Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:576

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
05-09-2016
Zaaknummer
B.B. no. 1333 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Geldvordering uit hoofde van een koopovereenkomst met betrekking tot auto-onderdelen. Bewijslevering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij B.B. no. 1333 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiser,

wonende in Aruba,

eiser,

hierna ook te noemen: Eiser,

gemachtigde: de advocaat mr. J.F.M. Zara,

tegen:

de naamloze vennootschap

7 WORLD AUTOMOTIVE N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: 7 World,

gemachtigden: de advocaten mrs. P.R.C. Brown en M. Voorn.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift strekkende tot het uitvaardigen van een betalingsbevel, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek;

-de conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Eiser vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis 7 World veroordeelt:

-om aan Eiser te betalen Afl. 3.000,--, te vermeerderen met (1) wettelijke rente gerekend vanaf 12 juni 2014, althans vanaf 19 juni 2015, tot aan de dag der algehele voldoening en met (2) Afl. 450,-- aan vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten;

-in de proceskosten.

2.2 7

World voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door Eiser verzochte, althans dat in geval van toewijzing daarvan daaraan de voorwaarde wordt verbonden dat Eiser de aan hem door 7 World geleverde auto-onderdelen retourneert aan 7 World, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Vast staat tussen partijen het volgende. Eiser is eigenaar van een auto, te weten een Subaru Legacy model 2004 (hierna: de auto). 7 World handelt onder meer in auto-onderdelen. Op 10 maart 2014 heeft 7 World auto-onderdelen voor Eiser bestelt bij haar de Verenigde Staten van Amerika gevestigde leverancier. Teneinde die bestelling mogelijk te maken heeft Eiser het zogeheten VIN nummer van zijn auto doorgegeven aan 7 World, met welk uniek nummer alle originele onderdelen van de auto kunnen worden besteld. Na levering van de door Eiser bestelde onderdelen bleek dat die niet geschikt waren voor de auto.

3.2

De aanvankelijke stelling van Eiser - dat 7 World niet het door hem opgegeven maar een verkeerd VIN nummer heeft doorgegeven aan haar leverancier - mist in het met producties onderbouwde verweer van 7 World voldoende grondslag. Zie in dit verband de bij het verzoekschrift als productie 3 overgelegde factuur 383611 van 7 World met het daarin vermelde VIN nummer (tevens zijnde het chassisnummer van de auto), waarvan 7 World onbestreden heeft gesteld dat dit nummer het door Eiser opgegeven nummer betreft, in verbinding met de bij repliek overgelegde productie 4, uit welke productie blijkt dat 7 World het door Eiser opgegeven nummer heeft doorgegeven aan haar leverancier.

3.3

In afwijking van zijn aanvankelijke stelling stelt Eiser bij gelegenheid van repliek dat 7 World een aan haar toerekenbare fout heeft gemaakt door met opgave van het door Eiser doorgegeven VIN nummer de voor de auto bestemde onderdelen te bestellen in de Verenigde Staten van Amerika in plaats van in Japan, omdat de in Japan gemaakte auto van Eiser in de Verenigde Staten wordt aangemerkt als een Subaru Legacy model 2005 in plaats van model 2004. In die stelling - ter zake waarvan 7 World ampel gelegenheid heeft gehad om daarop te reageren, en die daarom niet als tardief heeft gelden - ligt het standpunt of stelling van Eiser besloten dat met opgave van het unieke VIN nummer van zijn Subaru Legacy model 2004 de door hem verlangde onderdelen door 7 World alleen in Japan besteld hadden kunnen worden of onder opgave van het gegeven dat de onderdelen bestemd zijn voor een Subaru Legacy model 2005 in de Verenigde Staten van Amerika, en dat iedere professioneel handelende leverancier van auto-onderdelen (zoals in dit geval 7 World) dat weet of behoort te weten. Die stelling heeft 7 World gemotiveerd bestreden, en staat daarom vooralsnog niet vast. Nu Eiser bewijslevering heeft aangeboden, zal hij in de gelegenheid worden gesteld om voormelde door het Gerecht onderstreepte stelling te bewijzen door middel van het horen van getuigen. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de in het dictum vermelde terechtzitting. Eiser dient uiterlijk drie dagen voor die zitting de personalia van door hem voor te brengen getuige(n) schriftelijk kenbaar te maken aan het Gerecht en aan 7 World.

3.4

Alvast wordt voorshands overwogen dat indien de door Eiser te bewijzen stelling vast komt te staan, 7 World wanprestatie heeft geleverd jegens Eiser door onder opgave van het unieke en correcte VIN nummer bedoelde onderdelen te bestellen in de Verenigde Staten van Amerika onder opgave van een verkeer modelnummer, te weten model 2004 in plaats van model 2005. Uit de proceshouding van 7 World vloeit reeds voort dat zij dienaangaande in verzuim is geraakt zonder schriftelijke ingebrekestelling, hetgeen met zich brengt dat de in het verzoekschrift neergelegde verklaring van Eiser tot ontbinding van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst doel treft. Die ontbinding brengt met zich dat 7 World de koopsom zal moeten restitueren aan Eiser, en dat Eiser de door 7 World aan hem geleverde auto-onderdelen in nieuwstaat zal moet teruggeven aan 7 World. Aan een eventuele veroordeling van 7 World tot restitutie van de koopsom zal dan ook, zoals verzocht door 7 World, de voorwaarde worden verbonden dat die koopsom alleen dan hoeft te worden gerestitueerd als Eiser bedoelde onderdelen in nieuwstaat retourneert aan 7 World.

3.5

In afwachting van bewijslevering en de daarna door partijen te nemen conclusies na bewijslevering zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-stelt Eiser in de gelegenheid om door middel van het horen van getuigen te bewijzen hetgeen hij ingevolge rechtsoverweging 3.3 dient te bewijzen;

-verwijst de zaak daartoe naar de terechtzitting van vrijdag 23 september 2016 om 09:00 uur, tijdens welke zitting ruimte bestaat voor het horen van maximaal drie getuigen;

-bepaalt dat Eiser uiterlijk drie dagen voor die zitting de personalia van de door hem voor te brengen getuige(n) schriftelijk kenbaar dient te maken aan het Gerecht en aan 7 World;

-houdt in afwachting van bewijslevering en de vervolgens door partijen te nemen conclusies na bewijslevering iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.