Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:555

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
02-09-2016
Zaaknummer
A.R. no. 1835 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel recht. Inbraakverzekering. Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij A.R. no. 1835 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de naamloze vennootschap

INTERELECTRONICS N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Interelectronics,

gemachtigde: de advocaat mr. P.M.E. Mohamed,

tegen:

de naamloze vennootschap

NOS SEGURO N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Nos Seguro,

gemachtigde: de advocaat mr. J.J. Coutinho.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek;

-de conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Interelectronics vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

-Nos Seguro veroordeelt om aan Interelectronics te betalen Afl. 19.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 24 mei 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

-te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

-Nos Seguro veroordeelt in de proceskosten.

2.2

Nos Seguro voert verweer en concludeert dat Interelectronics niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar gevorderde, althans tot afwijzing daarvan, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat Interelectronics niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Met name is te dezen geen sprake van strijdigheid met het beginsel van ne-bis in idem, omdat is gesteld noch gebleken dat er ooit eerder door dit Gerecht bij vonnis in een bodemprocedure is beslist op de stelling en de daarop gebaseerde vordering van Interelectronics dat Nos Seguro als zelfstandig assurantietussenpersoon jegens Interelectronics toerekenbaar tekort is geschoten in de op haar jegens Interelectronics rustende zorgplicht door voor Interelectronics geen claim in te dienen bij de verzekeraar ter zake van schade als gevolg van een inbraak op 24 mei 2009. Het ontvankelijkheidsverweer van Nos Seguro wordt verworpen.

3.2

Vast staat dat er bij Interelectronics op 24 mei 2009 een inbraak heeft plaatsgevonden als gevolg waarvan zij Afl. 19.000,-- schade heeft geleden, welk bedrag thans door Interelectronics wordt gevorderd. Die vordering is gegrond op stelling van Interelectronics dat zij door tussenkomst van Nos Seguro op 24 mei 2009 bij verzekeraar Fatum of Royal & Sunalliance (hierna: de verzekeraar) was verzekerd tegen inbraakschade terwijl - en dat staat vast - Nos Seguro de bij haar neergelegde schadeclaim van Interelectronics niet heeft ingediend bij de verzekeraar. Door dat nalaten heeft Nos Seguro volgens Interelectronics haar jegens Interelectronics te betrachten zorgplicht geschonden, waardoor Nos Seguro aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door Interelectronics geleden schade. Die door Nos Seguro bestreden (en overigens niet ten bewijze aangeboden) stelling van Interelectronics mist naar het oordeel van het Gerecht voldoende grondslag in het licht van de niet door Interelectronics bestreden stelling van Nos Seguro dat Interelectronics in september 2005 Nos Seguro de opdracht heeft gegeven om de litigieuze inbraakverzekering per juni 2006 te royeren. Aan die door de directeur van Interelectronics voor akkoord ondertekende opdracht is door de verzekeraar gevolg gegeven, hetgeen blijkt uit de niet door Interelectronics bestreden producties 1 en 2 bij de conclusie van repliek. Uit dit één en ander volgt dat de inbraakverzekering waarop Interelectronics zich beroept ten tijde van de inbraak (in opdracht en daarom met medeweten van Interelectronics) non existent was, als gevolg waarvan Interelectronics op dat moment niet tegen inbraakschade was verzekerd. Tegen die achtergrond valt zonder nadere uitleg – die ontbreekt – niet in te zien dat Interelectronics schade heeft geleden als gevolg van de omstandigheid dat Nos Seguro voormelde (niet door een verzekering gedekte) claim niet voor Interelectronics heeft ingediend bij de verzekeraar.

3.3

Vorenstaande brengt mee dat de vordering van Interelectronics zal worden afgewezen. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen.

3.4

Interelectronics zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Nos Seguro, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 4, ad Afl. 750,-- per punt). Hierbij wordt nog overwogen dat het per 1 augustus 2016 in werking getreden “nieuwe” Procesreglement (en het daarin neergelegde herziene liquidatietarief) buiten toepassing blijft, omdat deze zaak ten tijde van die inwerkingtreding reeds voor (wijzen van) vonnis stond, zodat geen sprake is van verdere behandeling van een reeds aanhangige zaak in de zin van artikel 138 van dat Procesreglement.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-wijst af het door Interelectronics verzochte;

-veroordeelt Interelectronics in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Nos Seguro, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.