Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:545

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
02-09-2016
Zaaknummer
A.R. 923 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Boedelverdeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij A.R. 923 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Man,

wonende te Aruba,

eiser, hierna ook te noemen: de man,

gemachtigde: de advocaat mr. M. Kock,

tegen:

Vrouw,

wonende te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: de vrouw,

aanvankelijk procederende in persoon,

vanaf de conclusie van dupliek gemachtigde: mr . R. Marchena.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- de akte uitlating producties.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen zijn op 21 mei 2004 in algehele goederengemeenschap gehuwd.

2.2

Bij vonnis van 2 februari 2015 is de echtscheiding uitgesproken, welk vonnis op 2 maart 2015 is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand.

2.3

De heer L.V. Brown heeft op 4 oktober 2014 een taxatierapport opgemaakt van de echtelijke woning. Hij taxeert de vrije marktwaarde op Afl. 556.000,00.

2.5

Op 12 oktober 2015 heeft Arcotec NV eveneens een taxatierapport opgemaakt. Hieruit blijkt dat de vrije marktwaarde van de echtelijke woning wordt getaxeerd op

Afl. 686.000,00.

2.5

Bij mail van 21 december 2015 bericht Rene van der Spaan, directeur van Century 21 partijen als volgt:

‘Beste Vrouw en Man,

Ik ben vorige week donderdag bij jullie woning geweest te [adres]. Ik baseer mijn waardering op mijn bevindingen aldaar en de taxatie die mij toegestuurd is. We hebben dit jaar tevens twee transacties gedaan in [adres] en dit gaf aan dat de markt voor deze woning beperkt is gezien de ligging.

Mijn realistische vraagprijs is een bedrag van Afl. 449.000,00 en ik denk deze woning te kunnen verkopen voor een bedrag tussen Afl. 400.000,00 en Afl. 435.000,00.’

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

De man vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

1. de vrouw te gebieden binnen 14 dagen na dit vonnis bankafschriften met betrekking tot alle rekeningen die op haar naam staan bij RBC Royal Bank, Aruba Bank, Caribbean Mercantile Bank of een andere bank of financiële instelling van de periode maart 2014 tot op heden in afschrift aan de man te verstrekken op straffe van een dwangsom van

Afl. 1.000,00 per dag of dagdeel dat de vrouw hiermee in gebreke blijft;

2. de vrouw te gebieden om binnen 14 dagen na dit vonnis toe te staan dat taxateur Roosenstand een opname kan verrichten van de woning [adres] en de taxateur alle informatie verschaft die hij verzoekt, op straffe van een dwangsom van Afl. 1.000,00 per dag of dagdeel dat de vrouw hiermee in gebreke blijft;

3. de vrouw te veroordelen om Afl. 10.000,00 aan de gemeenschap te betalen, althans te verrekenen met de vrouw toekomende gelden;

4. de verdeling vast te stellen, zoals de man in het lichaam van de dagvaarding heeft voorgesteld;

5. te bepalen dat de woning [adres] te koop wordt gesteld door Century 21 tegen de door de taxateur vastgestelde prijs en de vrouw te gebieden alle medewerking aan de verkoop te verlenen, op straffe van een dwangsom van Afl. 1.000,00 per dag of dagdeel dat de vrouw hiermee in gebreke blijft;

6. te bepalen dat deze uitspraak in de plaats komt van eventuele noodzakelijke akten;

7. te bepalen dat de kosten van deze procedure ten laste van de te verdelen gemeenschap komen.

3.2

Aan deze vordering legt de man samengevat het volgende ten grondslag.

De huwelijkse goederen gemeenschap omvat de navolgende goederen:

Activa

  • -

    de woning te [adres] , hierna de echtelijke woning;

  • -

    de inboedel van de echtelijke woning;

  • -

    een Toyota Hilux;

  • -

    vordering op de vrouw van Afl. 10.000,00;

  • -

    een evt. vordering op de belastingdienst;

  • -

    mogelijke vordering van de vrouw op het Land Aruba;

  • -

    positief saldo op een spaarrekening bij RBC bank;

Passiva

  • -

    hypothecaire lening bij CMB, saldo per 20 februari 2015 Afl. 389.834,16;

  • -

    autolening CMB saldo Afl. 10.292,76 per 20 februari 2015;

  • -

    credit card schuld;

  • -

    schuld aan advocaat mr. Samuels Afl. 8.010,90;

  • -

    eventuele belastingschuld 2014.

