Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:698

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-10-2016
Datum publicatie
19-10-2016
Zaaknummer
E.J. 2008 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - arbeid - ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3017
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 11 oktober 2016

Behorend bij E.J. 2008 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ESF GAMING INTERNATIONAL N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: ESF,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp,

tegen:

[verweerder],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [verweerder],

gemachtigde: de advocaat mr. L.J. Pieters.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de behandeling ter zitting van 21 september 2016;

- de voortgezette behandeling van 23 september 2016 waar als informant zijn gehoord [de security-officer] en [naam Y];

- de mededeling per e-mail van 29 september 2016 dat partijen niet tot een regeling zijn gekomen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[Verweerder] is op 20 januari 2014 in dienst van ESF getreden. Zijn meest recente functie was Excecutive Host/Marketing Manager”. Als zodanig heeft [verweerder] veelvuldig contact met bezoekers van het casino.

2.2

Vroeger was [verweerder] MOT Compliance Officer. In augustus 2015 is [verweerder] van die taak ontheven nadat zich een incident had voorgedaan in het casino. ESF heeft in verband daarmee ook toestemming gevraagd de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Dat is haar door de Directie Arbeid en Onderzoek geweigerd.

2.3

Op 3 juni 2016 heeft zich een incident in het casino voorgaan. [Verweerder] heeft een vaste klant van het casino, [de klant], erop aangesproken dat hij niet op twee slotmachines tegelijk mag spelen. [De klant] heeft in verband hiermee zich beklaagd bij ESF. Het daarvan opgemaakte, door [de klant] en zijn partner [de partner van de klant] ondertekende rapport vermeldt:
On Friday 03, 2016 between 2am & 3am [verweerder] approached Mr. [de klant] and stop him from playing two machines [de klant] ask him why he stop him from playing two machine, Orlando told him because that is the rules client are not allowed to play two machine [de klant] ask him where is that rules he told him that he came with the rules at the Raddisson and [de klant] told him but that rules is not counting for this Casino and [de klant] ask him why you didn't not stop me from the night playing 3 machine and I was losing, and That [de verweerder] insist that he cannot play 2 machine [de klant] god up and left. This all happened in the present of Mrs ,[de partner van de klant].

2.4

Een door dhr. [de security-officer], security officer, ondertekende verklaring van 4 juni 2016 vermeldt:
An incident occurred around 2am when marketing manager [de verweerder] [verweerder] removed from one slot machine the playing card of client Mr. [de klant], who at the time was playing 2 machines simultaneously. [De klant] approached [de verweerder] to ask why he had removed the card, and why he could not play 2 machines. [de verweerder] got very nasty, yelled at him and was very aggressive, moving his arms while he screamed that no one could tell him how to do his job, that playing 2 machines was forbidden. I was surprised to see [de verweerder] react in such a violent way. [De klant] is a VIP player who spends around Aft. 500 or more every time he comes. I came close because it was very ugly, [de verweerder] spoke to [de klant] very hard and I thought they may even engage in physical fighting. Then, after a few minutes client [de partner] who was playing near [de klant] came to talk to [de verweerder] at the reception desk about the treatment to her friend and [de verweerder] got up from the chair very violently, approaching her loud and gesticulating angrily that nobody was telling him how to do his job. Again he was very vulgar in his language.

2.5

Het overgelegde Employee Advisory Notice vermeldt het volgende:
[Verweerder] you are suspended until further investigation for stop a client from playing 2 machines

2.6

Volgens een e-mailbericht van [werknemer] van 5 juni 2016 zou dhr. [de klant] hem op zaterdag 4 juni 2016 hebben benaderd om zich te beklagen over [verweerder]. Deze zou de spelerskaart van dhr. [de klant] uit de slotmachine hebben genomen en hem “very rude and disrespectful” hebben behandeld.

2.7 [

[De verweerder] is op 9 juni 2016 op staande voet ontslagen.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

ESF verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met [verweerder] voor zover nodig met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding, met veroordeling van [verweerder] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

ESF grondt het verzoek, samengevat, erop dat het incident van 3 juni 2016, zeker in samenhang met het incident van augustus 2015, een dringende reden vormt om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, althans sprake is van gewijzigde omstandigheden die meebrengen dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn moet worden ontbonden.

