Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:115

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-02-2017
Datum publicatie
27-02-2017
Zaaknummer
nr. 165 van 2016
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, Schadevergoeding uit onrechtmatige daad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 22 februari 2017

Behorend bij A.R. nr. 165 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiser,

wonende in Aruba,

eiser,

hierna ook te noemen: [Eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

HET LAND ARUBA,

zetelend in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: het Land,

gemachtigde: mr. J.O. Senchi (ambtenaar werkzaam bij D.W.J.Z.).

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met producties;

- de conclusie van antwoord, met producties;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

1.2

Tussenvonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd (al dan niet nader) betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties voorzover uitdrukkelijk naar verwezen en voorzover niet of onvoldoende bestreden, staat tussen partijen onder meer het volgende vast.

2.2

Van 3 tot en met 6 september 2015 vond in Aruba in of ter plekke van de zogeheten “APA Arena” plaats het “Electric Festival” (hierna: het festival). Dat festival werd georganiseerd door GM Affairs Caribbean N.V. (hierna: de organisator). Het festival, waarvan de “main events” telkens begonnen om 18:00 uur, is op 4 en 5 september 2015 bezocht door duizenden bezoekers.

2.3

Om de veiligheid van de bezoekers van het festival te garanderen alsmede voor het creëren van noodroutes heeft de organisator krachtens een daartoe door hem en de Dienst Openbare Werken (hierna: DOW; lees tevens het Land) gesloten overeenkomst wegbarricades gehuurd van de DOW. Het verhuren van materialen, waaronder begrepen wegbarricades, betreft één van de door de DOW te verlenen diensten. DOW is niet betrokken geweest bij het plaatsen van de door de organisator gehuurde wegbarricades (hierna: de wegbarricade), nu het festival een particulier evenement betrof.

2.4

Voor het plaatsen van de wegbarricade op de aan het Land in eigendom toebehorende openbare weg heeft het Land de daartoe benodigde vergunning verstrekt aan de organisator (hierna: de vergunning). Het plaatsen door de organisator van de wegbarricade op de openbare weg op 5 september 2015 heeft onder toezicht en op aanwijzing van personeel van de afdeling Planologie van het Korps Politie Aruba plaatsgevonden. De wegbarricade is geplaatst op de openbare weg ter hoogte van Sun Plaza, door het Land aangeduid als “de kruising Sasaki weg richting Oranjestad ter hoogte van Guardian Group c.q. Fatum en ingang ventweg” (hierna: de kruising). Ingevolge de vergunning behoorde de wegbarricade na zonsondergang behoorlijk verlicht te zijn.

2.5

Op 5 september 2015 om 23.20 uur reed [Eiser] met zijn auto op de Sasaki weg richting Oranjestad, en dat met een snelheid die de aldaar geldende wettelijke maximale snelheid niet overschreed. Bij het naderen van de kruising zag [Eiser] dat de aldaar geplaatste stoplichten voor hem op groen stonden. Zonder zijn snelheid te minderen in verband met de op groen staande stoplichten is [Eiser] over de kruising gereden. Onmiddellijk daarna is [Eiser] met zijn auto tegen de (door de organisator) direct na (of nog net op) de kruising geplaatste barricades gebotst (hierna: het ongeval), als gevolg waarvan [Eiser] schade heeft geleden.

2.6

Van het ongeval is rapport opgemaakt door de verkeersafdeling van de politie met als mutatienummer[X]. Dat rapport vermeldt onder meer:

(…).

VERKLARING BESTUURDER:

Ik reed over de L.G. Smith Boulevard richting de stad. Toen ik de verkeerslichten van Fatum naderde zag ik dat ik groen licht had. Ik reed door en voelde een klap tegen de auto (…). Toen ik stopte zag ik dat ik tegen een barricade was aangereden. Ik had geen enkel aanwijzing toen ik de kruising naderde gezien dat mij zou kunnen aanduiden dat de kruising gesloten zou zijn.

BIJZONDERHEID: ik rapporteur zag inderdaad dat er geen aanwijzingen waren vooraf de kruising. De verkeerslichten waren ook in werking waardoor de bestuurders afgeleid kunnen worden en niet tijdig de barricade op de kruising zien. De barricade was wel verlicht door een mobile straat verlichting”.

