Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:156

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-03-2017
Datum publicatie
10-03-2017
Zaaknummer
A.R. no. 1685 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Verdeling. Benoeming taxateur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 8 maart 2017

Behorend bij A.R. no. 1685 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[Eiseres],

wonende in Aruba,

eiseres,

nader te noemen: “de vrouw”,

gemachtigde: de advocaat mrs. N.S. Gravenstijn en G.L. Griffith,

tegen:

[Gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

nader te noemen “de man”,

procederende in persoon.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot en met 2 november 2016 blijkt uit het tussenvonnis van die datum. Op 24 januari 2017 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Partijen zijn op 26 augustus 2005 in Venezuela binnen algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Bij beschikking van 11 april 2011 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. De beschikking is op 13 maart 2012 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Aruba.

2.2

De ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is nog niet verdeeld.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

De vrouw vordert, samengevat, dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. een taxateur benoemt om de waarde van de voormalige echtelijke woning te taxeren,

2. de verkoop van de voormalige echtelijke woning via een makelaar beveelt,

3/4. de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap gelast en vaststelt,

5. bepaalt dat indien de man weigert aan het gevorderde te voldoen, het in deze te wijzen vonnis in de plaats treedt van eventuele akten,

6. bepaalt dat eventuele akten rechtsgeldig in de daartoe bestemde registers kunnen worden ingeschreven,

7. de man veroordeelt in de proceskosten.

3.2

De man verzet zich niet tegen verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.

3.3

Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Uit de stellingen die partijen hebben ingenomen en stukken die zij in het geding heben gebracht begrijpt het gerecht dat beide partijen wensen dat het gerecht de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap vaststelt.

4.2

Uitgangsdatum in verdelingszaken is dat als peildatum voor de vaststelling van de omvang van de boedel geldt de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking Partijen hebben niet gesteld dat voor de onderhavige verdeling een ander uitgangspunt zou moeten gelden. Het gerecht zal dan ook als peildatum voor de vaststelling van de omvang van de boedel de datum van inschrijving van de echtscheidingbeschikking, zijnde 13 maart 2012, hanteren.

4.3

Partijen zijn ter comparitie grotendeels tot overeenstemming gekomen over de wijze van verdeling en hebben het gerecht verzocht in die zin te beslissen. Het gerecht zal dit doen en de verdeling vaststellen op de navolgende, door partijen gewenste wijze.

Voormalige echtelijke woning te [adres]

4.4

De woning plaatselijk bekend als [adres] zal worden verkocht. Partijen zijn ter comparitie ermee akkoord gegaan dat het gerecht eerst een taxateur zal aanwijzen om de waarde van de woning te taxeren. Het gerecht zal overgaan tot benoeming van dhr. A. Wilson van Wilson Consultancy N.V. tot taxateur om een taxatierapport van de woning op te stellen. Partijen dienen ieder de helft van de kosten van het rapport te dragen en dienen ieder een bedrag van Afl. 225,00 (dus in totaal Afl. 450,00) als voorschot vooraf bij de griffie van dit gerecht te storten. Partijen kunnen zich nadien bij akte uitlaten over de getaxeerde waarde, tegen welke prijs de woning te koop gezet zal worden, wat de minimale verkoopprijs dient te zijn en bij welke makelaar de woning te koop gezet zal worden.

Inboedel

4.5

Partijen zijn akkoord dat de inboedel wordt toebedeeld aan de vrouw, zonder dat de vrouw daarvoor een vergoeding wegens overbedeling aan de man hoeft te vergoeden.

Hypotheekschuld

4.6

De vrouw verblijft sinds de echtscheiding in de woning en heeft sindsdien alleen de hypotheek afgelost. Partijen zijn akkoord dat de vrouw de hypotheek blijft aflossen tot aan de verkoop van de woning en dat het saldo wordt afgelost na verkoop van de woning. De vrouw maakt geen aanspraak op een vergoeding wegens overbedeling van de man voor wat betreft de door haar verrichte en te verrichten aflossingen, omdat zij het gebruik van de woning heeft (gehad).

