Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:697

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-10-2016
Datum publicatie
19-10-2016
Zaaknummer
E.J. no. 2009 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - arbeid - ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3026
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 11 oktober 2016

Behorend bij E.J. no. 2009 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CROWN TRADING N.V.,

gevestigd in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: Crown,

gemachtigde: de advocaat mr. M. Bemer,

tegen:

[verweerder],

wonende in Aruba,

verweerder,

hierna ook te noemen: [verweerder],

gemachtigde: mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak.

1.2

Die behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 16 september 2016. Crown is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door onder meer dhr. [naam] (managing director bij Crown). [Verweerder] is verschenen samen met zijn gemachtigde. [Verweerder] heeft ter zitting gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om te antwoorden op het verzoekschrift, en dat onder overlegging van een pleitnota. Daarop heeft Crown gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te repliceren. Tot slot heeft [verweerder] gedupliceerd. Crown heeft bezwaar gemaakt tegen overlegging door [verweerder] van een aantal producties ter zitting, daartoe stellende dat die producties tardief waren ingediend. Na [verweerder] dienaangaande gehoord te hebben, heeft het Gerecht het bezwaar aanstonds gegrond verklaard als gevolg waarvan bedoelde producties niet zijn toegelaten tot het onderhavige dossier en niet in de beoordeling zullen worden betrokken.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Crown verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst onmiddellijk ontbindt op grond van de in het verzoekschrift omschreven gewichtige redenen indien en voor zover die arbeidsovereenkomst nog steeds bestaat, zonder toekenning aan [verweerder] van een door Crown te betalen billijkheidsvergoeding, kosten rechtens.

2.2 [

Verweerder] voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door Crown verzochte. Indien en voorzover het Gerecht evenwel tot ontbinding van de tussen partijen geldende arbeidsovereenkomst overgaat concludeert [verweerder] tot toekenning aan hem van een door Crown te betalen passende billijkheidsvergoeding, één of ander uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens.

2.3

Voorzover voor de beslissing van belang worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Kort gezegd grondt Crown haar verzoek tot ontbinding op de stelling dat [verweerder] aan haar een dringende reden heeft gegeven voor ontslag, althans dat sprake is gewijzigde omstandigheden in de zin van verlies van vertrouwen in [verweerder] omdat [verweerder] zonder daartoe van Crown toestemming te hebben gekregen en met opgave van een valse reden met vakantie is gegaan en/of elders (te weten in Alaska) in strijd met zijn arbeidsovereenkomst werkzaamheden heeft verricht die voor Crown direct concurrerend zijn. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

3.2 [

Verweerder] heeft de stelling van Crown, dat hij ongeoorloofd of zonder toestemming van Crown met vakantie is gegaan gemotiveerd bestreden. Die stelling staat daarom niet vast, en het Gerecht ziet geen of onvoldoende grond om die stelling voldoende aannemelijk te oordelen. Dit klemt temeer omdat de leidinggevende van [verweerder] hem op 11 juli 2016 als volgt bericht: “Hey [voornaam verweerder] hope enjoying India. Your vacation days end in first week of August it would be good to join back from second week as others are due fort their vacation”. Zonder nadere afdoende uitleg, die ontbreekt, valt in het licht van dat bericht niet in te zien dat [verweerder] ongeoorloofd met vakantie is gegaan. Evenmin valt in te zien dat [verweerder] onder opgaaf van een valse reden met vakantie is gegaan, omdat gesteld noch is gebleken dat [verweerder] alleen onder juiste opgaaf van de reden daartoe vakantiedagen kan opnemen. Het staat [verweerder] vrij om gedurende zijn vakantie in plaats van naar India (zoals hij kennelijk had doorgegeven aan Crown) af te reizen naar Alaska zoals hij heeft gedaan. Het staat [verweerder] voorts vrij om die bestemmingswijziging al dan niet door te geven aan Crown, althans gesteld noch is gebleken dat [verweerder] krachtens zijn arbeidsovereenkomst verplicht is van de wijziging melding te maken bij Crown.

3.3 [

Verweerder] heeft de stelling van Crown, dat hij in Alaska in strijd met zijn arbeidsovereenkomst voor Crown concurrerende werkzaamheden heeft verricht, eveneens gemotiveerd bestreden. Die stelling komt daarom evenmin vast te staan, en ook hier ziet het Gerecht in het licht van het door [verweerder] gevoerde verweer geen of onvoldoende grond om die stelling voldoende aannemelijk te oordelen. Dit klemt temeer omdat [verweerder] onbestreden heeft gesteld dat hij (1) zonder daartoe verkregen vergunning niet in loondienst werkzaam mag zijn in de Verenigde Staten alwaar zware sancties (zoals een inreisverbod) worden opgelegd aan personen die op illegale wijze in loondienst werkzaamheden verrichten, en (2) om die reden niet is geïnteresseerd in een illegale baan in Alaska.

3.4

Vorenstaande brengt mee dat het Gerecht (ook overigens) geen grond ziet voor toewijzing van de door Crown verzochte ontbinding. Dat verzoek zal daarom worden afgewezen.

3.5

Crown zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [verweerder], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.250,-- aan salaris voor de gemachtigde (1 punt van het per 1 augustus 2016 gewijzigde liquidatietarief 5, ad Afl. 1.250,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-wijst af het door Crown verzochte;

-veroordeelt Crown uitvoerbaar bij voorraad in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [verweerder], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.250,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 11 oktober 2016.