2.7

De wegbarricade was ten tijde van het ongeval behoorlijk verlicht. Er stonden ten tijde van het ongeval geen waarschuwingsborden langs de weg waarop [Eiser] reed ter aankondiging van de op of direct na de kruising staande wegbarricade.

2.8

De schade die [Eiser] als gevolg van het ongeval heeft geleden bedraagt in totaal Afl. 24.118,60. [Eiser] heeft het Land op 12 november 2015 onder termijnstelling gesommeerd om dat bedrag aan [Eiser] te betalen uiterlijk op 12 december 2015. Het Land heeft niet gereageerd op die sommatie.

2.9

Het Land heeft zich bij voormelde overeenkomst en ook bij de vergunning geëxonereerd voor onder meer door derden geleden schade als gevolg van het gebruik door de organisator van de wegbarricade.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

Eiser] verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis het Land veroordeelt om ten titel van schadevergoeding uit onrechtmatige daad aan [Eiser] te betalen Afl. 24.118,60, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 5 september 2015, kosten rechtens.

3.2

Het Land voert verweer en concludeert dat [Eiser] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door hem verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

3.3

voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat [Eiser] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door hem verzochte. Indien komt vast te staan dat [Eiser] anders dan hij stelt geen vorderingsrechten heeft op het Land, moeten zijn rechtsvorderingen worden afgewezen. Het ontvankelijkheidsverweer van het Land wordt verworpen.

4.2

Alvorens verdere stappen in deze zaak te (onder)nemen oordeelt het Gerecht het zinvol om inlichtingen te verkrijgen en/of een minnelijke regeling van (een deel van) het geschil te beproeven. Het zal daartoe een comparitie van partijen gelasten, waarop [Eiser] in persoon en het Land deugdelijk vertegenwoordigd dienen te verschijnen, desgewenst samen met gemachtigden.

4.3

Als een partij niet verschijnt kan het Gerecht daaraan het gevolg verbinden – ook in het nadeel van die partij – dat het passend acht.

4.4

De partij die zich bij de comparitie op schriftelijke (bewijs)stukken wil beroepen, dient die stukken tijdig (dat wil zeggen uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de zitting) in fotokopie aan zijn wederpartij en aan het Gerecht over te leggen.

4.5

Voor de comparitie wordt in beginsel één uur uitgetrokken. Partijen kunnen hun zaak ter comparitie vijf minuten bepleiten. Als een partij de vastgestelde spreektijd overschrijdt, kan de rechter haar het woord ontnemen.

4.6

De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip ter zitting te verschijnen, dient binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief aan de rechter om uitstel te verzoeken. Bij het verzoek om uitstel moeten de verhinderdata worden opgegeven van alle partijen en hun gemachtigden gedurende de drie komende maanden. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval dient de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden daarvan per brief de rechter gemotiveerd om uitstel te verzoeken.

4.7

Alvast wordt het volgende overwogen. Het Gerecht is voornemens om ter verkrijging van een beter (in)zicht in/op de feitelijke situatie ten tijde van het ongeval een descente of plaatsopneming te gelasten in de zin van een in het donker (om 21:00 uur) te houden reconstructie van de situatie op de kruising ten tijde van het ongeval en die van de weg waarover [Eiser] reed vlak voor het ongeval. Ter zitting zal dit één en ander worden besproken met partijen, en er zullen alsdan sluitende afspraken worden gemaakt. Het Land dient er voor te zorgen dat mede ter zitting verschijnen een in dienst van het Land zijnde persoon of personen die te zijner nog af te spreken tijd de situatie op de kruising ten tijde van het ongeval en die van de weg waarop [Eiser] reed vlak voor het ongeval kan of kunnen realiseren.

4.8

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. A.H.M. van de Leur, rechter, op 24 maart 2017 om 10:00 uur in de enquête zaal van het in Aruba te J.G. Emanstraat nr. 51 gelegen gerechtsgebouw;

-bepaalt dat [Eiser] dan in persoon aanwezig moet zijn en dat het Land dan vertegenwoordigd aanwezig moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is hem te vertegenwoordigen, desgewenst met gemachtigden;

-bepaalt voorts dat het Land ter zitting dient te verschijnen met de hiervoor onder 4.7 bedoelde persoon of personen;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 22 februari 2017 in aanwezigheid van de griffier.