Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:860

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-11-2016
Datum publicatie
05-01-2017
Zaaknummer
K.G. no. 2506 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontruiming bij verstek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 november 2016

Behorend bij K.G. no. 2506 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in kort geding van:

de naamloze vennootschap

TURIBANA PLAZA N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Turibana,

procederend bij de daartoe door Turibana schriftelijk gevolmachtigde [naam] en [naam],

tegen:

[GEDAAGDE],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 21 oktober 2016.

1.2

Turibana is ter zitting verschenen bij voornoemde gevolmachtigden. Hoewel deugdelijk opgeroepen is [gedaagde] niet ter zitting verschenen. Tegen [gedaagde] is daarom verstek verleend. Turibana heeft gepersisteerd in het door haar gestelde en verzochte.

1.3

Turibana heeft ter zitting verzocht haar eis te mogen vermeerderen. Dat verzoek heeft het Gerecht terstond afgewezen, omdat die eisvermeerdering niet bij deurwaardersexploot was betekend aan [gedaagde].

1.4

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Turibana vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. [gedaagde] beveelt de in Aruba te [adres] gelegen woontrailer [nummer] (hierna ook: de woning) onmiddellijk na de betekening aan [gedaagde] van dit vonnis te ontruimen en te verlaten met alle zich daarin van harentwege bevindende personen en goederen, en die woning onder afgifte van de sleutels daarvan ter vrije beschikking te stellen van Turibana, en bepaalt dat [gedaagde] ten behoeve van Turibana een dwangsom verbeurt van Afl. 500,-- voor elke dag of deel daarvan dat zij dat ontruimingsbevel niet nakomt;

b. Turibana machtigt om de ontruiming van de woning zelf en desnoods met behulp van de sterke arm te doen bewerkstelligen;

c. [gedaagde] veroordeelt om bij wijze van voorschot aan Turibana te betalen

Afl. 9.986,13 aan achterstallige huur plus kosten, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 14 juli 2016 tot aan de dag der algehele voldoening alsmede te vermeerderen met iedere na oktober 2016 verschenen of nog te verschijnen huurtermijn van ieder maandelijks Afl. 800,-- voor het geval [gedaagde] dan de woning niet heeft ontruimd;

d. te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

e. [gedaagde] veroordeelt in de proceskosten.

2.2 [

gedaagde] heeft geen verweer gevoerd.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het spoedeisend belang van Turibana bij haar vorderingen ligt besloten in de (samenlopende) aard van die vorderingen.

3.2

[gedaagde] heeft de vorderingen van Turibana en de daaraan ten gronde gelegde stellingen niet bestreden. Die vorderingen, die overigens onrechtmatig noch ongegrond voorkomen, zullen daarom worden toegewezen met inachtneming van het volgende.

3.3

Op grond van redelijkheid en billijkheid zal aan [gedaagde] een ontruimingstermijn worden gegund van vier weken. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] binnen die termijn de te bevelen ontruiming van de woning niet kan realiseren.

3.4

De vordering onder b. zal worden afgewezen, nu gedwongen ontruiming het exclusieve domein van de deurwaarder betreft (die op zijn beurt zo nodig de hulp van de politie kan inroepen).

3.5

Dwangsommen zullen gematigd en gemaximeerd aan [gedaagde] worden opgelegd. Daarvan gaat naar het oordeel van het Gerecht voldoende prikkel uit naar [gedaagde] tot nakoming van dit vonnis;

3.6

[gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Turibana, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 236,60 =) Afl. 686,60 aan verschotten (griffiegelden en kosten van oproeping van [gedaagde]). Er worden te dezen geen verdere kosten geliquideerd, omdat Turibana in deze procedure niet werd bijgestaan door een daartoe door het Hof toegelaten beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding bij verstek:

-beveelt [gedaagde] de in Aruba te [adres] gelegen woontrailer [nummer] binnen vier weken na de betekening aan [gedaagde] van dit vonnis te ontruimen en te verlaten met alle zich daarin van harentwege bevindende personen en goederen, en die woontrailer onder afgifte van de sleutels daarvan ter vrije beschikking te stellen van Turibana;

-bepaalt dat [gedaagde] ten behoeve van Turibana een dwangsom verbeurt van

Afl. 100,-- voor elke dag of deel daarvan dat zij voormeld ontruimingsbevel niet nakomt, en bepaalt voort dat [gedaagde] te dezen maximaal Afl. 25.000,-- aan dwangsommen kan verbeuren;

-veroordeelt [gedaagde] om bij wijze van voorschot aan Turibana te betalen

Afl. 9.986,13 aan achterstallige huur plus kosten, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 14 juli 2016 tot aan de dag der algehele voldoening alsmede te vermeerderen met iedere na oktober 2016 verschenen of nog te verschijnen huurtermijn van ieder maandelijks Afl. 800,-- voor het geval [gedaagde] dan de woning niet heeft ontruimd;

-veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Turibana, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 686,60 aan verschotten;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 23 november 2016.