Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:690

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-10-2016
Datum publicatie
19-10-2016
Zaaknummer
K.G. 2233 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 12 oktober 2016

Behorend bij K.G. 2233 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

T.S.S.W. REAL ESTATE DEVELOPMENT N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: TSSW,

gemachtigde: advocaat mr. R.L.F. Dijkhoff,

tegen:

de naamloze vennootschap

CAFETARIA EXPLOITATIE MIJ. N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Cafetaria,

procederend in de persoon van haar directeur, [naam directeur].

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 13 september 2016;

- de pleitnota van TSSW;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 29 september 2016.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING DAARVAN

2.1

Cafetaria heeft volgens de niet betwiste stellingen van TSSW een huurovereenkomst met TSSW betreffende een deel van het pand in de [naam Mall te …], Aruba, in de huurovereenkomst aangeduid als [nummer Store].

2.2

Cafetaria verkeert al enige tijd in zwaar weer. Recent is zij betrokken geweest in een procedure tot overname door een derde, maar die is niet geslaagd.

2.3

In de betalingen van de huurpenningen is een achterstand ontstaan van Afl. 63.040,49 ontstaan sedert de maand februari 2016. Deze huurachterstand wordt door Cafetaria niet betwist. Zij heeft aangeboden een bedrag van Afl. 44.000,00 binnen 5 werkdagen te betalen en de rest binnen 10 werkdagen. Een dergelijke afspraak is volgens TSSW ook al eerder met Cafetaria gemaakt, maar dat heeft toen niet geleid tot enige betaling.

2.4

Op 4 augustus 2016 is Cafetaria door TSSW aangemaand en is aangezegd dat, indien niet betaald is voor 18 augustus 2016, per die datum de huurovereenkomst buitengerechtelijk wordt ontbonden. Cafetaria heeft niet betaald en het gehuurde evenmin ontruimd.

2.5

Op grond van de huurachterstand moet worden geconcludeerd dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming, die naar het voorlopig oordeel van het Gerecht de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Nu TSSW van die ontbindingsmogelijkheid gebruik heeft gemaakt en te verwachten is dat een soortgelijke vordering in de bodemprocedure toewijsbaar is, zal het Gerecht de vordering tot ontruiming toewijzen.

2.6

Uit het eerste lid van artikel 556 Rv. volgt dat TSSW de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen, en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. TSSW heeft voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen als Cafetaria niet vrijwillig tot nakoming van de uit dit vonnis voortvloeiende verplichting tot ontruiming overgaat. In het licht daarvan heeft TSSW dus geen machtiging nodig om de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan Cafetaria wordt betekend, en dat aan Cafetaria overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv. bevel wordt gedaan om binnen drie dagen te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien Cafetaria medewerking aan de ontruiming weigert. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv., waarin artikel 444 Rv. van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen, dan kan hij op voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening – zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is – bijstand van de politie inroepen. In het licht van voorgaande heeft TSSW geen belang bij de verzochte machtiging.

2.7

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Cafetaria in de kosten van het geding worden veroordeeld.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt Cafetaria om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het gehuurde in de [naam Mall, adres, nummer Store, te …], Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van TSSW zijn, en de sleutels af te geven aan TSSW.

veroordeelt Cafetaria in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van TSSW worden begroot op Afl.450,00 aan griffierecht, Afl. 229,32 aan explootkosten en Afl. 1.000,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 12 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.