3.3 [

[De verweerder] voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht onderkent dat in de Arubaanse toeristenindustrie groot belang wordt gehecht een de juiste bejegening van gasten en bezoekers van restaurants, hotels en casino’s. De vraag is echter of het bij [verweerder] in de nacht van 3 op 4 juni 2016 aan die juiste bejegening van een gast van het casino in zodanige mate heeft ontbroken dat dit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerder], geboren op 13 juni 1956 en dus net geen 60 jaar oud op het moment van het gebeuren, op grond van dringende reden of wijziging van omstandigheden gerechtvaardigd is.

4.2

Vast staat dat dhr. [de klant] geen toerist is. [De partner] is dat ook niet. In hoeverre zich op het moment van het incident wel toeristen in het casino bevonden en hoeveel is niet duidelijk. Het was in ieder geval volgens ESF niet druk, reden waarom zij er geen bezwaar tegen had dat dhr. [de klant] op meerdere slotmachines tegelijk speelde; hij hinderde daarmee geen andere gasten. De impact van het incident in dat opzicht is dus gering.

4.3

Dhr. [de security-officer] is ter zitting van 23 september 2016 gehoord. Hij heeft tegenstrijdig verklaringen afgelegd met betrekking tot de totstandkoming van de door hem ondertekende verklaring van 4 juni 2016. Het door hem zelf ingevulde incidentrapport is niet overgelegd. De verklaring is naar aanleiding van zijn verhaal door een derde opgesteld.
Wat dhr. [de security-officer] zelf ter zitting verklaart, is dat dhr. [de klant] bekend staat als iemand met – geparafraseerd – een kort lontje. Hij heeft gezien dat [verweerder] en dhr. [de klant] aan het discussiëren waren. Uit handgebaren van [verweerder] heeft dhr. [de security-officer] afgeleid dat de discussie wel eens op een handgemeen zou kunnen uitdraaien. Daarom heeft hij zich in de richting van beide heren begeven zonder overigens heel dichtbij te komen. Tegelijk verklaart dhr. [de security-officer] ook niet tussenbeide te zijn gekomen, maar te zijn blijven lopen omdat hij overal aandacht aan moet besteden. Over de lichaamshouding van dhr. [de klant], die bekend staat als iemand die snel boos wordt - en die, als het betoog van ESF, dat [verweerder] ten onrechte diens spelerskaart uit de tweede door hem in gebruik zijnde slotmachine had gehaald, vanuit diens standpunt gezien alle reden had om verbaal en non-verbaal van zijn afkeuring te laten blijken - verklaart dhr. [de security-officer] niets. Dat [verweerder] “nasty” werd en tegen dhr. [de klant] zou hebben geschreeuwd en “very agressive” was, zoals in de schriftelijke verklaring van 4 juni 2016 staat, is ter zitting niet bevestigd. Waaruit dat “nasty” en “verry agressive” zijn moet worden afgeleid is ook overigens niet duidelijk geworden. Dat geldt niet alleen de verklaring van dhr. [de security-officer] maar alle door ESF overgelegde bewijsstukken. Wat er precies is gezegd en welke bewegingen precies zijn gemaakt is niet duidelijk geworden. Dat de discussie tussen de heren ieder moment op een handgemeen kon uitdraaien zoals in de schriftelijke verklaring staat is ter zitting niet aannemelijk geworden omdat anders onverklaard blijft waarom dhr. [de security-officer], de discussie gezien hebbend, toch zijn ronde vervolgt omdat hij overal zijn aandacht aan moet besteden zoals hij ter zitting verklaarde. Dat overal elders de situatie, ondanks het feit dat de woordenwisseling tussen dhr. [de klant] en [verweerder] uit de hand kon lopen, zodanig was dat dhr. [de security-officer] daaraan prioriteit moest geven is niet gebleken. Ter zitting verklaarde dhr. [de security-officer] dan ook dat hij niet heeft ingegrepen omdat hij dacht dat [verweerder] zijn werk deed. Dat is in tegenspraak met het door ESF geschetste beeld dat [verweerder] dhr. [de klant] onbehoorlijk zou hebben behandeld.
Volgens dhr. [de security-officer] kunnen de camerabeelden zijn verhaal, althans waar het de non-verbale communicatie tussen dhr. [de klant] en [verweerder] betreft, bevestigen. Volgens ESF zijn er evenwel geen camerabeelden in verband met een eerdere brand. Het bevreemdt het gerecht, dat een beveiligingsmedewerker daarvan niet op de hoogte zou zijn en in ieder geval leveren camerabeelden dus geen ondersteuning van de stellingen van ESF, op wie de stelplicht van de gewichtige reden voor ontbinding rust, op.

