Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:580

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
05-09-2016
Zaaknummer
K.G. no. 1641 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel – Kort Geding – Ontslag op staande voet is niet voldoende onverwijld gegeven. Ook is geen sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/2588
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij K.G. no. 1641 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in kort geding van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. H.G. Figaroa,

tegen:

de naamloze vennootschap

CONEXION’R WE N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Conexion,

gemachtigde: de advocaat mr. E.E. Rosenstand.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter openbare terechtzitting van 28 juli 2016.

1.2

Eiseres is toen ter zitting verschenen samen met haar gemachtigde. Conexion is verschenen bij haar gemachtigde. De gemachtigden hebben in twee termijnen het woord gevoerd - mede aan de hand van overgelegde pleitnota’s, beiden voorzien van toegelaten producties - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties voorzover uitdrukkelijk naar verwezen en voorzover niet of onvoldoende bestreden, staat tussen partijen onder meer het volgende vast.

2.1.1

Eiseres was krachtens een tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst in loondienst van Conexion, laatstelijk in de functie van “office manager”. Conexion heeft Eiseres - na een schorsing van zes weken, met behoud van loon, voor het doen van onderzoek - op 3 mei 2016 op staande voet ontslagen. Eiseres heeft bij aan Conexion gerichte brief van 9 mei 2016 gemotiveerd de nietigheid van dat ontslag ingeroepen, en daarbij verklaard beschikbaar te zijn en te blijven voor het uitvoeren van haar werkzaamheden voor Conexion.

2.1.2

Naast haar baan bij Conexion had en heeft Eiseres elders een andere betaalde baan.

2.1.3

Tussen partijen is in eind juli 2015 een overeenkomst van geldlening gesloten, krachtens welke Conexion Afl. 4.500,-- aan Eiseres in verbruikleen heeft verstrekt, terug te betalen door Eiseres in maandelijkse termijnen van Afl. 450,-- en in zijn geheel terug te betalen uiterlijk op 20 juni 2016. Ten tijde van haar ontslag was Eiseres uit hoofde van de geldlening nog Afl. 692,33 verschuldigd aan Conexion.

2.1.4

Op enig moment is er tussen Conexion en de belastingdienst ter zake van een belastingschuld van Conexion een betalingsregeling getroffen. Uit dien hoofde dient Conexion die schuld in termijnen af te lossen. Aflossingen dienen telkens door Conexion in contanten bij één en dezelfde belastingambtenaar, te weten een zekere [derde] (hierna: [derde]), betaald te worden.

2.1.5

Op enig in 2015 gelegen moment heeft Conexion Afl. 3.500,-- ter hand gesteld van Eiseres en haar opgedragen dat bedrag bij de belastingdienst aan niemand anders dan aan [derde] persoonlijk af te dragen ter nakoming van voormelde betalingsregeling. Omdat [derde] toen met vakantie bleek te zijn, heeft afdracht van voormeld bedrag niet plaatsgevonden.

2.1.6 [

werknemer antraco] (hierna: [werknemer antraco]) is werkzaam bij Antraco Aruba, en uit hoofde van dat dienstverband onderhoudt hij de printer bij Conexion. Daarnaast verricht [werknemer antraco] op persoonlijke titel voor Conexion IT-werkzaamheden. Uit dien hoofde heeft [werknemer antraco] een illegale en gratis verkrijgbare versie van het computerprogramma Quick Books geïnstalleerd op een computer van Conexion. Daarvoor heeft Conexion in opdracht van Eiseres Afl. 700,-- betaald aan [werknemer antraco].

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. Conexion beveelt om Eiseres met onmiddellijke ingang weder te werk te stellen in haar functie conform haar gebruikelijke rooster en tegen haar gebruikelijke salaris, en bepaalt dat Conexion ten behoeve van Eiseres een dwangsom verbeurt van Afl. 500,-- voor iedere dag dat Conexion dit bevel niet opvolgt;

b. Conexion veroordeelt tot (door)betaling aan Eiseres van haar loon gerekend vanaf 3 mei 2016 totdat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, achterstallig loon te vermeerderen met de wettelijke verhoging en met wettelijke rente;

c. te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

d. Conexion veroordeelt in de proceskosten.

3.2

Conexion voert verweer, en concludeert dat Eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing of ontzegging daarvan, kosten rechtens.

3.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat Eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van Conexion wordt daarom verworpen.

4.2

Het spoedeisend belang van Eiseres bij haar vorderingen volgt uit de aard van die vorderingen. Het gegeven dat Eiseres naast haar baan bij Conexion ook een andere betaalde baan heeft maakt dat niet anders.

4.3

Conexion heeft Eiseres op 3 mei 2016 op staande voet ontslagen omdat Eiseres volgens Conexion (1) Afl. 3.500,-- heeft ontvangen van Conexion om af te dragen bij de belastingdienst terwijl zij dat geld niet heeft afgedragen aan die dienst maar zich heeft toegeëigend, (2) een tussen partijen gesloten lening niet heeft terugbetaald in overeenstemming met de daartoe gemaakte afspraken, en (3) namens Conexion

Afl. 700,-- uit te (laten) betalen aan [werknemer antraco] voor de installatie van een gratis verkrijgbaar computerprogramma. Ter zake van die door Eiseres gemotiveerd bestreden stelling en het door haar ingenomen standpunt dat het ontslag niet onverwijld door Conexion is gegeven wordt het volgende overwogen.

