Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:541

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
02-09-2016
Zaaknummer
A.R. 397 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vervangende schadevergoeding artikel 6:96 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij A.R. 397 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiser 1

en

Eiser 2,

te Wilmington, North Carolina (USA),

hierna ook te noemen (in enkelvoud): Eiser,

gemachtigde: advocaat mr. D.W. Ormel,

tegen:

KONSTRUCTIVA & DESIGN N.V. ,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Konstruktiva,

gemachtigde: advocaat mr. E.R. Zeppenfeldt,

1 DE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 6 april 2016;

- de akte van mr. G. Wesselingh, namens mr. Ormel van 10 juni 2016;

- het proces-verbaal van de plaatsopneming op 17 juni 2016;

- de brief van mr. Zeppenfeldt n.a.v. dit proces-verbaal.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis. Omdat de zaak voor vonnis staat en partijen zich over de consequenties niet hebben kunnen uitlaten, zal het oude Procesreglement worden toegepast.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

De vordering van Eiser betreft, kort gezegd, de betaling van Afl. 164.888,70 vermeerderd met rente en kosten. Dit bedrag is opgebouwd uit kosten van vervanging van 38 ramen en het daarbij behorende herstelwerk, de reparatie van de bevestiging van een stalen balk en zijn in het verzoek als volgt gespecificeerd:

- vervanging en herstel ramen: Afl. 141.704,20

- herstel balk: Afl. 21.360,00

- kosten deskundige Mejia: Afl. 1.824,50

-------------------- +

Totaal: Afl. 164.888,70

Gedurende de procedure is deze eis niet aangepast. Zowel bij repliek als bij akte voorafgaande aan de plaatsopneming heeft Eiser andere posten genoemd, waardoor ook schade zou zijn ontstaan. Dat heeft echter niet geleid tot een aanpassing (vermeerdering of wijziging) van zijn eis, zodat het Gerecht de eventuele andere gebreken, dan die welke zijn genoemd in het verzoek, of die de apart overeengekomen bocce court betreffen, niet in de beoordeling zal betrekken, nu deze geen grondslag hebben gevormd van de vordering.

2.2

Voor wat betreft de ramen is tijdens de plaatsopneming een aantal zaken duidelijk geworden:

- de vertegenwoordiger van Island’s Best Windows and Doors heeft verklaard dat hij de lekkage van alle ramen heeft onderzocht door daar met een tuinslang tegenaan te spuiten;

- de ramen zijn door de leverancier van Konstruktiva onjuist (omgekeerde drainage) aangeleverd en vervolgens door Konstruktiva geplaatst;

- waterafvoer van de ramen kan door die onjuiste raamconstructie niet naar buiten plaatsvinden en over de drainagepunten is een stuc laag aangebracht.

Dit leidt er naar het oordeel van het Gerecht toe dat Eiser terecht zich op het standpunt stelt dat alle 38 ramen vervangen moeten worden, nu die een gebrek vertonen en verkeerd waren aangeleverd en gemonteerd. Dit leidt ertoe dat de werkelijke kosten die Eiser heeft moeten maken voor vergoeding in aanmerking komen, te weten:

- Island’s Best Windows and Doors: Afl. 114.350,00

- Arcon Construction: Afl. 13.621,00

- Relax Construction: Afl 2.100,00

Afl. 750,00

----------------- +

Afl. 2.850,00

------------------- +

Totaal kosten herstel ramen: Afl. 130.821,00

2.3

Het tweede gebrek dat Eiser aan zijn vordering ten grondslag heeft gelegd is het herstel van de balk aan de terraszijde. Bij vonnis van 6 april 2016 heeft het Gerecht al overwogen dat Konstruktiva voor de herstelkosten verantwoordelijk is. Tijdens de plaatsopneming bleek dat het herstel betrekkelijk eenvoudig was, hetgeen leidde tot lagere kosten, te weten:

- Arcon Construction: Afl. 5.250,00

Deze kosten zijn gespecificeerd en toewijsbaar, nu het gebrek vaststaat en gebleken is dat Konstruktiva het gebrek niet tijdig heeft verholpen.

2.4

Eiser vordert voorts kosten van een deskundige en buitengerechtelijke kosten. De kosten van de deskundige Mejia zijn gespecificeerd middels een factuur en ten aanzien van de overige werkzaamheden is afdoende gebleken dat die kosten zijn gemaakt. Deze kosten vallen onder het bereik van art. 6:96 BW en zijn dan in totaal te waarderen op:

- kosten deskundige Mejia: Afl. 1.824,50

- buitengerechtelijke kosten: Afl. 10.000,00

2.5

Eiser heeft daarnaast kosten gevorderd met betrekking tot de plaatsing c.q. levering van de klei in de bocce court. Dit zou zijn overeengekomen naast de aanneemovereenkomst van de woning. Konstruktiva heeft deze afspraak betwist en Eiser heeft deze onvoldoende onderbouwd, zodat het Gerecht de kosten met betrekking tot deze post zal afwijzen.

2.6

Dit leidt ertoe dat toewijsbaar is: Afl. 147.895,50.

2.7

Konstruktiva zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

verklaart voor recht dat Konstruktiva aansprakelijk is voor de kosten die gemoeid zijn met het in goede staat opleveren van het huis;

veroordeelt Konstruktiva tot betaling aan Eiser van een bedrag van Afl. 147.895,50 te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 9 december 2014 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt Konstruktiva in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Eiser worden begroot op Afl. 1.650,00 aan griffierecht, Afl. 1.973,75 aan explootkosten en Afl. 5.100,00 aan salaris van de gemachtigde, vermeerderd met de nakosten en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.