Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:456

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-06-2016
Datum publicatie
22-07-2016
Zaaknummer
EJ nr. 439 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - ondercuratelestelling wegens een geestelijke stoornis / machtiging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 28 juni 2016

behorend bij EJ nr. 439 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

procederend in persoon,

om ondercuratelestelling van zijn broer:

[betrokkene],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [betrokkene].

Belanghebbenden:

[de moeder], de moeder,

[de vader], de vader,

[de broer], de broer.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 1 maart 2016;

 • -

  de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 19 april 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker in persoon en de belanghebbenden in persoon;

 • -

  de doktersverklaring, ingediend op 17 mei 2016;

 • -

  de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling te [adres], waaruit blijkt dat aanwezig waren de verzoeker in persoon, [betrokkene] in persoon en de vader van [betrokkene] in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [betrokkene] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoeker tot curator. Daartoe wordt aangevoerd dat [betrokkene] wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek strekt er tevens toe om verzoeker machtiging te verlenen om een akte van hypotheek namens [betrokkene] te ondertekenen.

3 DE BEOORDELING

Ondercuratelestelling

3.1

Uit de verklaringen van de verzoeker, de andere familieleden, de behandelend geneesheer, dr Cesar Perez, de Sociaal Psychiatrische Dienst, en de ondervraging van [betrokkene] is gebleken dat hij lijdt aan een schizofrenie stoornis paranoïde type en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2 [

Betrokkene] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van zijn broer tot haar curator. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

Machtiging

3.4 [

Betrokkene] is voor 1/6e onverdeeld aandeel mede gerechtigd in een woning plaatselijk bekend als [adres] (hierna: de woning). De woning heeft een marktwaarde van Afl. 468.796,-. De andere medegerechtigden zijn voornemens een hypotheek te vestigen op de woning waarbij [betrokkene] enkel hypotheekgever zal zijn en niet medekredietnemer. De in artikel 1:386, eerste lid, juncto artikel 1:345, eerste lid, onderdeel a, BWA neergelegde vereiste van rechterlijke machtiging heeft de strekking de belangen van de onder curatele gestelde te beschermen. Met de lening wordt een andere hypothecaire lening geherfinancierd en wordt de woning gedeeltelijk opgeknapt aangezien er sprake is van achterstallig onderhoud. Gelet op het voorgaande ziet het gerecht geen aanleiding voor het oordeel dat de belangen van de onder curatele gestelde zich tegen verlening van de verzochte machtiging verzetten. Voor dat oordeel ziet het gerecht ook overigens geen gronden. Het verzoek kan derhalve worden ingewilligd.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [betrokkene], geboren op [geboortedatum] 1985 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn broer, [verzoeker], wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 13 december 2016 om 8.30 uur, voor overlegging boedelbeschrijving zijdens curator,

machtigt de curator, om voor en namens de onder curatele gestelde, over te gaan tot de ondertekening van de akte van hypotheek met een hoofdsom van Afl. 72.000,- op de woning [adres] (kadastraal bekend als Land Aruba [nummer] Afdeling Sectie [letter] nummer [nummer]) waarin [betrokkene] voor 1/6e onverdeeld aandeel mede gerechtigd is.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 28 juni 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.