De man wenst het saldo op de spaarrekening aan te wenden ter voldoening van de schuld aan mr. Samuels, de woning te verkopen, de Toyota Hilux aan de man toe te delen; de inboedel, de vordering op de vrouw ad Afl. 10.000,00 en de mogelijke vordering van de vrouw op het Land aan de vrouw toe te delen en de belastingschulden/vorderingen gelijkelijk te verdelen.

3.3

De vrouw voert hiertegen - kort weergegeven - het volgende verweer.

Aan de door man vermelde activa dient te worden toegevoegd:

- saldi van alle bankrekeningen, waaronder die van de Rabobankrekening 3150.89.105 op naam van de man.

Aan de passiva dient te worden toegevoegd:

- de renteloze lening ad Afl. 60.000,00, ontvangen van de moeder van de vrouw om de grond te kopen ten behoeve van de bouw van de echtelijke woning.

De vrouw wenst toedeling van de echtelijke woning alsmede de hypothecaire verplichtingen aan haar, toedeling van de Toyota Hilux aan de man en het gelijkelijk verdelen van belastingvorderingen en -schulden.

4 DE BEOORDELING

4.1

Om een huwelijkse goederen gemeenschap te kunnen verdelen, dient eerst de omvang op de peildatum alsmede de waarde van de te verdelen goederen worden vastgesteld. De peildatum is de dag van de inschrijving van de beschikking te weten 2 maart 2015. De waarde van de goederengemeenschap wordt bepaald op de dag van de verdeling, derhalve rondom de datum waarop dit vonnis wordt gewezen. Dit is slechts anders indien partijen andere afspraken hebben gemaakt dan wel een ander tijdstip redelijk en billijk is.

4.2

Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht bestaat de te verdelen gemeenschap uit de volgende - al dan niet betwiste - goederen:

  • -

    de echtelijke woning te [adres];

  • -

    de inboedel;

  • -

    een Toyota Hilux;

  • -

    een Hyundai Accent;

  • -

    een (pretense) vordering op de vrouw van Afl. 10.000,00;

  • -

    een evt. vordering op de belastingdienst;

  • -

    een pretense vordering van de vrouw op het Land Aruba van Afl. 30.000,00.

  • -

    positief saldo op alle bankrekeningen t.n.v. van partijen of een op naam van één van hen;

  • -

    hypothecaire lening bij CMB, saldo per 20 februari 2015 Afl. 389.834,16;

  • -

    autolening CMB saldo Afl. 10.292,76 per 20 februari 2015;

  • -

    credit card schuld;

  • -

    schuld aan advocaat mr. Samuels Afl. 8.010,90;

  • -

    eventuele belastingschuld 2014;

  • -

    de (door de man betwiste) renteloze lening ad Afl. 60.000,00 ontvangen van de moeder van de vrouw.

4.3.

De echtelijke woning en de hypothecaire schuld.

