Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:759

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-10-2016
Datum publicatie
29-11-2016
Zaaknummer
E.J. no. 2186 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Arbeid. Ontbinding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3549
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 25 oktober 2016

E.J. no. 2186 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ARUBAANSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V.,

h.o.d.n. ARUBA AIRLINE,

gevestigd in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: ALM,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

[Verweerster],

wonende in Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: [verweerster],

gemachtigde: de advocaat mr. H.G. Figaroa.

1 HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de behandeling van de zaak ter terechtzitting.

1.2

Die terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2016. [verweerster] is ter zitting verschenen samen met haar gemachtigde, en ALM is verschenen bij haar gemachtigde. [verweerster] heeft gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te reageren op het verzoekschrift, en dat onder overlegging van een pleitnota. Vervolgens heeft ALM gerepliceerd, en [verweerster] heeft tot slot gedupliceerd.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

ALM verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst op een zo [verweerster] mogelijke termijn ontbindt op grond van de in het verzoekschrift vermelde gewichtige redenen, zonder toekenning aan [verweerster] van een door ALM te betalen billijkheidsvergoeding, kosten rechtens.

2.2 [

verweerster] voert verweer, en concludeert tot ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst met toekenning aan haar van een door ALM te betalen billijkheidsvergoeding ad Afl. 16.550,--, kosten rechtens. Voorts verzoekt [verweerster] verlof tot kosteloos procederen.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit het daartoe overgelegde bevoegdelijk afgegeven bewijs van onvermogen blijkt dat [verweerster] niet in staat is om de kosten van deze procedure te dragen. Aan haar zal daarom verlof worden verleend tot kosteloos procederen.

3.2

Nu partijen beiden de ontbinding wensen van de tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst zal het Gerecht daartoe over gaan. De thans nog te beantwoorden vraag is of [verweerster] al dan niet in aanmerking komt voor een door ALM te betalen billijkheidsvergoeding.

3.3

Het Gerecht beantwoordt voormelde vraag bevestigend, omdat ALM op de bij partijen genoegzaam bekende feitelijkheden (op welke ALM haar ontbindingsverzoek grondt) naar het oordeel van het Gerecht (in termen van luchtvaart uitgedrukt) sterk overtrokken heeft gereageerd en aldus in een vrille is geraakt. Dienaangaande volgt het Gerecht [verweerster] in haar standpunt dat sprake is van een (door ALM veroorzaakte) storm in een glas water, welk verwijtbaar handelen zijdens ALM de toekenning aan [verweerster] van een door ALM te betalen billijkheidsvergoeding rechtvaardigt. Zonder dat in enige formule uit te drukken en alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen (waaronder onder meer begrepen het bruto maandsalaris van [verweerster] ad Afl. 2.758,--, de duur van haar dienstverband bij ALM van 21/2 jaar en de mate van het verwijtbaar handelen van ALM), komt het Gerecht een vergoeding van Afl. 11.000,-- bruto redelijk en billijk voor. Eventuele aan [verweerster] uit te keren cessantia strekt in mindering op dat bedrag.

3.4

Overeenkomstig het bepaalde in het zesde lid van artikel 7A:1615w BW zal het Gerecht ALM een termijn verlenen om, zo zij dit wenst, haar ontbindingsverzoek in te trekken. In dat geval zal ALM de kosten van deze procedure moeten dragen, die tot aan deze uitspraak worden begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van het per 1 augustus 2016 herziene liquidatietarief 5, ad Afl. 1.250,-- per punt). Indien ALM haar ontbindingsverzoek niet intrekt ziet het Gerecht grond om de proceskosten te compenseren tussen partijen, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-verleent verlof aan [verweerster] tot kosteloos procederen;

-stelt ALM in de gelegenheid haar ontbindingsverzoek in te trekken middels een uiterlijk op dinsdag 8 november 2016 ter griffie van het Gerecht af te leggen schriftelijke verklaring, met gelijktijdig afschrift daarvan aan [verweerster];

-veroordeelt ALM in dat geval in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [verweerster], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,- aan salaris gemachtigde;

INDIEN ALM HAAR VERZOEK NIET INTREKT

-ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 9 november 2016;

-bepaalt dat ALM een billijkheidsvergoeding van Afl. 11.000,-- bruto dient te betalen aan [verweerster];

-bepaalt voorts dat een eventueel aan [verweerster] uit te keren bedrag aan cessantia in mindering strekt op voormelde billijkheidsvergoeding;

-compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

-verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders door ALM verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 25 oktober 2016.