Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:897

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-12-2016
Datum publicatie
09-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 2183 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

ej-civiel-ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 december 2016

behorend bij EJ nr. 2183 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[X],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

om ondercuratelestelling van haar moeder:

[Y],

wonende in Aruba, verblijvende in [verblijfplaats],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [Y].

Belanghebbenden:

1. [A], de zoon,

2. [B], de dochter,

3. [C], de dochter,

4. [D], de zoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 6 september 2016.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 1 november 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster bijgestaan door mr. M.M. Malmberg en de belanghebbende sub 3 in persoon;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling van 24 november 2016 te [verblijfplaats] waaruit blijkt dat aanwezig waren de verzoekster in persoon, [Y] in persoon en de belanghebbende sub 3 in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [Y] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat [Y] niet in staat is om haar eigen belangen te behartigen. Tevens wordt verzocht om verzoekster toestemming te verlenen om kosteloos te mogen procederen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de andere familieleden, de behandelend geneesheer, S. Waterloo, internist-geriater, en de ondervraging van [Y] is gebleken dat zij lijdt aan ziekte van Alzheimer dan wel gemengde dementie en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2.

De benoeming van verzoekster als curatrice strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van [Y]. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

Bij beschikking van dit gerecht van 26 juni 2003 (EJ-177/03) is de zoon van [Y], [A] onder curatele gesteld met benoeming van [Y] tot zijn curatrice. Ingevolge artikel 1:385 Burgerlijk Wetboek van Aruba kan de curatrice ambtshalve door de rechter worden ontslagen. Nu [Y] zelf onder curatele wordt gesteld dient zij als curatrice over haar zoon ontslagen te worden en dient er een nieuwe curator benoemd te worden over haar zoon [A]. Het gerecht zal daartoe de behandeling voortzetten op nader te bepalen datum.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.5

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent verzoekster toestemming om kosteloos te procederen,

stelt [Y], geboren op [datum] 1943 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter, [X], geboren op [datum] 1970 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”,

ontslaat [Y] als curator over [A], geboren op [datum] 1960 in Aruba,

bepaalt de voortzetting van de behandeling op dinsdag, 17 januari 2017 om 15.00 uur.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 13 december 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.