Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:741

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-10-2016
Datum publicatie
25-11-2016
Zaaknummer
A.R. 1772 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Werknemer aansprakelijk wegens opzettelijk schade toebrengen aan de werkgever ex artikel 7A:1615 da BWA;

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3506
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 oktober 2016

Behorend bij A.R. 1772 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

LOVERS INDUSTRIAL CORP ARUBA N.V.,

domicilie kiezende te Aruba, ten kantore van haar gemachtigde,

eiseres, hierna ook te noemen: Lovers,

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D Brown,

tegen:

Gedaagde,

wonende te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Lovers, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Curaçao, houdt zich bezig met de verkoop van ijsproducten en vruchtensappen.

2.2 [

gedaagde] is van 1 december 2014 tot 25 juni 2015 in dienst geweest bij Lovers als ‘Head of Operations’. In die hoedanigheid was zij verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken bij Lovers en het leiding geven aan het personeel.

2.3

In juni 2015 is een audit verricht naar de verkopen en gestorte gelden van Lovers in de maanden januari tot en met 19 juni 2015. Hieruit blijkt dat er in die maanden
Afl. 45.096,61 minder is gestort dan er volgens de cash-rekeningen is afgeleverd bij de klanten.

2.4

Lovers houdt [gedaagde] verantwoordelijk voor het tekort en heeft [gedaagde] op 26 juni 2015 op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief is onder meer vermeld:

‘With reference to my mail of June 18, 2015, the missing funds as described in my mail had not been collected and deposited in our bank account as requested to you.
On the other hand we have generated the herewith annexed calculation with all supporting documents.
With this exercise we can clearly see that products have been sold or have left out inventory without our company receiving the corresponding cash funds or accounts receivable invoices to collect all the missing funds.
Taking all the above into account, please note that you are dismissed with immediate effect, our company will allocate your June 2015 salary payment and final payments to the missing funds.’

2.5.

Bij vonnis in kort geding van 24 juli 2015 heeft de voorzieningenrechter voorshands overwogen dat aan de onverwijldheideis voor ontslag op staande voet niet was voldaan. Verder overwoog de voorzieningenrechter:

‘4.4 De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat voldoende aannemelijk is, dat [gedaagde] de interne procedureregels heeft overtreden door facturen uit te schrijven waaruit kan blijken, dat sprake was van “cash on delivery”, terwijl feitelijk op krediet werd verkocht en geleverd. Ook acht de voorzieningenrechter onvoldoende verklaard waarom [gedaagde] het gerechtvaardigd achtte om meermaals producten op rekening aan, ook in dit geding, onbekend gebleven “walk in customers” te verkopen en leveren. Gegeven de heel kleine organisatie in Aruba, de onmogelijkheid om [gedaagde] daarbinnen ander werk te bieden en de vertrouwelijke functie die [gedaagde] bekleedt, heeft Lovers er voldoende belang bij haar de toegang tot het werk hangende de uitkomst van de door Lovers op te starten ontbindingsprocedure te ontzeggen.’

2.6

Bij beschikking van 20 oktober 2015 is de arbeidsovereenkomst tussen partijen voorwaardelijk ontbonden

2.6

Lovers heeft op 4 augustus 2015 conservatoir beslag onder zich zelf gelegd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Lovers vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een bedrag ad Afl. 45.096,61, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2015 en gedaagde te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2

Lovers grondt de vordering erop dat [gedaagde] toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en/of onrechtmatig heeft gehandeld.

3.3 [

gedaagde] voert hiertegen geen rechtens relevant verweer. Het verweer dat [gedaagde] heeft gevoerd tegen het ontslag op staande voet is verwoord in het verzoekschrift van Lovers en komt bij de beoordeling aan de orde.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge het bepaalde in artikel 7A:1615da BWA is de werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever, niet aansprakelijk, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betrokken werknemer.

4.2

Zoals al in het kort geding vonnis is overwogen, is voldoende aannemelijk dat [gedaagde] interne procedureregels heeft overtreden door facturen uit te schrijven op basis waarvan de indruk werd gewekt dat er sprake was van ‘cash on delivery’, terwijl er volgens [gedaagde] sprake was van levering op krediet. [gedaagde] heeft voor deze afwijking van de geldende voorschriften in geen van de gevoerde procedures een afdoende verklaring gegeven voor deze onjuiste administratieve verwerking. Nu [gedaagde] in deze procedure geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd, houdt het gerecht het ervoor dat [gedaagde] (in ieder geval) in de maanden januari 2015 tot en met juni 2015 een deel van de ontvangen gelden uit de verkopen van producten opzettelijk heeft verduisterd. Aldus is [gedaagde] ex artikel 7A:1615 da BWA aansprakelijk voor de hierdoor door Lovers geleden schade.

4.3

Lovers heeft onweersproken en onderbouwd betoogd dat [gedaagde] gedurende de periode januari tot en met juni 2015 in totaal een bedrag ad Afl. 45.096,61 heeft verduisterd. Nu [gedaagde] dit verder niet heeft betwist, en deze niet kennelijk onredelijk of ongegrond wordt geacht, is de vordering toewijsbaar.

4.4 [

gedaagde] wordt nu zij in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Lovers van een bedrag van Afl. 45.096,61, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2015 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

5.2

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure alsmede die van het beslag, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Lovers worden begroot op Afl. 750,00 aan griffierecht, Afl. 525,72 aan explootkosten en Afl. 2.200,00 aan salaris van de gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.