4.4

Onverklaard is ook waarom dhr. [de klant] zelf in het van het incident van 3 juni 2016 opgemaakte en door hem ondertekende verslag geen melding maakt van agressief gedrag van [verweerder]. Uit de verklaring blijkt alleen dat dhr. [de klant] zich ergerde aan het feit dat hij niet op twee machines tegelijk mocht spelen van [verweerder]. Dhr. [de klant] is volgens die verklaring vertrokken omdat hij niet meer op twee machines mocht spelen. Niet omdat hij door [verweerder] agressief benaderd werd. Opvallend is in dit verband daarenboven dat het Employee Advisory Notice geen melding maakt van agressief gedrag van [verweerder], alleen van het feit dat hij een gast verhinderd heeft om op twee machines tegelijk te spelen. Ook de verklaring van [de shiftmanager], shiftmanager, van 10 augustus 2016, maakt alleen melding van het – ten onrechte – verhinderen van dhr. [de klant] om op twee machines te spelen door [verweerder], niet van agressief gedrag.

4.5

Tegenover deze – niet afdoende consistente – verklaringen en omstandigheden staat de verklaring van [verweerder] zelf en de verklaring van [mevrouw Y] ter zitting. Zij vertelt dat zij wel degelijk wilde spelen op een machine die door dhr. [de klant] ‘bezet’ werd gehouden. Zij heeft zich daarom tot [verweerder] gewend. Zij bevestigt ook dat dhr. [de klant] erom bekend staat snel geïrriteerd te raken en dat die avond/nacht ook werd toen hij door [verweerder] op zijn speelgedrag werd aangesproken. Mw. [naam Y] heeft niet ervaren dat [verweerder] dhr. [de klant] onheus behandelde, alleen dat dhr. [de klant] agressief was en ging schelden. Mw. [naam Y] heeft niet gezien dat dhr. [de security-officer] in de buurt was. Dat spoort op zijn minst deels met diens verklaring dat hij, kort gezegd, zijn ronde moest doen en daarom niet bij dhr. [de klant] en [verweerder] bleef staan. In grote lijnen is dit ook wat [verweerder] zelf verklaart. Dat hij daarmee niet spontaan is gekomen naar aanleiding van het onderzoek naar het incident door ESF doet daaraan niet af. Niet weersproken is dat [verweerder] bij gelegenheid van de behandeling van het kort geding wel heeft gesteld dat er andere spelers op de machine (een van drie machines die op het punt zouden hebben gestaan om prijzengeld uit te keren) wilde spelen.

4.6

Dat [verweerder] na het incident met dhr. [de klant] diens partner [de partner], die [verweerder] kennelijk kwam aanspreken op zijn gedrag, onheus zou hebben te woord gestaan wordt in de kern genomen behoudens door de verklaring van [de partner] niet door nader bewijs ondersteund.

4.7

Aangenomen dat [verweerder] ten onrechte zich op het standpunt stelde dat dhr. [de klant] niet op twee machines tegelijk mocht spelen en hem daarop dus ten onrechte aansprak is het gerecht van oordeel dat zo’n fout de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet rechtvaardigt.

4.8

Het gerecht acht dus niet bewezen dat [verweerder] zich zodanig gedroeg, dat dit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Daarbij speelt mede een rol dat [verweerder] een leeftijd heeft waarop het moeilijk is ander werk te vinden. Hij heeft geen relevante andere werkervaring dan in een casino. Zoals ter zitting onweersproken is gesteld, ervaart [verweerder] bij het zoeken naar werk heftige concurrentie van collega’s van het gesloten Aurora casino.

4.9

Het incident van augustus 2015, wat daarvan verder zij, is te oud om zelfstandig of samen met de ‘fout’ met betrekking tot het tegelijk spelen op twee machines de ontbinding te rechtvaardigen.

4.10

Het gerecht ziet evenmin aanleiding om de arbeidsovereenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden te ontbinden. Er is geen reden waarom van partijen niet verlangd kan worden het incident achter zich te laten, waarbij [verweerder] zich zal moeten conformeren aan de regel van ESF dat een klant, zeker een goede klant als dhr. [de klant] kennelijk is, op twee machines tegelijk mag spelen als het niet heel druk is in het casino. Anderzijds zal ESF zich moeten bedenken, dat de klant weliswaar koning is maar een goed werkgever zich ook realiseert dat de tijden van absoluut regerende vorsten achter ons liggen. Ook op Aruba.

4.11

Het voorwaardelijk verzoek wordt daarom afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal ESF de proceskosten van [verweerder] moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

wijst het verzoek af;

veroordeelt ESF in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [verweerder] worden begroot op Afl. 3.750, aan salaris van de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 11 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.