Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:482

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-06-2016
Datum publicatie
27-07-2016
Zaaknummer
A.R. 263 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Opdrachtovereenkomst. Incasso. Opslag. Doorberekende kosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 15 juni 2016

Behorend bij A.R. 263 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

INGENUITY CREATIVE CORPORATION N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Ingenuity,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D Tromp,

tegen:

de naamloze vennootschap

DTH TELEVISION & TELECOMMUNICATIONS N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: DTH,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens van repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in reconventie.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

2.1

Ingenuity heeft marketingactiviteiten voor DTH verricht.

2.2

Deze bestonden onder meer uit het aanbrengen en aangebracht houden van reclamebanieren met het logo van DTH aan hekken rond het haventerrein van de Aruba Ports Authority (APA).

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

3.1

Ingenuity vordert in conventie – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van DTH tot betaling van Afl. 15.453,27, te vermeerderen met de wettelijke rente en 15% buitengerechtelijke incassokosten, met veroordeling van DTH tot vergoeding van de proceskosten waaronder de beslagkosten.

3.2

Ingenuity grondt de vordering erop dat DTH toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht.

3.3

DTH voert hiertegen verweer, met vordering – uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van Ingenuity in de proceskosten.

3.4

DTH vordert in reconventie – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Ingenuity tot betaling van Afl. 24.046,73, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Ingenuity tot vergoeding van de proceskosten.

3.5

DTH grondt de vordering erop dat zij het hiervoor aangegeven bedrag onverschuldigd heeft betaald.

3.6

Ingenuity voert tegen de vordering in reconventie verweer, met vordering tot veroordeling van DTH in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

4.1

Ingenuity vordert nakoming van de verbintenis tot betaling voor werkzaamheden die haar onderneming als marketingbureau in opdracht van DTH heeft verricht. Die werkzaamheden zijn DTH in rekening gebracht bij factuur van 29 augustus 2014.

4.2

Op zich zelf genomen weerspreekt DTH de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet. Zij beroept zich op verrekening van de vordering van Ingenuity met haar vordering uit onverschuldigde betaling.1 Dat in de desbetreffende factuur van augustus 2014 van Ingenuity ook huur van “APA container fences” ad Afl. 4.300, in rekening wordt gebracht is klaarblijkelijk geen bezwaar voor DTH. Anders zou het bedrag waarmee DTH haar eigen vordering deels wil verrekenen immers lager zijn dan uit haar berekening blijkt.

4.3

In conventie is de consequentie daarvan, dat DTH, die zich ter onderbouwing van haar verrekenbare vordering slechts op onverschuldigde betaling beroept, voldoende gemotiveerd moet toelichten waarom haar eerdere betalingen onverschuldigd zijn gedaan en de daaraan ten grondslag gelegde feiten, bij betwisting, moet bewijzen.

4.4

Volgens DTH is tussen partijen niet afgesproken, dat Ingenuity door derden in het kader van marketingactiviteiten aan haar in rekening gebrachte kosten met een opslag aan DTH doorberekent. “Uiteraard” moesten alleen de door derden werkelijk in rekening gebrachte kosten aan DTH worden doorberekend, aldus DTH.2

4.5

Die stelling is niet voldoende toegelicht. Allereest is niet gemotiveerd gesteld waarom het “natuurlijk” zo is, dat door een van de partijen ten behoeve van de uitvoering van een opdracht gemaakte kosten slechts één op één worden doorgerekend aan de andere partij. Niet ongebruikelijk is immers, zoals algemeen bekend, dat juist binnen een zakelijke relatie de opdrachtnemer een opslag over het hem door een derde ten behoeve van de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte bedrag berekent en het totaal aan de opdrachtgever doorbelast. In de onderhavige zaak is bovendien door Ingenuity gemotiveerd en met stukken onderbouwd betoogd, dat het in rekening gebrachte bedrag niet alleen uit de aan APA voor het gebruik van ruimte op de hekken betaalde huur bestaat maar ook uit kosten van onderhoud en schoonmaak van de aan de hekken bevestigde banieren, inclusief in dat verband door derden aan haar in rekening gebrachte kosten. Reeds om die reden is niet voldoende gemotiveerd gesteld dat de afspraak inhield: Ingenuity belast alleen de huurkosten APA aan DTH door.

4.6

Niet voldoende gemotiveerd gesteld is verder, dat de afspraak niet luidde dat Ingenuity eenvoudigweg een met (de toenmalige directie van) DTH afgesproken bedrag voor de marketingactiviteiten bij de hekken van APA in rekening mocht brengen terwijl zij niet gehouden was de haar door APA in rekening gebrachte huur en andere kosten, al dan niet met opslag, apart door te berekenen of te specificeren. Ten slotte heeft Ingenuity er, niet voldoende gemotiveerd betwist, op gewezen dat de facturen met de thans bestreden vaste bedragen in verleden van oktober 2012 tot augustus 2014 maandelijks zonder mankeren betaald werden. Ook toen deze verhoogd voor de desbetreffende post werden van Afl. 3.800, naar Afl. 4.300,.

4.7

Een voldoende concreet getuigenbewijsaanbod dat partijen hadden afgesproken, dat Ingenuity slechts de aan haar door APA in rekening gebrachte huur aan DTH mocht doorbelasten en daarom onverschuldigd is betaald ontbreekt.

4.8

Dat door Ingenuity buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt is niet voldoende toegelicht en met stukken onderbouwd. Dit deel van de vordering zal worden afgewezen.

4.9

Als de in overwegende mate in het ongelijk te stellen partij zal DTH de proceskosten van Ingenuity in conventie en in reconventie moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie

veroordeelt DTH tot betaling aan Ingenuity van een bedrag van Afl. 15.453,27, te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 15 oktober 2014 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt DTH in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Ingenuity worden begroot op Afl. 750, aan griffierecht, Afl. 829,25 aan explootkosten en Afl. 2.250, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

wijst het gevorderde af;

veroordeelt DTH in de kosten van de procedure, in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Ingenuity worden begroot op Afl. 900, aan salaris van de gemachtigd.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 15 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.

1 cva ic onder 9 en 10 in combinatie met de hoogte van de reconventionele vordering

2 cva ic onder 1