Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:590

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
31-08-2016
Datum publicatie
06-09-2016
Zaaknummer
A.R. 1624 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, toepasselijkheid algemene voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 31 augustus 2016

Behorend bij A.R. 1624 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de vennootschap naar vreemd recht

HERALD CUSTOM PUBLISHING

domicilie kiezende te Aruba,

eiseres, hierna te noemen: HCP

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D Brown,

tegen:

de naamloze vennootschap

MORE 4 LESS JEEPS & CARRENTAL N.V.

gevestigd te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: M4L,

gemachtigde: de advocaat mr. A.F.J. Caster.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 25 oktober 2013 hebben partijen een zogenaamde ‘advertising agreement’ gesloten voor het jaar 2013-2014. Tegen betaling van USD 800,00 per maand, diende HCP commerciële advertenties te plaatsen in ‘De Palm Planner’.

2.2

Op 23 januari 2014 is een tweede overeenkomst gesloten voor de periode 2014-2015 en diende M4L maandelijks USD 1.600,00 te gaan betalen.

2.3

Op beide overeenkomsten is onder meer de volgende tekst afgedrukt:

‘This Advertising Agreement is subject to all of the Advertising terms and Conditions printed on the reverse side of this page which are incorporated in full by reference’.

2.4

Artikel 8 van de algemene voorwaarden luidt:

‘This contract is non-cancelable by the Advertiser…’

2.5

Artikel 16 van de algemene voorwaarden luidt onder meer:

‘Florida Law shall govern the enforcement and interpretation of this contract, without regard to any conflict of law principles. The parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of a court of competent jurisdiction located in Miami-Dade County, Florida.’

2.6

Bij e-mail d.d. 23 september 2014 bericht HCP M4L:

‘we’re past the deadline and have not received your ad. Please forward ASAP by September 29, 2014.’

2.7

In reactie hierop deelt M4L mee:

‘Hi, we will cancel 2014 de palm planner ad it is not working for us cancel it.

Thanks

[naam]’

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

HCP vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van M4L tot betaling van USD 11.200,00, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke incassokosten ad USD 1.680,00 en de wettelijke rente vanaf 5 mei 2015 alsmede met veroordeling van M4L tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

HCP baseert haar vordering op de hiervoor vermelde overeenkomsten en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

3.3

M4L voert hiertegen verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de vraag of M4L bevoegd was de tweede overeenkomst per direct op te zeggen.

4.2

Anders dan partijen stellen gaat het in casu niet om duurovereenkomsten, doch om twee overeenkomsten voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van één jaar. Het is niet ongebruikelijk dat kortlopende overeenkomsten tussentijds niet opzegbaar zijn, tenzij dit uitdrukkelijk is bedongen.

4.3

Anders dan M4L stelt is het gerecht van oordeel dat de algemene voorwaarden van HCP wel degelijk van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomsten. M4L heeft de overeenkomsten immers ondertekend en ontvangen, zodat zij op eenvoudige wijze kennis kon nemen van de aan de achterzijde afgedrukte algemene voorwaarden. Evenmin onderschrijft het gerecht de stelling van M4L dat artikel 8 onredelijk bezwarend is, nu overeenkomsten voor bepaalde tijd in de regel van rechtswege expireren op de einddatum. Echter zelfs indien er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat artikel 8 onredelijk bezwarend is, geeft dit M4L nog niet het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen. Zij had ook in dat geval de maandtermijnen tot de expiratiedatum dienen te voldoen, nu tussentijdse opzegging niet is bedongen.

4.4

Nu vast staat dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, dient geoordeeld te worden over het bepaalde in artikel 16. Hoewel hierin is bepaald dat het recht van Florida van toepassing en de rechter te Florida bevoegd is, gaat het gerecht ervanuit, nu partijen zich op dit punt niet hebben uitgelaten en zij hun stellingen op het Arubaanse recht betrekken, dat het Arubaanse recht van toepassing en de Arubaanse rechter bevoegd is.

4.5

Uit hetgeen is overwogen in r.o. 4.2 en 4.3 voorgaande volgt dat M4L niet bevoegd was de overeenkomst die betrekking heeft op het jaar 2014 rauwelijks op te zeggen. HCP heeft om deze reden in beginsel recht op de bedongen vergoeding tot aan de expiratiedatum. HCP vordert evenwel slechts de vergoeding ad USD 1.600,00 over de maanden januari, februari, maart april, mei en december 2014. Deze gespecificeerde vordering heeft M4L niet gemotiveerd weersproken, noch betalingsbewijzen overgelegd. Dit geldt ook voor de vordering die betrekking heeft op 2013. Dit heeft tot gevolg dat de totale vordering ad USD 11.200,00, vermeerderd met de - eveneens onweersproken - wettelijke rente vanaf 5 mei 2015 tot de dag der voldoening toewijsbaar is.

4.6

De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat er buiten gerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht, anders dan ter inleiding van deze procedure.

4.7

M4L wordt nu zij grotendeels in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt M4L tot betaling aan HCP van een bedrag US 11.200,00 te vermeerderen met de wettelijke rente, vanaf 5 mei 2015 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

5.2

veroordeelt M4L in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van HCP worden begroot op Afl. 750,00 aan griffierecht, Afl. 198,20 aan explootkosten en Afl. 1.800,00 aan salaris van de gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 31 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.