Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:862

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-11-2016
Datum publicatie
05-01-2017
Zaaknummer
A.R. 106 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 16 november 2016

Behorend bij A.R. 106 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiser]

wonende te Aruba,

eiser in conventie, gedaagde in reconventie,

hierna ook te noemen: [eiser]

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

1. [gedaagde sub 1],

2. [gedaagde sub 2],

3. [gedaagde sub 3],

4. [gedaagde sub 4],

wonende te Aruba,

gedaagde sub 1 wordt vertegenwoordigd door gedaagde sub 4,

gedaagden sub 2. en sub 3. zijn niet verschenen,

gedaagde sub 4 tevens eiser in reconventie, hierna ook te noemen: [gedaagde sub 4]

gemachtigde: mr. R.E. Yarzagaray,

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie;

- het proces-verbaal van de comparitie na antwoord d.d. 22 februari 2016;

- de conclusie na comparitie na antwoord aan de zijde van [eiser];

- de conclusie na comparitie na antwoord aan de zijde van [gedaagde sub 4].

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen zijn erfgenamen en gerechtigd in de nalatenschap van wijlen mevrouw [wijlen X], die op [datum] 1999 is overleden.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie en reconventie

3.1

[Eiser] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en na vermindering van eis bij conclusie na comparitie

1. gedaagde sub 4] te bevelen de woning te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen aan [eiser];

2. de verdeling vast te stellen;

3. te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van eventuele noodzakelijke akten;

4. indien gedaagden in gebreke blijven een onzijdig persoon te benoemen, die bevoegd zal zijn om alle documenten en aktes te tekenen, die nodig mochten zijn;

5. te bepalen dat de opgemaakte akten rechtsgeldig in de daartoe bestemde registers kunnen worden ingeschreven;

6. gedaagden te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2

[eiser] grondt de vordering erop dat hij belang heeft bij verdeling van de nalatenschap en hij wenst graag het ouderlijk huis toebedeeld te krijgen tegen betaling van een bedrag ad Afl. 127.000,00.

3.3

[gedaagde sub 4] voert hiertegen verweer dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

3.4

In reconventie vordert [gedaagde sub 4] [eiser] te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording over de afgelopen 10 jaar met betrekking tot de door [eiser] ontvangen huurpenningen met betrekking tot de woning gelegen te [adres] te Aruba en het hem toekomende deel uit te betalen, met veroordeling van [eiser] in de kosten van dit geding.

3.5

[gedaagde sub 4] grondt de vordering erop dat [eiser] de woning heeft verhuurd en nimmer de huurpenningen heeft afgedragen.

3.6

[eiser] voert hiertegen verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

in conventie en reconventie

4.1

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:185 BWA kan, indien deelgenoten niet tot overeenstemming kunnen komen, aan de rechter worden gevraagd om de verdeling, vast te stellen, rekening houdend naar billijkheid met de belangen van partijen.

4.2

Uit productie 6 overgelegd bij verzoekschrift volgt dat partijen kinderen zijn van wijlen [wijlen X]. Dit heeft tot gevolg dat zij in beginsel deelgenoot zijn in haar nalatenschap. Hoewel een verklaring van erfrecht ontbreekt en onduidelijk is of de woning gelegen aan [adres] te Aruba wel tot de nalatenschap van wijlen [wijlen X] behoort, wordt hiervan uitgegaan nu [gedaagde sub 4] dit verder niet heeft betwist.

4.3

Uit productie 9 bij het verzoekschrift volgt dat een aantal erfgenamen zich niet verzet tegen toedeling van de woning aan [eiser] tegen een koopprijs van Afl. 127.000,00.

Ter gelegenheid van de comparitie na antwoord verklaarde [gedaagde sub 4] dat ook hij de woning toebedeeld wenst te krijgen. Voorts verklaarde hij dat hij - bij akte na comparitie na antwoord - nadere stukken wenste over te leggen waaruit blijkt tegen welke waarde hij deze woning toebedeeld wenste krijgen. Nu [gedaagde sub 4] van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt wordt zijn vordering als zijn onvoldoende onderbouwd afgewezen. Aldus wordt de woning aan [eiser] toebedeeld tegen een bedrag ad Afl. 127.000,00.

4.4

De eis van [eiser] om [gedaagde sub 4] te veroordelen de woning te ontruimen wordt afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat [gedaagde sub 4] in de woning woont, noch dat het binnen zijn rechtsmacht ligt om de woning te (doen) ontruimen.

4.5

Ter gelegenheid van de comparitie na antwoord zijn partijen in de gelegenheid gesteld om de stelling dat de ander de woning heeft verhuurd nader te onderbouwen. Geen van partijen is daar in geslaagd en [eiser] heeft om deze reden zijn eis inhoudende dat [gedaagde sub 4] rekening en verantwoording diende af te leggen ingetrokken. [gedaagde sub 4] heeft zijn vordering gehandhaafd, doch deze wordt afgewezen vanwege het ontbreken van een feitelijke grondslag.

4.6

De overige vorderingen in conventie worden toegewezen zoals verzocht, met uitzondering van de vordering ex artikel 3:300 BWA, nu de verklaring van erfrecht ontbreekt en niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld of het betreffende registergoed wel tot de nalatenschap behoort.

4.7

De vorderingen in reconventie worden afgewezen.

4.8

Het gerecht acht termen aanwezig om de kosten te compenseren.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie en reconventie

5.1

deelt de woning gelegen te [adres] te [buurt] toe aan [eiser] tegen een koopprijs van Afl. 127.000,00;

5.2

benoemt gerechtsdeurwaarder […] tot onzijdig persoon, indien gedaagden in gebreke mochten blijven hun medewerking te verlenen aan de levering van het onroerend goed aan [adres], die bevoegd zal zijn om namens degenen die weigerachtig zijn, alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn

5.3

wijst de overige vorderingen van [eiser] af;

5.4

wijst de vordering van [gedaagde sub 4] af;

5.5

bepaalt dat elke partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Lemaire, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 16 november 2016 in aanwezigheid van de griffier.