Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:669

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-10-2016
Datum publicatie
10-10-2016
Zaaknummer
K.G. 1419 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Kort Geding. Transportschade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 5 oktober 2016

Behorend bij K.G. 1419 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

Eiseres,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. M.B. Boyce,

tegen:

de naamloze vennootschap

SEL MADURO & SONS (ARUBA) N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: SEL Maduro,

gemachtigde: de advocaat mr. J. Saade.

DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de pleitnota van Eiseres;

- de pleitnota van SEL Maduro;

- de aantekeningen van de mondelinge behandeling op 14 september 2016.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

SEL Maduro is inklaringsagent. Eiseres heeft SEL Maduro opgedragen de inklaring te verzorgen van een container met, onder meer, (geprefabriceerde) bouwmaterialen voor de constructie van vakantiewoningen. Daartoe behoorden onder meer acht wanden (voor- en achterzijde) van vier vakantiewoningen.

2.2

Op 4 februari 2016 is de container geopend. Gebleken is dat de materialen niet in kratten verpakt waren zoals beide partijen verwacht hadden maar los in de container waren geplaats. De container is toen niet uitgeladen.

2.3

Op 6 februari 2016 is de container voor de tweede maal geopend. De container is toen wel uitgeladen. De acht geprefabriceerde wanden zijn daarbij rechtop op pallets geplaatst en vastgezet met spanbanden. Voordat de onderdelen in het magazijn van SEL Maduro werden gezet is deze constructie omgevallen. Daarbij is schade opgetreden.

2.4

In opdracht van SEL Maduro heeft Jonker Claims and Insurance Service (verder: Jonker) op 6 februari de schade geïnspecteerd en daarvan een rapport opgemaakt, gedateerd 8 april 2016. Jonker begroot de schade op Afl. 4.827,22.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert toelating kosteloos te procederen en – na eiswijziging veroordeling van SEL Maduro tot betaling van Afl. 148.797,, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van SEL Maduro tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Eiseres grondt de vordering erop dat SEL Maduro toerekenbaar tekort is geschoten in nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis althans onrechtmatig heeft gehandeld waardoor schade is ontstaan.

3.3

SEL Maduro verzet zich tegen de eisvermeerdering en voert verweer, met vordering tot veroordeling van Eiseres in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Dat de constructie met acht wanden omgevallen is door een plotselinge windvlaag, zoals SEL Maduro betoogt, is in kort geding niet aannemelijk gemaakt. Voorshands wordt er daarom vanuit gegaan dat SEL Maduro onvoldoende zorg heeft betracht door er niet voor te zorgen dat de constructie (normaal gesproken) niet om kon vallen. Voor de daardoor ontstane schade is SEL Maduro uit hoofde van toerekenbare tekortkoming aansprakelijk.

4.2

Door Eiseres is de schade door het omvallen van de constructie, met uitzondering van het door Jonker begrote bedrag van Afl. 4.827,22, onvoldoende onderbouwd.

4.3

Gegeven de kennelijk slechte financiële staat van Eiseres en de omstandigheid dat tegen de hoogte van het bedrag van Afl. 4.827,22 geen inhoudelijk verweer is gevoerd is de voorzieningenrechter van oordeel, dat het spoedeisend belang van Eiseres bij toewijzing van dit bedrag als voorschot voldoende groot is. Eiseres heeft geen ingangsdatum voor verschuldigdheid van wettelijke rente genoemd. De voorzieningenrechter zal deze daarom toewijzen vanaf datum betekening verzoekschrift aan SEL Maduro.

4.4

SEL Maduro heeft geen belang meer bij een oordeel over de eisvermeerdering. De overige stellingen en verweren zijn niet relevant voor het oordeel en blijven daarom buiten behandeling.

4.5

Als de in overwegende mate in het ongelijk te stellen partij zal Eiseres de proceskosten van SEL Maduro moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verleent Eiseres toestemming om kosteloos te procederen;

veroordeelt SEL Maduro tot betaling aan Eiseres van een bedrag van Afl. 4.827,22, te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 22 juni 2016 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt Eiseres in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van SEL Maduro worden begroot op Afl. 1.000, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 5 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.