

4 DE BEOORDELING

In de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

4.1

Het gerecht acht het wenselijk om alvorens verder te beslissen de plaatselijke situatie te Caya G.F. Betico Croes, Tarabana op te nemen en de in geschil zijnde percelen te bezichtigen, ten einde zich een duidelijk beeld te kunnen vormen van de situatie.

4.2

Partijen moeten er op voorbereid zijn dat de rechter ter plaatse een comparitie kan bevelen om inlichtingen over de zaak in te winnen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

4.3

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

In de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

5.1

beveelt een plaatsopneming / bezichtiging, alsmede een verschijning van partijen (comparitie), voor het geven van inlichtingen en om te bespreken of het geschil op een andere manier kan worden opgelost dan door voort te procederen op de terechtzitting van mr. M. Schoemaker op dinsdag 9 mei 2017 van 14.00 uur tot (circa) 15.00 uur te Caya G.F. Betico Croes, Tarabana ter hoogte van de in de processtukken nader omschreven percelen [C]/[B]/[A];

5.2

bepaalt dat [X] en [Y] dan zo mogelijk in persoon aanwezig moeten zijn en dat Alacord en het Land dan vertegenwoordigd moeten zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en ofwel rechtens ofwel op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen en eventueel een vaststellingsovereenkomst te sluiten

5.3

bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, in afwijking van het bepaalde in het Procesreglement, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan het gerecht - ter attentie van de rechter die dit vonnis wijst en wiens naam onderaan het vonnis staat - om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op het uitstelverzoek,

5.4

bepaalt dat het proces-verbaal binnen vier weken na de plaatsopneming / bezichtiging ter griffie neergelegd zal worden,

5.5

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen op een dag die na afloop van de plaatsopneming / bezichtiging zal worden vastgesteld,

5.6

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 22 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.