Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:59

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-02-2016
Datum publicatie
15-02-2016
Zaaknummer
A.R. no. 2898 van 2010
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, verdeling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 10 februari 2016

behorend bij A.R. no. 2898 van 2010

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam],

wonende in Aruba,

EISERES,

gemachtigde: mr. E.C.P.M. Kok,

tegen:

[naam] ,

wonende in Aruba,

GEDAAGDE,

gemachtigde: mr. E.H.J. Martis.

1 DE PROCEDURE

Voor het eerdere verloop van de procedure wordt verwezen naar het tussenvonnis van 28 november 2012.

  • -

    Sedertdien werd door het gerecht ontvangen het taxatierapport d.d. 14 november 2013 van ir. [naam] van Artotec N.V..

  • -

    Eiseres en vervolgens gedaagde hebben conclusies genomen na deskundigenbericht.

  • -

    Eiseres heeft hierna nog een akte uitlating producties genomen.

Het vonnis is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het gerecht zal nu de punten bespreken die nog in discussie zijn. Nu deze verdelingsprocedure reeds bijna zes jaar loopt, zal het gerecht op basis van de door partijen aangedragen informatie knopen doorhakken zodat er tot een eindvonnis kan worden gekomen. Dit vonnis wordt gewezen door een andere rechter dan de rechter die het tussenvonnis wees, nu deze inmiddels niet meer op Aruba werkzaam is.

2.2

De voormalige echtelijke woning te [adres] is door taxateur [naam taxateur] in zijn rapport d.d. 14 november 2013 naar vrije marktwaarde gewaardeerd op Afl. 334.000,--. Eiseres heeft bij conclusie na deskundigenbericht voorgesteld uit te gaan van een actuele marktwaarde van datzelfde bedrag. Gedaagde heeft voorgesteld een actueel taxatierapport te laten opmaken, mede omdat er inmiddels mankementen aan de woning zijn opgetreden. Het gerecht oordeelt als volgt. Het laatste taxatierapport dateert van november 2013. Onaannemelijk is dat de waarde van de woning sindsdien substantieel is gewijzigd, hetzij door marktomstandigheden hetzij door de staat ervan. Het gerecht zal daarom uitgaan van de door ir [naam taxateur] bepaalde vrije marktwaarde ad Afl. 334.000,--, vermeerderd met de gemiddelde inflatie over de periode september 2013 tot september 2014, die op Aruba 1,1% bedroeg1, derhalve Afl. 337.674. De woning zal – zoals eerder beslist – onder verrekening aan gedaagde worden toebedeeld.

2.3

Volgens opgave van eiseres bedroeg de hypotheekschuld per eind april 2010 Afl. -111.059,52. Zoals eveneens al is beslist, zal de op de woning rustende hypotheekschuld onder verrekening aan gedaagde worden toebedeeld.

2.4

De door gedaagde betaalde onderhoudskosten van de woning ad Afl. 6.000,-- moeten – zoals in het tussenvonnis reeds werd beslist – in de verrekening worden betrokken.

2.5

De door gedaagde betaalde belastingschuld ad Afl. 6.124,37 zal evenals de door gedaagde ontvangen terugbetaling ad Afl. 853,- in de verrekening worden betrokken.

2.6

In het tussenvonnis werd beslist dat de door gedaagde betaalde premies voor de opstalverzekering en de overlijdensrisicoverzekering in de verrekening dienen te worden betrokken. Gedaagde heeft één betalingsbewijs overgelegd ad Afl. 2.190,70. Dit bedrag, dat niet is betwist, zal in de verrekening worden betrokken.

2.7

Over de auto van het merk Mitsubishi, model Lancer, bouwjaar 1997, gekocht in 1998, werd in het tussenvonnis overwogen dat eiseres die auto na de scheiding heeft behouden en gebruikt. Zij heeft die auto in 2009 verkocht en de opbrengst behouden. Partijen zijn het erover eens dat de auto, althans de waarde daarvan, aan eiseres moet worden toebedeeld. Voor de waardebepaling heeft het gerecht een deskundige benoemd. Partijen verschillen over de reden waarom de taxateur geen rapport heeft uitgebracht. Het voorschot is wel door eiseres betaald. Het gerecht ziet bij nader inzien af van een

deskundigenbericht, nu er geen uitzicht bestaat dat het bericht alsnog zal binnenkomen. Het gerecht zal de waarde van de auto op het moment van verkoop beoordelen aan de hand van de stellingen van partijen en aan de hand van een open bron. Volgens eiseres was de auto op het moment van verkoop in 2009 Afl. 5.690,-- waard en heeft zij deze voor Afl. 5.000,-- verkocht. Volgens gedaagde was de auto Afl. 18.000,-- waard. De koopsom was volgens de door eiseres overgelegde nota Afl. 37.950,-- (exclusief korting). Volgens de website: http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/95149-auto-afschrijving-c-segment-na-4-a-5-jaar-2011-2016.html51.9% bedraagt de afschrijving van een Mitsubishi Lancer na 4 á 5 jaar 51.9% (±10% per jaar). De door gedaagde gestelde waarde gaat uit van een afschrijving van 53% na 11 jaar. Dit is echter onaannemelijk, ook al zou kloppen zijn niet onderbouwde stelling dat auto’s op Aruba minder snel afschrijven dan in Nederland. De door eiseres gestelde waarde komt neer op een afschrijving in 11 jaar van 85%. Dit komt het gerecht in het licht van voormelde bron aannemelijk voor. Het gerecht zal dan ook van deze waarde uitgaan.

2.8

Recapitulatie

Toe te delen aan eiseres (V)

Waarde (Afl.)

Toe te delen aan gedaagde (M)

Waarde

Bezit

Bezit

1. Mitsubishi

5.690

4. [woning adres]

337.674

2. Schuld

Schuld

0

5. Hypotheek op [adres]

-111.059,52

3. Saldo (1-2):

5.690

6. Saldo (4-5):

226.614,48

7.Totaal saldo te verdelen (3+6):

232.304,48

Te verrekenen

Overbedeling Misran

Onderhoudskosten van de woning

6.000

9. Waarvan 50% van (7) voor elk van partijen:

116.152,24

Betaalde belasting

6.124,37

10. Misran heeft gekregen (6):

226.614,48

Terugontvangen belasting

-853

11. Onderbedeling Mitro (9-3):

110.462,24

Verrekening verzekeringspremies

2.190,70

12. Minus 50% van (8) 13.462,07

-6.731,04

8. Totaal:

13.462,07

13. Te betalen door Misran aan Mitro (11-12):

103.731,20

Het gerecht zal de verdeling vaststellen overeenkomstig dit overzicht en gedaagde bevelen eiseres voormeld bedrag te voldoen. Aangezien partijen gewezen echtgenoten zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd en wel zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

Stelt de verdeling van de tussen partijen bestaande ontbonden huwelijksgoederengemeenschap vast als aangegeven in overweging 2.8;

Beveelt partijen medewerking te verlenen aan de levering van de in de verdeling betrokken goederen;

Veroordeelt gedaagde wegens overbedeling tot betaling aan eiseres van Afl. 103.731,20;

Bepaalt dat partijen elk gehouden zijn om de helft van de kosten, verbonden aan de uitvoering van deze verdeling, te voldoen;

Compenseert de proceskosten zo dat iedere partij de eigen kosten draagt;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 10 februari 2016, in tegenwoordigheid van de griffier.

1 Consumer Price Index September 2015, CBS Aruba.