Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:106

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
14-02-2017
Datum publicatie
23-02-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 1125 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 14 februari 2017

behorend bij EJ. nr. 1125 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[X],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

verschenen in persoon,

om ondercuratelestelling van:

[Y],

wonende in Aruba,

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [Y],

verschenen in persoon.

Belanghebbenden:

[Z], de vader,

[A], de broer,

[B], de zus.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 24 mei 2016.

 • -

  de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 22 november 2016, waarbij aanwezig waren de partijen en de belanghebbenden in persoon,

 • -

  de verklaring van de psychiater, d.d. 1 december 2016,

 • -

  de bereidheidsverklaring van verzoekster, ingediend op 24 januari 2017.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het - gewijzigd - verzoek strekt ertoe dat [Y] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot zijn curatrice en bevel tot plaatsing van [Y] in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion voor de duur van één jaar. Daartoe wordt gesteld dat [Y] al jaren drugs gebruikt en paranoïde en wangedrag vertoont.

3 DE BEOORDELING

Ondercuratelestelling

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de belanghebbenden, de psychiater dr. Cesar Perez en de ondervraging van [Y] is gebleken dat hij lijdt aan een persoonlijkheid stoornis en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het gerecht is gelet op het vorenstaande dan ook van oordeel dat het verzoek tot ondercuratelestelling van [Y] voor toewijzing vatbaar is.

Plaatsing in een rehabilitatiecentrum

3.2

Ingevolge artikel 1:387 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) heeft de rechter mede het vermogen om de persoon die uit hoofde van gewoonte van drankmisbruik, dan wel gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen onder curatele is gesteld, uiterlijk voor één jaar, doch, zo nodig, telkens uiterlijk voor één jaar te verlengen, ter verpleging in een inrichting te doen plaatsen, ingeval is gebleken dat hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

3.3

Uit de verklaringen van de verzoekster en de belanghebbenden is gebleken dat [Y] drugs gebruikt. [Y] is echter niet uit hoofde van drugsmisbruik onder curatele gesteld maar uit hoofde van een geestelijke stoornis. Als hij wegens een geestelijke stoornis niet ‘gerehabiliteerd” kan worden, dient een verzoek tot plaatsing in een rehabilitatiecentrum, te worden afgewezen. Artikel 1:387 BW is niet bedoeld voor personen met een geestelijke stoornis die onbehandelbaar zijn. Eventueel zal de weg van de Krankzinnigenverordening (AB 1992, GT 15; plaatsing en verblijf in een krankzinnigengesticht) gevolgd dienen te worden. In zoverre wordt het verzoek dus afgewezen.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [Y], geboren op [datum] 1991 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice zijn moeder, [X], geboren op [datum]1959 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE”,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Sap, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 14 februari 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.