Schuld setar

4.7

De vrouw heeft de schuld aan Setar geheel afgelost. Partijen zijn akkoord dat de man geen vergoeding wegens overbedeling aan de vrouw hoeft te vergoeden voor de aflossing van deze schuld.

Creditcardschuld

4.8

Partijen zijn akkoord dat de creditcard met de schuld aan Aruba Bank wordt toebedeeld aan de man, zonder dat de vrouw daarvoor een vergoeding wegens overbedeling aan de man hoeft te vergoeden.

Belastingschulden en -restituties

4.9

Er bestaat een aanzienlijke belastingschuld. Ter comparitie was de hoogte van de belastingschulden en -restituties niet bekend. Partijen hebben ter comparitie afgesproken dat zij samen naar de belastingdienst zullen gaan om inzicht te krijgen in de belastingsschulden en -restituties. Partijen kunnen zich bij akte uitlaten over de omvang daarvan. Partijen zijn akkoord dat de schulden zoveel mogelijk zullen worden afgelost na verkoop van de woning.

4.10

In afwachting van de benoeming van de taxateur, zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

5.1

gelast een deskundigenonderzoek;

5.2

benoemt tot deskundige:

dhr. Antonio Wilson

Contactgegevens:

Wilson Consultancy N.V.

[adres deskundige]

Tel: [telefoonnummer]

Fax: [faxnummer]
Email: [e-mail]

5.3

bepaalt dat de deskundige na kennisneming van alle relevante stukken van het geding en ontvangst van het voorschot een schriftelijk en gemotiveerd taxatierapport op te stellen betreffende het onroerend goed, plaatselijk bekend als [adres], met vaststelling van de marktwaarde;

5.4

bepaalt dat de deskundige bij zijn onderzoek partijen in de gelegenheid zal stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, alsmede dat van het één en ander uit het schriftelijke bericht zal blijken;

5.5

bepaalt dat partijen aan de deskundige elke door hem verlangde medewerking zullen verlenen;

5.6

bepaalt dat de deskundige alvorens zijn bericht aan het gerecht uit te brengen aan partijen een conceptbericht dient toe te zenden en hun de gelegenheid dient te geven tot het leveren van commentaar op dat conceptbericht, waarbij de deskundige in het definitief bericht dient in te gaan op het eventuele commentaar van partijen;

5.7

bepaalt dat partijen uiterlijk binnen twee weken na dit vonnis ieder Afl. 225,00 dienen te voldoen ter griffie van dit gerecht, onder vermelding van het zaaknummer (AR 1685 van 2016) en de datum van dit vonnis, ter dekking van het voorschot van de deskundige;

5.8

bepaalt dat de deskundige zijn werkzaamheden niet hoeft aan te vangen indien het voorschot niet, niet volledig of niet tijdig ter griffie zijn voldaan;

5.9 (

toevoeging)bepaalt dat de deskundige, indien het voorschot tijdig ter griffie wordt betaald, uiterlijk op 15 mei 2017 (in overleg met deskundige(n) te bepalen periode, maar in beginsel niet later dan drie maanden)een schriftelijk gemotiveerd en door hem ondertekend rapport ter griffie van dit gerecht (door verzending naar het gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, J.G. Emanstraat no. 51, Oranjestad, Aruba) in drievoud dient neer te leggen, onder vermelding van het zaaknummer (AR 1685 van 2016), tezamen met zijn einddeclaratie;

5.10

verwijst de zaak naar de rol van 14 juni 2017 direct peremptoir voor indiening van akten zijdens beide partijen gelijktijdig, zoals in r.o. 4.4 en 4.9 bedoeld, waarna partijen nog gelijktijdig een antwoordakte zullen mogen nemen, direct peremptoir;

5.11

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.