Bij conclusie van dupliek heeft de vrouw gesteld dat zij de echtelijke woning wenst over te nemen voor een bedrag gelegen tussen de Afl. 400.000,00 en Afl. 435.000,00, conform de taxatie van de directeur van Century 21. De vrouw heeft gesteld dat de taxatie door Century 21 is geschied op uitdrukkelijk verzoek van de man, omdat hij bevriend is met de taxateur. Ook bij de notaris stelde de man al voor om de taxatie te laten plaats vinden door Century 21. Nu de aanhef van de betreffende e-mail van Rene van der Spaan luidt “beste Vrouw en Man’, gaat het gerecht ervan uit dat de man op de hoogte was van de vrijblijvende taxatie door Century 21. Het enkele feit dat deze taxatie de man thans onwelgevallig is, heeft niet tot gevolg dat deze onbruikbaar is. Rene van der Spaan legt in de betreffende e-mail uit dat zijn taxatie mede is gebaseerd op zijn ervaringen met twee eerdere transacties in dezelfde wijk. Of Arcotec ook beschikt over vergelijkbare ervaring blijkt niet uit het rapport. Daarnaast is er ook nog de taxatie van de heer Brown. Hij komt tot een vrije marktprijs die tussen die van Arcotec en Century 21 in zit. Gelet op de uiteenlopende taxaties is het gerecht voornemens om de waarde vast te stellen op het gemiddelde van alle drie, derhalve Afl. 553.166,67. Nu de vrouw heeft aangegeven de woning toebedeeld te willen krijgen tegen een prijs gebaseerd op de taxatie van Centurty 21, zal zij in de gelegenheid worden gesteld om zich uit te laten over de vraag of ze de woning ook toebedeeld wenst te krijgen indien de waarde op Afl. 553.166,67 wordt vastgesteld. Indiende vrouw alsnog toedeling wenst, komt het gerecht geraden voor dat de door de vrouw betaalde hypothecaire lasten vanaf de peildatum in mindering worden gebracht op de door haar aan de man te betalen uitkoopsom. De vrouw kan zich hierover uitlaten op de hierna te bepalen comparitie van partijen.

4.4

De inboedel

De vrouw wenst toedeling van de inboedel voor een bedrag van Afl. 3.100,00. De man is van mening dat deze Afl. 10.000,00 waard is. Dit heeft tot gevolg dat een deskundige benoemd dient te worden om inboedel te taxeren. Gelet op de kosten hiervan, komt het het gerecht geraden voor dat partijen trachten tot een vergelijk te komen. Op de hierna te bepalen comparitie van partijen kunnen partijen zich hierover uitlaten. Het staat partijen uiteraard vrij om in onderleg overleg een taxateur aan te zoeken en de rapportage voorafgaande aan de comparitie in het geding te brengen.

4.5

Toyota Hilux

Partijen zijn het erover eens dat deze auto aan de man dient te worden toebedeeld, maar zijn het niet eens over de waarde van deze auto. Volgens de man is deze auto

Afl. 6.192,37 waard. De vrouw betwist dit en wil dat de verkoopwaarde getaxeerd wordt. Met de man is het gerecht van oordeel dat het gebruikelijk is de waarde van een auto te bepalen aan de hand van de afschrijvingen. Nu de vrouw geen inhoudelijk bezwaar heeft gevoerd tegen het bouwjaar van de auto en de wijze van afschrijven, wordt de Toyota Hilux toebedeeld aan de man tegen een waarde van Afl. 6.192,37. De vrouw heeft recht op de helft hiervan, derhalve Afl. 3.096,19.

4.6

Hyundai Accent

De vrouw heeft gesteld dat deze auto nimmer tot de gemeenschap is gaan behoren, omdat deze van haar moeder is. Deze stelling heeft zij voldoende onderbouwd met verifieerbare stukken, zoals de aankoopnota uit 2005, bewijs van betaling van de motorrijtuigenbelasting en het verzekeringsbewijs, allen op naam van [derde]. De stelling van de man dat de moeder deze auto heeft geschonken wordt als zijn onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen. Het lag op de weg van de man om concreet aan te geven wanneer en bij welke gelegenheid de auto geschonken zou zijn. Dit heeft tot gevolg dat de voor deze auto ontvangen verkoopprijs buiten de verdeling blijft.

4.7

Pretense vordering op de vrouw van Afl. 10.000,00

Ter onderbouwing van deze vordering heeft de man als productie 5 bij conclusie van repliek een ‘statement summary’ overgelegd van een bankrekening die op naam van de vrouw en haar moeder staat. Hierop is te zien dat er in de periode 1 juli 2014 - 30 september 2014 mutaties hebben plaats gevonden. Volgens de man dient de vrouw deze bedragen terug te storten. Deze stelling wordt verworpen, nu de mutaties plaats vonden ten tijde van het huwelijk en geacht worden te zijn aangewend ten behoeve van de huwelijkse goederengemeenschap.

4.8

Pretense vordering van de vrouw op het Land Aruba

Ook deze pretense vordering is onvoldoende feitelijk onderbouwd en maakt om deze reden geen deel uit van de te verdelen gemeenschap.

