Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:755

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-10-2016
Datum publicatie
28-11-2016
Zaaknummer
EJ nr. 1515 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ondercuratelestelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 25 oktober 2016

behorend bij EJ nr. 1515 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster]

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper,

om ondercuratelestelling van haar moeder:

[Gerekestreerde],

wonende in Aruba, te [woonplaats],

GEREKESTREERDE, hierna ook te noemen [gerekestreerde],

Belanghebbenden:

1.[sub 1], dochter,

2.[sub 2], zoon,

3.[sub 3], dochter.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 24 juni 2016.

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 13 september 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde en de belanghebbende sub 1 in persoon,

- het verhoor van [gerekestreerde] op 15 september 2016 te […].

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [gerekestreerde] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat [gerekestreerde] aan een geestelijke stoornis lijdt waardoor zij niet in staat is om haar belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de ter zitting verschenen belanghebbende sub 1, de schriftelijke verklaring van 17 juni 2016 van de internist dr. [naam internist] en de eigen waarneming van de rechter van [gerekestreerde], is gebleken dat [gerekestreerde] is gediagnosticeerd met dementie, vermoedelijk type Alzheimer, en wegens die geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De benoeming van de verzoekster tot curatrice strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal voor het overleggen van de boedelbeschrijving naar een hierna te noemen zitting worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [gerekestreerde], geboren op [geboortedatum] 1930 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter, [verzoekster], wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 4 juli 2017 om 8.30 uur voor overlegging boedelbeschrijving zijdens curatrice.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 25 oktober 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.