Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:11

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-01-2017
Datum publicatie
17-01-2017
Zaaknummer
E.J. 2132 van 2016
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, ontslag i.v.m. afwezigheid

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/274
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 januari 2017

Behorend bij E.J. 2132 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[naam],

te Aruba,

hierna ook te noemen: E*,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

INTERSECURE MANAGEMENT N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: ISS,

gemachtigde: de advocaten mrs. Bemer en Steward.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van ISS;

- de behandeling ter zitting van 15 november 2016 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

E* is op in februari 2013 in dienst van ISS getreden als beveiligingsmedewerker. Als zodanig is hij door ISS aangesteld voor beveiligingsdiensten bij WEB.

2.2

E* wordt regelmatig door de FIFA uitgenodigd om als scheidsrechter internationale wedstrijden ‘te fluiten’. Daarvoor vraagt en kreeg E* (onbetaald) verlof.

2.3

Op 21 januari 2016 heeft E* een e-mail ontvangen van de FIFA met daarbij het verzoek om te bevestigen dat hij van 22 februari tot en met 29 februari 2016 in Trinidad & Tobago kon zijn om als assistent scheidsrechter op te treden. E* heeft die e-mail op 22 januari 2016 aan [naam X] van ISS doorgemaild met de mededeling: Kinan mita mandabo email dimi invitation pa bai trinidad di 22 feb pa 1 maart 2016.

2.4

E* is in februari naar Trinidad afgereisd.

2.5

Bij brief van 26 februari 2016 heeft ISS E* bericht dat hij herhaaldelijk op de hoogte was gesteld van de procedure voor het opnemen van vrije tijd en hij dat schriftelijk moest aanvragen en voor het opnemen van verlof voorafgaande schriftelijke toestemming moest hebben. Omdat E* zonder schriftelijke toestemming van het werk was weggebleven heeft ISS E* op staande voet ontslagen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

E* verzoekt toegelaten te worden kosteloos te procederen en verklaring voor recht dat het ontslag nietig is met – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van ISS tot betaling van het overeengekomen loon, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met bevel op ISS om hem weer te werk te stellen bij de WEB, met veroordeling van ISS tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

E* grondt het verzoek erop dat er geen geldige reden was hem te op staande voet te ontslaan.

3.3

ISS voert hiertegen verweer, met verzoek – uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van E* in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht stelt voorop dat E* in dienst was bij ISS, niet bij WEB. Of WEB ermee instemde dat E* afwezig was is niet van belang. Aangenomen moet worden dat WEB in dat geval verwachtte dat ISS een andere beveiligingsmedewerker zou sturen om E* te vervangen, zoals ook uit de verklaring van 23 augustus 2016 van het hoofd van de beveiliging van WEB blijkt. Het gerecht is verder van oordeel, dat de omstandigheid dat – kort gezegd – onzeker was of het contract op grond waarvan E* bij WEB werkte zou worden verlengd niet van invloed is op de vraag waar E* vrijaf moest vragen. Hij heeft dat in zijn ogen bovendien gedaan door de doorzending van de e-mail van de FIFA aan [naam X]; die werkt bij ISS, niet bij WEB. Daarenboven stelt E* in zijn inleidend verzoekschrift dat hij, tijdens een bezoek van de directeuren van ISS aan WEB aan hen heeft aangegeven, dat hij naar Trinidad zou gaan en zij daarmee akkoord waren. Onzekerheid over het voortduren van het beveiligingscontract tussen ISS en WEB en of E* bij WEB in dienst zou treden was dus niet van invloed op de vraag waar E* vrijaf moest vragen.

4.2

Ter zitting is door mw. Peters toegelicht dat met E* al in augustus/september 2013 gesprekken zijn gevoerd over diens frequente afwezigheid in verband met zijn werk voor de FIFA en dat onzeker was dat ISS in de toekomst steeds aan E* wensen in dit opzicht tegemoet zou kunnen komen. Door ISS is er in dit verband verder op gewezen dat E*, overeenkomstig de instructies, in het verleden daadwerkelijk veelvuldig schriftelijk vrijaf heeft gevraagd en gekregen, onder meer in verband met FIFA-werkzaamheden. Daarvoor werden standaardformulieren gebruikt. Eerder, in mei 2015 heeft E* ook al eens een schema van de FIFA aan [naam X] doorgemaild. Hij is er toen op gewezen dat hij vrijaf moest vragen doormiddel van de vaste formulieren. E* heeft daarop geantwoord: mi a manda esaki pa djis [naam X] tin un idea unda mita bai y ki Fecha pero milo bai manda e request cu partol normal mane mester ta. Dat mondeling toestemming zou zijn verleend aan E* om gedurende de periode van 22 februari tot en met 29 februari 2016 vrij te nemen wordt ontkend.

4.3

Het gerecht is van oordeel dat het doorsturen van de aan E* gerichte e-mail van de FIFA van 21 januari 2016 aan ISS bij e-mail van de 22ste niet meebrengt dat E* op de hem bekende correcte wijze vrijaf heeft aangevraagd. Hoewel E* wist dat hij schriftelijk en met gebruikmaking van de daarvoor bestemde formulieren toestemming moest vragen en krijgen is E* zonder die toestemming af te wachten naar Trinidad vertrokken. E* had er niet op mogen vertrouwen dat het enkele niet reageren van ISS op zijn e-mail 22 januari 2016 meebracht dat ISS dus akkoord was met de door hem gevraagde vakantie. Ook al zou dat in het verleden wel zo zijn gegaan, in ieder geval vanaf mei 2015 wist E* dat het verkrijgen van vakantie zo gemakkelijk niet meer ging. E* stelt nog wel dat hij mondeling toestemming heeft gekregen van de directie van ISS maar in het licht van de stellige ontkenning daarvan door ISS en gezien de voorgeschreven en bij E* bekende wijze van aanvragen van vakantie, had het op de weg van E* gelegen duidelijker toe te lichten hoe, door wie precies, in welke bewoordingen en in welke overige omstandigheden hem toch mondeling toestemming werd verleend om naar Trinidad te gaan in de desbetreffende periode. Die informatie ontbreekt zodat de stelling onvoldoende toegelicht is om voor bewijslevering in aanmerking te komen.
De toestemming blijkt ten slotte ook niet uit het door E* overgelegde formulier (productie 5). Onbestreden is dat dit een timesheet is dat E* zelf heeft ingevuld en de (achteraf) de basis vormt voor de door ISS op te stellen declaratie voor WEB.

4.4

Het voorgaande brengt met zich mee dat E* zonder toestemming van het werk is weggebleven. Dat levert in dit geval een gegronde reden voor ontslag op staande voet op.

4.5

Anders dan E* nog aanvoert levert het feit dat ISS heeft aangeboden om het ontslag in te trekken en met E* een beëindigingsovereenkomst te sluiten geen nietigheid van het ontslag op staande voet op. Niettegenstaande het ontslag stond het ISS vrij om, ter beëindiging of voorkoming van dit geschil E* aan te bieden een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Het enkele doen van een aanbod daartoe brengt niet mee dat E* erop heeft mogen vertrouwen dat het ontslag van de baan was. Het levert ook niet de conclusie op dat ISS kennelijk geen grond had de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.

4.6

De vorderingen zullen worden afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal E* de proceskosten van ISS moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verleent E* toestemming kosteloos te procederen;

wijst het verzoek af;

veroordeelt E* in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van ISS worden begroot op Afl. 2.500, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 10 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.