Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:1035

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-06-2017
Datum publicatie
03-07-2018
Zaaknummer
A.R. 1061 van 2016/AUA201600831
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Overeenkomst tot stand gekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 27 juni 2017

Behorend bij A.R. 1061 van 2016/AUA201600831

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiseres],

wonende te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. P.A.J. van der Biezen,

tegen:

[gedaagde 1]

wonende te Aruba,

gedaagde, hierna te noemen: [gedaagde 1],

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

en

de naamloze vennootschap

2. New India Assurance Representative N.V.

gevestigd te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: New India,

gemachtigde: de advocaat mr. E.J.M. Lotter Homan.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusies van antwoord van [gedaagde 1] en New India;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek van New India;

- de akte uitlating producties van [eiseres].

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 29 mei 2015 omstreeks 17.45 uur heeft op de [naam straat], ter hoogte van [naam school] Sint Nicolaas een verkeersongeval plaats gevonden.

2.2

In het mutatierapport van het Korps Politie Aruba d.d. 16 juni 2015 volgt dat [gedaagde 1] ter hoogte van [naam school] in San Nicolaas de macht over het stuur verloor door met te hoge snelheid te rijden. Hierdoor kwam hij in frontale botsing met de auto waarin [eiseres] als bestuurster optrad.

2.3 [

gedaagde 1] was verzekerd bij New India en New India heeft de schade aan het voertuig van [eiseres] vergoed.

2.4

Bij brief d.d. 17 maart 2016 maakt [eiseres] aanspraak op vergoeding van gederfde inkomsten vanaf juni 2015 tot en met februari 2016 ad Afl. 11.925,00 alsmede de maandelijkse inkomensderving vanaf maart 2016 ad Afl. 915,00 per maand.

2.5

Bij e-mail van 6 december 2016 heeft de gemachtigde van New India [eiseres] een schikkingsvoorstel gedaan, waarin aan [eiseres] een bedrag ad Af. 52.711,00 netto wordt aangeboden.

2.6

Bij e-mail van 8 december 2016 deelt de gemachtigde van [eiseres] de gemachtigde van New India als volgt mee:

namens cliënte kan u berichten dat zij akkoord kan gaan met het door New India gedane voorstel, onder de voorwaarde dat de uit te betalen vergoeding netto is. Indien New India hiermee akkoord gaat, ontvang ik gaarne uwerzijds een (concept) vaststellingsovereenkomst.

2.7

Bij e-mail van 9 december 2016 bericht de gemachtigde van New India:

gaarne uw bevestiging dat de zijdens u verstrekte loonstrookjes zagen op nettobedragen en of uw cliënte bereid is om in dat geval akkoord te gaan met een clausule dat uw cliënte verantwoordelijk is en New India vrijwaart voor eventuele te heffen belastingen over het zijdens New India uit te keren bedrag.’

2.8

Hierop bericht de gemachtigde van [eiseres] bij email van 9 december 2016:

hierbij wordt bevestigd dat cliënte, conform de loonstrookjes netto werd uitbetaald.

Daarnaast kan ik u berichten dat cliënte akkoord gaat met de door u genoemde vrijwaringsclausule’.

2.9

Bij email van 29 december 2016 heeft de gemachtigde van New India de gemachtigde van [eiseres] de door New India ondertekende (concept) vaststellingsovereenkomst gezonden.

2.10

Tijdens een telefoongesprek op 17 januari 2017 heeft de gemachtigde van [eiseres] de gemachtigde van New India laten weten dat [eiseres] niet wenste te ondertekenen, omdat zij een aanvullend bedrag voor immateriële schadevergoeding wilde.

2.11

Regels 12 en 13 van de gedragsregels van de Orde van Advocaten Aruba luiden:

‘Regel 12

1. Op de brieven en andere mededelingen van de ene advocaat aan de andere mag in rechte geen beroep worden gedaan, tenzij het belang van de cliënt dit bepaaldelijk vordert, maar dan niet zonder voorafgaand overleg met de advocaat van de wederpartij.

2. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, dient het advies van de deken te worden ingewonnen, voordat in rechte een beroep als vorenbedoeld wordt gedaan.

Regel 13

Omtrent de inhoud van tussen advocaten gevoerde schikkingsonderhandelingen mag aan de rechter aan wiens oordeel, of instantie aan wier oordeel de zaak is onderworpen, niets worden medegedeeld zonder toestemming van de advocaat van de wederpartij.’

2.12

Het advies van de deken van de Orde van Advocaten Aruba luidde dat de emailcorrespondentie niet overgelegd diende te worden.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

eiseres] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

1. te verklaren voor recht dat [gedaagde 1] en New India hoofdelijk aansprakelijk zijn tot vergoeding van de door [eiseres] geleden en nog te lijden schade als gevolg van de aanrijding op 29 mei 2015;

2. [ gedaagde 1] en New India hoofdelijk te veroordelen om binnen twee dagen na dit vonnis aan [eiseres] te betalen een bedrag ad Afl. 11.860,00;

3. [ gedaagde 1] en New India hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag ad
Afl. 915,00 per maand aan [eiseres] vanaf mei 2016 tot aan de dag dat zij weer in staat is om haar normale werkzaamheden te verrichten;

4. een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 maart 2016;

5. [ gedaagde 1] en New India te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2 [

eiseres] grondt de vordering erop dat [gedaagde 1] een onrechtmatige daad jegens haar heeft gepleegd en gehouden is de hierdoor ontstane schade te vergoeden. New India is aansprakelijk omdat zij de WAM-verzekeraar is van [gedaagde 1] en de aansprakelijkheid reeds heeft erkend.

