Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:512

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-08-2016
Datum publicatie
23-08-2016
Zaaknummer
K.G. no. 1705 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel – Kort Geding – contact- en straatverbod. Verstek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 12 augustus 2016

Behorend bij K.G. no. 1705 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

tegen:

Gedaagde,

wonende te [adres gedaagde], thans verblijvende in het Korrektie Instituut Aruba (KIA) te Santo Patia z/n,

gedaagde, hierna ook te noemen: Gedaagde,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met producties, ingediend op 15 juli 2016;

 • -

  de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 25 juli 2016, waaruit blijkt dat Gedaagde niet is verschenen;

 • -

  de beschikking van 26 juli 2016 tot wederoproeping van Gedaagde;

 • -

  de faxbrief met producties zijdens Eiseres, ingediend op 4 augustus 2016;

 • -

  de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 5 augustus 2015, waaruit blijkt dat Gedaagde, ondanks deugdelijke oproeping daartoe, niet is verschenen.

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad.

2.2

Gedaagde verblijft sinds november 2015 in het Korrektie Instituut Aruba (KIA) wegens betrokkenheid bij het plegen van een overval. Eiseres heeft in december 2015 de relatie tussen partijen beëindigd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad – Gedaagde te verbieden zich binnen een straal van vijfhonderd meter van Eiseres te bevinden en/of Gedaagde te verbieden Eiseres op enige wijze te benaderen, noch via whatsapp/sms of andere wegen, aan te spreken en aan te raken, Eiseres te machtigden bij overtreding zo nodig de sterke arm in te roepen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van Afl. 1.000,- per keer bij het niet voldoen van het door het gerecht uit te spreken verbod, met veroordeling van Gedaagde in de proceskosten. Eiseres heeft tevens verzocht om kosteloos te mogen procederen.

3.2

Gedaagde is, ondanks deugdelijk te zijn opgeroepen, niet verschenen en heeft geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan Eiseres kan toestemming worden verleend om kosteloos te procederen, nu uit een door haar overgelegd bewijs van onvermogen genoegzaam blijkt van haar onvermogen om de kosten van deze procedure uit eigen middelen te voldoen.

4.2

Het spoedeisend belang van Eiseres bij de vorderingen is voldoende aannemelijk gemaakt.

4.3

Eiseres heeft onweersproken gesteld dat Gedaagde haar vanuit het KIA telefonisch bedreigd en lastig blijft vallen. Eiseres vreest dat Gedaagde haar iets ernstigs aan zal doen gezien zijn bedreigingen en hij op 13 augustus 2016 op vrije voeten zal komen. Voldoende aannemelijk is geworden dat er sprake is van een reële dreiging van toekomstig onrechtmatig handelen van de kant van Gedaagde jegens Eiseres en dat ter kering van deze dreiging het gevorderde verbod nodig is. De vorderingen van Eiseres komen het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voor en worden daarom toegewezen behoudens hetgeen hierna wordt overwogen.

4.4

Het gerecht zal de duur van het straatverbod bepalen op een jaar en het straatverbod beperken tot de woon- en werkplek van Eiseres, aangezien een straatverbod een vergaande inbreuk maakt op iemands grondrechten van bewegingsvrijheid.

4.5

Aan de op te leggen verboden wordt een dwangsom verbonden van Afl. 500,- per overtreding in plaats van de gevorderde Afl. 1.000,-. Laatstgenoemd bedrag komt bovenmatig voor. De dwangsom zal worden gemaximeerd als in het dictum nader vermeld.

4.6

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Gedaagde de proceskosten van Eiseres moeten vergoeden.

5 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

- staat Eiseres toe kosteloos te procederen;

- verbiedt Gedaagde om gedurende een periode van een jaar na betekening van dit vonnis zich te bevinden binnen een straal van vijftig meter (50m) van de woning van Eiseres te [adres eiseres] in Aruba;

- verbiedt Gedaagde om gedurende een periode van een jaar na betekening van dit vonnis zich te bevinden binnen een straal van vijftig meter (50m) van de werkplek van Eiseres;

- verbiedt Gedaagde om gedurende een periode van een jaar na betekening van dit vonnis op welke wijze dan ook (telefonisch, sms, whatsapp, per e-mail of andere elektronische wegen) contact te nemen met Eiseres;

- machtigt Eiseres om, zonodig met de hulp van de sterke arm van de politie en justitie, Gedaagde te (doen) verwijderen bij overtreding door Gedaagde van het straatverbod;

- bepaalt dat Gedaagde na betekening van dit vonnis bij iedere overtreding van – één van – voormelde verboden een dwangsom verbeurt van Afl. 500,- per keer met een maximum van Afl. 10.000,-;

- veroordeelt Gedaagde in de kosten van deze procedure, welke kosten tot op heden aan de zijde van Eiseres worden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris voor de gemachtigde;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag 12 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.