Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:15

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-01-2017
Datum publicatie
20-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 2300 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

machtiging tot verkoop

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 januari 2017

Behorend bij EJ nr. 2300 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam A], in zijn hoedanigheid van bewindvoerder,

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: de advocaat mr. G.A. Maldonado,

Belanghebbende:

[naam B],

geen bekende woon- of verblijfplaats.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 20 september 2016,

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 8 november 2016, waaruit blijkt dat is verschenen verzoeker bij mr. G.A. Maldonado.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Op [overlijdensdatum] 2000 is overleden mevrouw [naam Y] en op [overlijdensdatum] 1993 is overleden de heer [naam X].

2.2

Bij beschikking van 28 juni 2016 (EJ 2752/15) is verzoeker benoemd tot bewindvoerder van [naam B] ten einde het bewind over het aandeel van [naam B] in de nalatenschap van wijlen [naam Y]. In de voornoemde beschikking is de naam van wijlen [naam X] niet opgenomen.

2.3

Tot de nalatenschap van wijlen [naam X] en [naam Y] behoort de eigendomsgrond, plaatselijk bekend als [adres] gelegen te Oranjestad, met kadastrale aanduiding nr. 1-F-960, groot achthonderd vijfentwintig vierkante meter (825 m2).

2.4

Blijkens de taxatierapport d.d. 6 april 2009 bedraagt de executoriale waarde van de eigendomsgrond Afl. 384.000,-- en de vrije verkoopwaarde Afl. 480.000,--.

2.5

Op 21 mei 2015 is er een concept koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de eigendomsgrond. De koopsom bedraagt Afl. 370.000,--.

2.6

De erfgenamen hebben recentelijk een nieuwe taxatierapport laten opmaken. Blijkens voornoemd taxatierapport d.d. 15 september 2016 bedraagt de executoriale waarde van de eigendomsgrond Afl. 412.000,-- en de vrije marktwaarde Afl. 515.000,--.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt er toe om de bewindvoerder te machtigen tot de verkoop en levering van de eigendomsgrond, plaatselijk bekend als [adres] gelegen te Oranjestad, met kadastrale aanduiding nr. 1-F-960, groot achthonderd vijfentwintig vierkante meter (825 m2), namens de onderbewindgestelde [naam B], tevens dat in de beschikking d.d. 28 juni 2016 gedoeld wordt op beide nalatenschappen en te bepalen dat de onzijdige persoon, J.P. Locadia, de leveringsakte namens weigerachtige erven kan ondertekenen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Verzoeker heeft aangevoerd dat de bewoordingen van de beschikking d.d. d 28 juni 2016 lijken te suggereren dat verzoeker alleen bewind kan voeren over het aandeel van [naam B] in de nalatenschap van wijlen [naam Y]. Volgens hem heeft het gerecht de naam van wijlen [naam X] abusievelijk niet opgenomen in de beschikking terwijl daar wel uitdrukkelijk om was verzocht. Het gerecht is van oordeel dat inderdaad de naam van wijlen [naam X] abusievelijk niet opgenomen is in het dictum van de beschikking d.d. 28 juni 2016 (EJ 2752/15). De voornoemde beschikking wordt bij deze beschikking dan ook verbeterd in voege als in onderstaande beslissing nader aan te geven.

4.2

Het in artikel 1:253k juncto artikel 1:345, eerste lid, onderdeel a, BWA neergelegde vereiste van rechterlijke machtiging heeft de strekking de belangen van de belanghebbenden te beschermen.

4.3

Uit de bij het verzoekschrift overgelegde producties blijkt dat de executoriale marktwaarde van de eigendomsgrond van het registergoed op 6 april 2009 is getaxeerd op Afl. 384.000,-- en op 15 september 2016 is getaxeerd op Afl. 412.000,--. Het gerecht acht het verschil tussen de gemiddelde taxatiewaarde Afl. 398.000,-- en de beoogde verkoopprijs van Afl. 370.000,-- niet zodanig groot dat daarin aanleiding wordt gevonden voor het oordeel dat de belangen van de erfgenamen zich tegen verlening van de verzochte machtiging verzetten, nu ook de andere erfgenamen kennelijk met de verkoop hebben ingestemd. Tevens wordt door de verzoeker gesteld dat het verkopen van registergoed als een noodzakelijke rechtshandeling kan worden geïnterpreteerd. Het gerecht is van oordeel dat het ondertekenen van een leveringsakte een rechtshandeling is die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat. De levering is dus een uitvoeringshandeling van de verdeling. Gelet hier op kan het verzoek worden ingewilligd.

5 BESLISSING

Het gerecht:

Verbetert het dictum van de beschikking d.d. 28 juni 2016 (EJ 2752/15) in dier voege dat in het dictum gelezen dient te worden:

benoemt [naam A], geboren op [geboortedatum], wonende in Aruba, tot bewindvoerder ten einde het bewind over het aandeel van [naam B] in de nalatenschap van wijlen [naam Y], overleden op [overlijdensdatum] 2000, en van wijlen [naam X], overleden op [overlijdensdatum] 1993, te voeren,

machtigt de bewindvoerder, [naam A], om voor en namens [naam B], over te gaan tot de verkoop en levering van de eigendomsgrond, plaatselijk bekend als [adres] gelegen te Oranjestad, met kadastrale aanduiding nr. 1-F-960, groot achthonderd vijfentwintig vierkante meter (825 m2),

machtigt J.P. Locadia, deurwaarder in Aruba, om voor en namens weigerachtige erven over te gaan tot de verkoop en levering van de eigendomsgrond, plaatselijk bekend als [adres] gelegen te Oranjestad, met kadastrale aanduiding nr. 1-F-960, groot achthonderd vijfentwintig vierkante meter (825 m2).

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 10 januari 2017 door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.