Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:666

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-10-2016
Datum publicatie
10-10-2016
Zaaknummer
A.R. no. 770 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Schade naar aanleiding van een verkeersongeval. Bewijslevering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 5 oktober 2016

Behorend bij A.R. no. 770 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper,

tegen:

de naamloze vennootschap

NEW INDIA ASSURANCE REPRESENTATIVE N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: New India,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek;

-de conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties voorzover uitdrukkelijk naar verwezen en voorzover niet of onvoldoende bestreden, staat tussen partijen onder meer het volgende vast.

2.2

Eiseres is eigenaar van het motorvoertuig Hyundai Accent, bouwjaar 2012 met als kentekennummer A-[nummer] (hierna: de auto).

2.3

Op 14 december 2014 omstreeks 18:40 uur was Eiseres als bestuurder van de auto betrokken bij een verkeersongeval (hierna: het ongeval), als gevolg waarvan de auto aanzienlijke schade heeft opgelopen. Eiseres had de auto ten tijde van het ongeval all risk verzekerd bij New India onder polisnummer A/FV/11-001274-021 (hierna: de polis).

2.4

Eiseres heeft melding van het ongeval gemaakt bij New India op15 december 2014. Op het door Eiseres ondertekende schadeformulier dat alsdan bij New India is opgemaakt staat bij de vraag “Did driver consume any alcohol or take any drugs within 12 hours prior to the accident” als antwoord geschreven (vrij vertaald van het Papiamento naar het Nederlands: “Ja, een beetje”.

2.5

New India heeft op 23 december 2014 een vervangende auto tijdelijk ter beschikking gesteld aan Eiseres. Nadat New India daarom had verzocht heeft Eiseres die vervangende auto onder protest ingeleverd op 15 januari 2015.

2.6

Garage Centraal Aruba N.V. heeft de schade aan de auto begroot op

Afl. 14.463,82, voor het opmaken van welke schadebegroting die garage Afl. 153,75 in rekening heeft gebracht aan Eiseres.

2.7

New India weigert de schade aan de auto te vergoeden.

2.8

Op de polis zijn algemene voorwaarden van toepassing. Artikel 5a van die voorwaarden luidt: “the insured is not entitled to indemnity or damage sustained a) as a result of his own willful actions or if he was driving the motor vehicle while due to the consumption of alcohol or any other intoxicant or drugs he was in a state where the risk of sustaining damage was obviously enhanced.”.

2.9

Naar aanleiding van het hiervoor onder 2.4 vermelde door Eiseres gegeven antwoord heeft New India een onderzoek ingesteld en heeft zij gesproken met [X] (hierna: [X]) en met [Y] (hierna: [Y]), die beiden met betrekking tot het ongeval een schriftelijke verklaring hebben afgelegd. [X] verklaart (zakelijk en vertaald weergegeven): Ik verzocht de bestuurster van de auto om uit te stappen. Toen de bestuurster uitstapte zag ik dat ze bijna niet op haar benen kon staan, en ze rook sterk naar alcohol. Met een zware tong gaf de bestuurster aan dat ze te hard had gereden en de macht over het stuur was verloren. De bestuurster zei dat ze had gedronken omdat ze problemen had. [Y] verklaart (zakelijk en vertaald weergegeven): Ik heb het ongeval zien gebeuren. Ik ging naar de auto om te kijken hoe het met de bestuurster was. Ik zag toen dat de bestuurster onder invloed van alcohol verkeerde. Op enig moment kwam de politie. De politie heeft de vrouw verhoord. Zonder een alcoholtest af te hoeven leggen kon de bestuurster daarna gaan.

2.10

Naar aanleiding van het ongeval heeft de politie (sectie verkeer) een rapport opgesteld. Dat rapport met als mutatienummer 315398_20141217_204444 vermeldt met betrekking tot Eiseres: “Alcohol gebruik: Nee”. De politie vermeldt in een dergelijk rapport onder de rubriek “Alcohol gebruik” eerst “Ja” indien een alcoholtest heeft uitgewezen dat de bestuurder alcohol heeft genuttigd. In het onderhavige geval kon de politie geen alcoholtest afnemen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis New India:

-veroordeelt om ten titel nakoming (van de polis) te betalen aan Eiseres Afl. 17.200,93, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 25 februari 2015;

-beveelt om aan Eiseres een vervangende auto ter beschikking te stellen gedurende de periode dat haar auto wordt gerepareerd, althans om de kosten van een vervangende auto te vergoeden aan Eiseres;

-veroordeelt in de proceskosten.

3.2

New India voert verweer en concludeert dat Eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

3.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat Eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van New India wordt daarom verworpen.

4.2

Indien vast komt te staan in dit geschil dat - zoals New India al dan niet impliciet stelt - Eiseres ten tijde van het ongeval zodanig onder invloed van alcohol verkeerde dat het risico op het ontstaan van schade daardoor klaarblijkelijk was vergroot (hierna: de stelling) is New India op grond van voormeld omschreven artikel 5a van de tussen partijen van toepassing zijnde algemene (polis)voorwaarden niet gehouden de schade van Eiseres als gevolg van ongeval te vergoeden. Eiseres heeft die stelling van New India gemotiveerd bestreden, waardoor die vooralsnog niet vast staat. Het hierna onder 4.3 als vaststaand geoordeelde gegeven maakt dat niet anders.

4.3

Ter zake van de stelling van Eiseres dat het antwoord op het hiervoor onder 2.4 vermelde schadeformulier - dat Eiseres binnen twaalf uren voor het ongeval een beetje alcohol heeft genuttigd - op een vergissing berust, omdat het formulier is opgesteld in het Engels en Eiseres Spaanssprekend is, wordt het volgende overwogen. Die stelling mist naar het oordeel van het Gerecht voldoende onderbouwing. Eiseres verklaart immers dat het door haar ondertekende schadeformulier niet door haar maar - zo het Gerecht begrijpt - door een medewerker van New India is ingevuld naar aanleiding van door Eiseres aan die medewerker verstrekte gegevens. Gesteld noch gebleken is echter dat bedoelde medewerker gedurende de opname van de op het schadeformulier in te vullen gegevens heeft gesproken met Eiseres in het Engels of een andere voor haar onverstaanbare taal. Vast komt daarom te staan dat Eiseres in de periode van 12 uren voor het ongeval in elk geval een beetje alcohol heeft genuttigd.

4.4

New India zal, zoals door haar aangeboden en nu te dezen op haar de bewijslast rust, in de gelegenheid worden gesteld de stelling door middel van het doen horen van getuigen te bewijzen. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de hierna vermelde terechtzitting, gedurende welke zitting maximaal drie getuigen kunnen worden voorgebracht. New India dient uiterlijk drie dagen voor die zitting de personalia van de door haar voor te brengen getuige(n) schriftelijk kenbaar te maken aan het Gerecht en aan Eiseres.

4.5

In afwachting van bewijslevering en de daarna door partijen te nemen conclusies na bewijslevering (eerst New India, en daarna Eiseres) zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-stelt New India in de gelegenheid om door middel van het doen horen van getuigen te bewijzen hetgeen zij ingevolge rechtsoverweging 4.2 dient te bewijzen;

-verwijst de zaak daartoe naar de terechtzitting van dinsdag 1 november 2016 om 09:00 uur;

-bepaalt dat New India uiterlijk drie dagen voor die zitting de personalia van de door haar voor te brengen getuige(n) schriftelijk kenbaar dient te maken aan het Gerecht en aan Eiseres;

-houdt in afwachting van bewijslevering en de vervolgens door partijen te nemen conclusies na bewijslevering iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 5 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.