Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:453

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-06-2016
Datum publicatie
22-07-2016
Zaaknummer
EJ nr. 2730 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - ondercuratelestelling wegens een geestelijke stoornis en plaatsing in een psychiatrische inrichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 28 juni 2016

behorend bij EJ nr. 2730 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

om ondercuratelestelling van haar broer:

[betrokkene],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [betrokkene]

Belanghebbenden:

1. [belanghebbende 1],

2. [belanghebbende 2],

3. [belanghebbende 3],

4. [belanghebbende 4],

5. [belanghebbende 5],

6. [belanghebbende 6].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 30 november 2015.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 8 december 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster bijgestaan door mr. G.L. Griffith occuperende voor mr. N.S Gravenstijn, en de belanghebbenden [1,2 en 3] in persoon. Ter zitting was ook aanwezig mevrouw [naam], dochter van verzoekster. [Betrokkene] is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen;

  • -

    nadere stukken, ingediend op 5 en 19 januari 2016.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om [betrokkene] onder curatele te stellen met benoeming van verzoekster of mevrouw [naam] , een nichtje van [betrokkene], tot zijn curator en met plaatsing van [betrokkene] in een inrichting voor de duur van één jaar desnoods inhoudende de verplichte dwangopname in een psychiatrische inrichting zoals de P.A.A.Z. Daartoe wordt aangevoerd dat [betrokkene] wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Verzoekster heeft tevens verzocht om kosteloos te mogen procederen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de andere familieleden, de behandelend geneesheer, dr. M.P. Mungra MD, en uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat [betrokkene] lijdt aan chronische paranoïde en schizofrenie en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Wat betreft de benoeming van een curator, overweegt het gerecht dat verzoekster zich bereid heeft verklaard het curatorschap op zich te nemen, en dat niet, althans onvoldoende is gebleken van gegronde redenen die zich tegen haar benoeming tot curator verzetten. Deze benoeming strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van [betrokkene].

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal voor het overleggen van de boedelbeschrijving naar een hierna te noemen zitting worden verwezen.

3.4

Het verzoek om [betrokkene] ter verpleging in een (psychiatrische) inrichting te doen plaatsen, is gelet op het bepaalde in artikel 1:387 BW, niet toewijsbaar, nu hij niet onder curatele is gesteld uit hoofde van gewoonte van drankmisbruik of gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen. Het verzoek tot plaatsing in een inrichting wordt derhalve afgewezen.

3.5

Gelet op het door verzoekster overgelegde bewijs van onvermogen, zal haar toelating worden verleend om kosteloos te procederen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent verzoekster toelating om kosteloos te procederen,

stelt [betrokkene], geboren op [geboortedatum] 1948 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice zijn zus, [verzoekster], wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de zitting van dinsdag, 13 december 2016 om 8.30 uur, voor overlegging boedelbeschrijving zijdens curatrice,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag, 28 juni 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.