4.4

Met Eiseres is het Gerecht van oordeel dat Conexion haar niet voldoende onverwijld heeft ontslagen. Eiseres heeft gesteld dat het door Conexion verrichte onderzoek naar de niet complexe feiten of omstandigheden naar aanleiding waarvan Conexion is overgegaan tot ontslag van Eiseres niet voortvarend is verlopen, en zeker geen zes weken had hoeven duren. Die niet door Conexion bestreden stelling is naar het oordeel van het Gerecht juist, temeer omdat Conexion niet duidelijk heeft gemaakt of niet duidelijk heeft willen maken waarom het door haar verrichte onderzoek zo lang heeft moeten duren. Eén en ander brengt met zich dat het ontbreekt aan de voor een ontslag op staande voet vereiste (subjectieve) dringendheid van de beweerdelijke dringende reden

4.5

Vorenstaande brengt reeds mee dat in een bodemprocedure het oordeel valt te verwachten dat Eiseres op goede grond de nietigheid van het ontslag ingeroepen. Daar komt het volgende nog bij.

4.6

Het niet nakomen door Eiseres van een tussen partijen gesloten overeenkomst van geldlening zoals door Conexion gesteld levert geen reden laat staan een dringende reden op voor ontslag. Bovendien is niet aannemelijk geworden dat Eiseres tot aan de datum van haar ontslag haar terugbetalingsverplichtingen jegens Conexion niet of onvoldoende behoorlijk is nagekomen.

4.7

Evenmin is aannemelijk geworden dat Eiseres met betrekking tot het gratis verkrijgbare computerprogramma onverschuldigd Afl. 700,-- heeft betaald aan de hiervoor onder 2.1.6 genoemde [werknemer antraco], van wie Eiseres heeft ontkent vriend te zijn. Gesteld noch gebleken is immers dat [werknemer antraco] dat programma heeft geïnstalleerd voor Conexion zonder voor die installatiewerkzaamheden een zeker bedrag aan haar in rekening te brengen. Het had in het licht van het door Eiseres te dezen gevoerde verweer op de weg van Conexion gelegen om haar stelling te onderbouwen met een verklaring van [werknemer antraco].

4.8

In het licht van het door Eiseres dienaangaande gevoerde verweer heeft Conexion haar stelling, dat Eiseres het aan haar door Conexion gegeven bedrag van Afl. 3.500,-- heeft verduisterd in plaats van afgedragen bij de belastingdienst, evenmin voldoende onderbouwd. Het had te dezen op de weg van Conexion gelegen om met name haar kasboek en de bankafschriften die Eiseres maandelijks uitprintte ten behoeve van de accountant in het geding te brengen, omdat daarin volgens Eiseres staat aangetekend of vermeld dat zij bedoeld bedrag heeft teruggestort in de kas van Conexion.

4.9

Bij voormelde vanaf rechtsoverweging 4.5 geschetste stand van zaken valt in een bodemprocedure het oordeel te verwachten dat Eiseres geen dringende reden heeft gegeven aan Conexion voor het aan haar gegeven ontslag, en dat Eiseres (ook daarom) op goede grond de nietigheid van dat ontslag heeft ingeroepen.

4.10

Al het vorenstaande brengt met zich dat de vorderingen van Eiseres op meerdere gronden zullen worden toegewezen als na te melden. In de omstandigheid dat naast de wettelijke verhoging tevens wettelijke rente wordt gevorderd over achterstallig loon, ziet in het Gerecht aanleiding om de toe te wijzen wettelijke verhoging ambts- en billijkheidshalve gematigd vast te stellen op telkens maximaal 15%. Dwangsommen worden gemaximeerd aan Conexion opgelegd.

4.11

Afweging van de belangen van partijen maakt al het vorenstaande niet anders, omdat het Gerecht geen zwaarwegender belangen ziet van Conexion bij afwijzing van het door Eiseres verzochte ten opzichte van de belangen van Eiseres bij toewijzing daarvan.

4.12

Conexion zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Eiseres, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 213,79 =) Afl. 663,79 aan verschotten en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

-beveelt Conexion om Eiseres met onmiddellijke ingang weder te werk te stellen in haar laatstelijke functie conform haar gebruikelijke rooster en tegen haar gebruikelijke salaris, en bepaalt dat Conexion ten behoeve van Eiseres een dwangsom verbeurt van Afl. 500,-- voor iedere dag dat Conexion dit bevel niet opvolgt en dat tot een maximum van Afl. 100.000,--;

-veroordeelt Conexion tot (door)betaling aan Eiseres van haar loon gerekend vanaf 3 mei 2016 totdat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, achterstallig loon te vermeerderen met de wettelijke verhoging van telkens maximaal 15% en met wettelijke rente;

-veroordeelt Conexion in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Eiseres, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 663,79 aan verschotten en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 24 augustus 2016.