3.3 [

gedaagde 1] voert hiertegen samengevat het volgende verweer.

[eiseres] is niet ontvankelijk omdat [gedaagde 1] in de auto van zijn vriendin reed. Deze auto is voor een bedrag ad Afl. 150.000,00 verzekerd en dit bedrag is nog niet uitgekeerd. De schade is verzekerd, dus [eiseres] dient zich te wenden tot New India. Voorts moet de vordering van [eiseres] worden afgewezen, omdat deze onvoldoende is onderbouwd.

3.4

New India voert - kort weergegeven - het volgende verweer.

Partijen waren in onderhandeling en hebben overeenstemming bereikt op 9 december 2016. Hierbij zou New India aan [eiseres] een bedrag ad Afl. 52.711,00 tegen finale kwijting betalen. Na de bereikte wilsovereenstemming eiste [eiseres] onverwacht een bedrag ad
Afl. 30.000,00 wegens smartengeld. De gevorderde verklaring voor recht dient bij gebrek aan belang te worden afgewezen, aangezien New India de schade reeds heeft erkend. De vordering ter zake de gederfde inkomsten moet worden afgewezen, voor zo ver deze het bedrag ad Afl. 52.711,00 te boven gaat.

Subsidiair betwist New India dat [eiseres] voorafgaande aan het ongeval Afl. 1.325,00 per maand verdiende.

4 DE BEOORDELING

4.1

Kern van het geschil is de vraag of tussen partijen een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen en zo ja, of New India deze in het geding mocht brengen.

4.2

Uit de hiervoor weergegeven emailcorrespondentie volgt dat tussen partijen overeenstemmening bestond over de hoogte van het door New India uit te keren bedrag, dat dit een netto bedrag zou zijn en dat [eiseres] New India zou vrijwaren voor een eventuele belastingheffing over deze schadevergoeding. In deze emailcorrespondentie heeft de gemachtigde van [eiseres] slechts het voorbehoud gemaakt dat de het door New India uit te keren bedrag een netto bedrag diende te zijn. Van enig ander voorbehoud is geen sprake. Aldus houdt het gerecht ervoor dat [eiseres] eerst na het bereiken van overeenstemming aanspraak maakte op immateriële schadevergoeding.

4.3

Uit de hiervoor geciteerde gedragsregels volgt dat op tussen advocaten gevoerde correspondentie in beginsel geen beroep mag worden gedaan, tenzij het belang van de cliënt dit vordert. Voorts geldt dat – in het geval het belang van de cliënt vordert dat correspondentie wordt overgelegd, eerst advies dient te worden verkregen van de deken. In casu is dit advies gevraagd en verkregen. De deken adviseerde de correspondentie niet in het geding te brengen. Het gerecht onderschrijft dit advies niet. In casu gaat het om het overleggen van de vaststellingsovereenkomst. Dit is niet hetzelfde als correspondentie zoals bedoeld is in artikel 12 van de Gedragsregels. Evenmin gaat het om informatie met betrekking tot schikkingsonderhandelingen zoals bedoeld is in artikel 13 van deze regels. Partijen waren niet meer aan het onderhandelen. Dit proces was afgerond en uitgemond in een gave vaststellingsovereenkomst. Voorts volgt uit de hiervoor weergegeven correspondentie tussen beide gemachtigden dat [eiseres] nimmer enig voorbehoud heeft gemaakt, uitgezonderd het netto karakter van de vergoeding. Het gerecht is van oordeel dat de bewoordingen van de e-mails van de gemachtigde van [eiseres] aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Anders dan de deken is het gerecht dan ook van oordeel dat het niet alleen ‘op het eerste gezicht lijkt’ dat tussen partijen een regeling is getroffen, maar dat dit feitelijk het geval was. In het licht hiervan is het gerecht voorts van oordeel dat de gemachtigde van het New India het advies van de deken naast zich neer mocht leggen en zij de het resultaat van de schikkingsonderhandelingen in het geding mocht brengen. Dit klemt te meer nu het belang van haar cliënte dit bepaaldelijk vorderde.

4.4

Uit het voorgaande volgt dat tussen partijen een gave overeenkomst tot stand is gekomen, op grond waarvan New India aan [eiseres] een schadevergoeding dient te betalen van Afl. 52.711,00 netto en dat [eiseres] New India dient te vrijwaren voor mogelijke belasting- en/of premieheffing. Het gerecht zal dit bedrag toewijzen, als zijnde de volledige schadevergoeding van de reeds geleden en nog te lijden schade ten gevolge van het ongeval op 29 mei 2015.

4.5

Conform het verzoek van New India zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

4.6

De vordering tegen [gedaagde 1] wordt afgewezen, nu New India de aansprakelijkheid jegens [eiseres] van meet af aan heeft erkend en bereid is het openstaande deel te betalen. [eiseres] heeft dan ook geen belang bij toewijzing van de vordering tegen [gedaagde 1].

4.7

Alle overige stellingen en weren kunnen verder onbesproken blijven.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt New India tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van Afl. 52.711,00 netto, zijnde de volledige schadevergoeding van de door hem reeds geleden en nog te lijden schade ten gevolge van het ongeval op 29 mei 2015;

5.2

bepaalt dat [eiseres] gehouden is om New India te vrijwaren voor eventuele belasting- en/of premieheffing over deze schadevergoeding;

5.3

bepaalt dat elke partij de eigen kosten draagt;

5.4

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.5

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 27 juni 2018 in aanwezigheid van de griffier.