Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:108

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
14-02-2017
Datum publicatie
27-02-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 1883 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondercuratelestelling drugs- gedwongen opname.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 14 februari 2017

behorend bij EJ. nr. 1883 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[X],

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna te noemen: de vader van [Y],

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

om ondercuratelestelling van:

[Y], geboren op [datum] 1968 in Aruba,

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna te noemen [Y],

niet verschenen.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

1.[A], de moeder,

2.[B], de zus,

3.[C], de zus,

4.[D], de zoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 9 augustus 2016,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de zitting van 18 oktober 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de vader bijgestaan door zijn gemachtigde voornoemd en de belanghebbenden sub 1, 2 en 3 in persoon. [Y] is, hoewel op de juiste wijze opgeroepen, niet verschenen en de wederoproeping van hem is gelast,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de zitting van 15 november 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de vader bij zijn gemachtigde voornoemd.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [Y] onder curatele wordt gesteld met benoeming van de heer [X] tot zijn curator en met bevel tot plaatsing van [Y] in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion voor de duur van één jaar. Daartoe wordt - kort samengevat - gesteld dat [Y] wegens gewoonte van misbruik van verdovende en/of stimulerende middelen zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, en zijn eigen veiligheid alsmede die van anderen in gevaar brengt.

3 DE BEOORDELING

3.1

Ingevolge artikel 1:378 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) kan een meerderjarige, door de rechter, onder curatele worden gesteld wegens gewoonte van drankmisbruik, dan wel gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen waardoor hij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of de eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Ingevolge artikel 1:387 lid 1 BWA heeft de rechter het vermogen om de persoon die uit gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen onder curatele is gesteld, hetzij tegelijk met deze voorziening, uiterlijk voor één jaar ter verpleging in een inrichting te doen plaatsen, ingeval is gebleken dat hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

3.2

De vader en andere familieleden hebben verklaard dat [Y] de familie stelselmatig lastig valt. [Y] komt immers op ongelegen tijdstippen langs om geld te eisen. Wanneer [Y] geen geld van de familie krijgt, maakt hij ruzie, gaat hij erg tekeer en uit hij bedreigingen naar de familie toe. Tevens heeft [Y] diverse malen bij de ouders ingebroken en heeft onder meer sieraden gestolen. Volgens de familie is de drugsverslaving van [Y] dermate ernstig en leidt deze tot zoveel agressiviteit dat zowel de familie, de maatschappij alsook [Y] in bescherming genomen dient te worden.

Uit de verklaring van de geneesheer S.S. Sneek, M.D. van 9 oktober 2015, kan worden afgeleid dat [Y] drugs misbruikt. Voorts blijkt uit de overgelegde mutaties van het Korps Politie Aruba dat [Y] herhaaldelijk zijn buurtbewoners en familieleden overlast bezorgt.

3.3

Het gerecht is, gelet op het vorenstaande, dan ook van oordeel dat het verzoek tot ondercuratelestelling van [Y] voor toewijzing vatbaar is. Gezien de gedragingen van [Y] is een gedwongen plaatsing in een rehabilitatiecentrum geïndiceerd.

3.4

Het gerecht acht dat de benoeming van [X] tot curator het meest strookt met de belangen van [Y]. Nu voor het overige van geen bezwaren hiertegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.5

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curator dient voorts binnen acht maanden na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.6

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018 bij de griffie van dit gerecht in te dienen.

3.7

Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen zal het gerecht de vader toestemming verlenen om kosteloos te procederen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent [X] toestemming om kosteloos te procederen,

stelt [Y], geboren op [datum]1968 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator, [X],

beveelt de plaatsing van de onder curatele gestelde in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion ter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar, ingaande uiterlijk één jaar na heden,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 14 februari 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.