Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:749

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-10-2016
Datum publicatie
28-11-2016
Zaaknummer
K.G. no. 2335 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Civiel. Uitlevering van stukken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3519
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 oktober 2016

Behorend bij K.G. no. 2335 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[Eiser],

wonende in Aruba,

eiser,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

GARDEN HORECA N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Garden,

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter openbare terechtzitting van 6 oktober 2016.

1.2 [

eiser] is ter zitting verschenen samen met zijn gemachtigde. Garden is verschenen bij haar gemachtigde. De gemachtigden van partijen hebben in twee termijnen het woord gevoerd - beiden onder overlegging van pleitnota’s, die van Garden voorzien van toegelaten producties - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 [

eiser] vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

-Garden beveelt om uiterlijk binnen 2 dagen na de uitspraak van dit vonnis aan [eiser] - al dan niet digitaal - te doen toekomen:

1. alle bankafschriften van Garden van haar lopende bankrekening bij [naam bank] over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 juli 2016;

2. een opgave van de volledige dagelijkse omzetrapporten van Garden over voormelde periode “zoals opgegeven in de door gedaagde verplicht gestelde excel sheets”;

3. “een volledig overzicht van de gehanteerde bank- en creditcardcommissies voor zover deze in rekening zijn gebracht door creditcard maatschappijen en/of banken”;

4. “alle bonnen en transacties van het gebruikte systeem Dinnerware” eveneens over voormelde periode;

-bepaalt dat Garden ten behoeve van [eiser] een dwangsom verbeurt van

Afl. 10.000,-- voor iedere dag of deel daarvan dat Garden voormeld te geven bevel niet opvolgt;

-Garden veroordeelt in de kosten van deze procedure.

2.2

Garden voert verweer, en concludeert tot afwijzing van het door [eiser] verzochte.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Wat betreft het door [eiser] gestelde spoedeisend belang bij het door hem verzochte wordt het volgende overwogen. [eiser] vordert uitlevering door Garden van de hiervoor in het petitum vermelde documenten om in de door Garden aanhangig gemaakte procedure tot ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst (hierna: de procedure) zijn onschuld met betrekking tot de aan hem door Garden gemaakte verwijten te kunnen aantonen. Zonder nadere uitleg - die ontbreekt - valt echter niet in te zien welk spoedeisend belang [eiser] heeft bij zijn vorderingen in kort geding, nu hij diezelfde vorderingen op de voet van artikel 141 Rv bij wijze van incident kan instellen bij een in de procedure te dienen verweerschrift.

3.2

Daar komt nog bij dat de werkgever van [eiser] in de procedure met stukken onderbouwd aannemelijk zal moeten maken dat [eiser] dermate verwijtbaar heeft gehandeld dat sprake is van een gewichtige reden tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Het is niet zo dat [eiser] in de procedure aannemelijk dient te maken dat hij zich niet verwijtbaar heeft gedragen. In het licht daarvan volgt het Gerecht Garden in haar standpunt dat redelijkerwijze aangenomen kan worden dat in de procedure een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de door [eiser] gevraagde gegevens is gewaarborgd. Hierbij heeft te gelden dat als Garden in de procedure voor [eiser] belastende stukken weet te produceren zonder nadere uitleg - die ook hier ontbreekt - niet valt in te zien dat [eiser] (de inhoud van) die stukken met andere aan Garden toebehorende gegevens of documenten kan weerleggen.

3.3

Vorenstaande brengt mee dat de vorderingen van [eiser] zullen worden afgewezen.

3.4 [

eiser] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Garden, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,--.

3.5

Ten overvloede wordt nog overwogen dat Garden ter zitting [eiser] heeft toegezegd dat hij desgewenst inzage kan krijgen in de door [eiser] verzochte gegevens en/of documenten. Het Gerecht zal aldus verstaan.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht, recht doende in kort geding:

-wijst af het door [eiser] verzochte;

-veroordeelt [eiser] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Garden, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verstaat dat Garden er zorg voor draagt dat [eiser] tijdig (dat wil zeggen niet later dan één week voor de behandeling van de procedure ter terechtzitting) inzage kan krijgen in de door hem verzochte gegevens en/of documenten.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.