Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:16

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-01-2017
Datum publicatie
20-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 2401 van 2016
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 januari 2017

behorend bij EJ nr. 2401 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M.M. Ecury,

om ondercuratelestelling van:

[gerekestreerde],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen G*,

Belanghebbenden:

[naam dochter 1],

[naam dochter 2],

de dochters.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 28 september 2016.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 8 november 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster in persoon bijgestaan door haar gemachtigde mr. A.F.J. Caster, occuperende voor mr. M.M.M. Ecury, en G* in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat G* onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat G* aan een geestelijke stoornis lijdt waardoor hij niet in staat is om zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de schriftelijke verklaringen van de belanghebbenden, de specialist Ouderengeneeskunde drs. Earl Johanns, de huisarts dr. John Croes, de internist-geriater dr. S. Waterloo, de neuroloog dr. R. Gonzalez Redondo, en de ondervraging van G* is gebleken dat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer en wegens die geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Conform artikel 1:383 lid 2 volgt de rechter bij de benoeming van de curator de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten. De belanghebbenden hebben schriftelijk aangegeven in te stemmen met de benoeming van de verzoekster als curatrice. Ook de heer G* stemt daarmee in. De benoeming van de verzoekster als curatrice strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal voor het overleggen van de boedelbeschrijving naar een hierna te noemen zitting worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt G*, geboren op [geboortedatum] in de Nederlandse Antillen, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice, [verzoekster], geboren op [geboortedatum] in de Nederlandse Antillen en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 10 september 2017 om 8.30 uur, voor overlegging boedelbeschrijving zijdens curatrice.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 10 januari 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.