4.9

Saldi op bankrekeningen

De vrouw heeft afschriften overgelegd van de navolgende bankrekeningen:

- De rekening RBC 42215673 o.n.v. de vrouw en haar moeder d.d. 28 februari 2015.

Het eindsaldo bedraagt Afl. 678,37 en dient verdeeld te worden. Eventuele opnames voorafgaande aan de peildatum worden geacht ten goede te zijn gekomen aan de gemeenschap;

-de en/of rekening 43562091 heeft op 28 februari 2015 een saldo van Afl. 1.555,48 en dient verdeeld te worden;

- het eindsaldo 2014 van de Raborekening van de man ad € 27,63 dient verdeeld te worden.

Indien partijen van mening zijn dat er nog andere saldi te verrekenen zijn, dienen zij afschriften hiervan op of rond de peildatum voorafgaande aan de hierna te bepalen comparitie van partijen in het geding te brengen.

Het beroep op artikel 141 Rv door beide partijen wordt afgewezen, nu dit onvoldoende concreet is om te kunnen toewijzen.

4.10

Visacard schuld op de peildatum

De vrouw heeft als productie 2 bij conclusie van dupliek een statement van Arubabank overgelegd van 9 februari 2015, waaruit blijkt dat de schuld USD. 5.561,79 bedroeg. De man wenst de schuld aan de vrouw toe te delen wegens verknochtheid, omdat de vrouw hiermee betalingen heeft gedaan die niet de gemeenschappelijke huishouding ten goede kwamen. Dit verweer wordt verworpen, nu tijdens het huwelijk in algehele gemeenschap van goederen geen onderscheid wordt gemaakt tussen prive en overige uitgaven. De schuld wordt derhalve gelijkelijk verdeeld.

4.11

Autolening CMB ad Afl. 10.292,76 per 20 februari 2015

Partijen zijn het er eens over dat het saldo van deze lening ad Afl. 10.292, 76 gelijkelijk verdeeld dient te worden.

4.12

Schuld aan mr. Samuels ad Afl. 8.010,90

Partijen zijn het erover eens dat deze schuld ad Afl. 8.010,90 gelijkelijk verdeeld dient te worden.

4.13

Schuld ad Afl. 60.000,00 aan [derde]

Ter onderbouwing van deze schuld heeft de vrouw als productie 12 bij conclusie van dupliek een schuldbekentenis overgelegd, die door de vrouw en haar moeder is ondertekend op 20 februari 2006. Hierin is onder meer bepaald dat de lening bestemd is voor de aankoop van eigendomsgrond dat kadastraal bekend is als [adres].

Het geleende bedrag is eerst volledig en ineens opeisbaar bij verkoop van de woning.

De man betwist de authenticiteit van deze schuldbekentenis, doch het gerecht acht deze betwisting uitsluitend ‘pour besoin de la cause’ en ongeloofwaardig. Uit de e-mail van 6 oktober 2014 (productie 9g bij conclusie van antwoord) volgt dat de man voorstelt om het huis te verkopen zodat de bestaande schulden bij de bank ‘en de moeder van Vrouw’ afgelost kunnen worden. Hieruit volgt dat de man wel degelijk op de hoogte was van de geldlening ten behoeve van de aankoop van de grond. Dit heeft tot gevolg dat het verweer van de man verworpen wordt en deze schuld gelijkelijk verdeeld zal worden.

4.14

Belastingschulden/vorderingen

Partijen hebben ten aanzien van deze stelpost niets concreets gesteld.

Voor zo ver zij nog verdeling wensen, zullen zij voorafgaande aan de comparitie de betreffende aanslagen cq teruggaven in het geding moeten brengen.

4.15

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

bepaalt een comparitie van partijen op 6 september 2016 om 10.00 uur in het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat 51 te Aruba;

5.2

bepaalt dat partijen in persoon verschijnen en/of bijgestaan door hun gemachtigden;

5.3

bepaalt dat partijen tot uiterlijk één week voor 6 september 2016 nadere stukken kunnen indienen, onder gelijktijdige toezending aan de wederpartij;

5.4

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.