Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:399

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-06-2016
Datum publicatie
20-06-2016
Zaaknummer
K.G. no. 917 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontruiming. Huurachterstand. Geldnood.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 juni 2016

K.G. no. 917 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CANDO ENTERPRISES VBA , h.o.d.n. CLEARLY REALTY,

te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: Clearly Realty,

vertegenwoordigd door: de heer R.J.W. Maes,

tegen

Gedaagde,

te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: Gedaagde,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 21 april 2016;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling die op 13 mei 2016 heeft plaatsgevonden. Eiseres, bij haar vertegenwoordiger, en gedaagde in persoon zijn ter zitting verschenen. Partijen hebben het woord gevoerd en op elkaars stellingen gereageerd, althans kunnen reageren.

1.2

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE FEITEN

2.1

Clearly Realty verhuurt aan Gedaagde sedert 7 februari 2014 een woonruimte, plaatselijk bekend als [adres], te Aruba, tegen een maandelijkse huurprijs van Afl. 800,--.

2.2

Ten tijde van het indienen van het verzoekschrift was een achterstand ontstaan in de betaling van de huurpenningen van een bedrag van Afl. 4.735,--, berekend tot en met november 2015.

2.3

Op 5 januari 2016 is Gedaagde gesommeerd om het bovengenoemde openstaande bedrag te voldoen.

2.4

Op 26 februari 2016 heeft Gedaagde een schuldbekentenis getekend en heeft zij tegelijkertijd een afbetalingsregeling getroffen. Deze afbetalingsregeling is Gedaagde niet nagekomen.

3 DE VORDERING

3.1

Clearly Realty vordert dat het gerecht in kort geding bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- Gedaagde beveelt om na betekening van het in deze te wijzen vonnis, het pand gelegen te [adres] te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste niet het eigendom van Clearly Realty zijn en het pand daarbij onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van Clearly Realty te stellen, alles onder verbeurte van een dwangsom van Afl. 500,-- per dag, voor elke dag of gedeelte daarvan dat Gedaagde nalaat om aan het in deze te geven rechterlijk bevel te voldoen;

- Clearly Realty machtiging verleent om de ontruiming met behulp van de sterke arm te bewerkstelligen indien Gedaagde hiermee in gebreke blijft, althans in goede justitie een andere voorziening treft;

- Gedaagde veroordeelt om, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te voldoen het verschuldigd bedrag van Afl. 4.735,-- aan huurpenning tot en met november 2015, vermeerderd met de huurpenningen tot en met april 2016, zijnde het bedrag van Afl. 4.000,-- te vermeerderen met de kosten en de wettelijke rente, voorts met elke maand dat Gedaagde in gebreke blijft;

- Gedaagde in de proceskosten te veroordelen.

3.2

Clearly Realty grondt de vordering erop dat sprake is van wanprestatie aan de zijde van Gedaagde en dat zij om die reden onderhevig is aan huurderving.

3.3

Gedaagde heeft geen verweer gevoerd en heeft aangegeven dat zij voornemens is het pand zelf te ontruimen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Voor de beoordeling in kort geding is het uitgangspunt dat het zeer waarschijnlijk moet zijn dat de bodemrechter, later oordelend, tot de ontbinding van de huurovereenkomst zal beslissen en de vorderingen van Clearly Realty zal toewijzen. Voor zover veroordeling van een geldsom wordt gevraagd moet ook aandacht worden besteed aan het restitutierisico. Voorts dient Clearly Realty een spoedeisend belang te hebben bij haar vorderingen.

4.2

Dat sprake is van een huurachterstand wordt door Gedaagde niet betwist. Het in het verzoek genoemde bedrag is door haar niet bestreden. Ter verklaring heeft zij aangevoerd dat zij haar baan is kwijtgeraakt, waardoor zij in geldnood is gekomen.

De huurachterstand is (aanzienlijk) meer dan drie maanden. In een eventuele bodemprocedure zal de ontbinding van de huurovereenkomst dan ook te verwachten zijn. Van Clearly Realty behoeft niet te worden verlangd dat zij genoegen blijft nemen met een huurder die niet betaalt. Zij heeft dan ook voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van de gevorderde ontruiming. De ontruimingstermijn zal op 14 dagen worden gesteld.

4.3

De gevorderde dwangsom wordt afgewezen, nu Clearly Realty zelf de ontruiming kan doen bewerkstelligen door inschakeling van de deurwaarder.

4.4

Ook de gevorderde machtiging om met behulp van de sterke arm tot ontruiming over te gaan, indien Gedaagde weigert te vertrekken, wordt afgewezen. Uit het eerste lid van artikel 556 Rv volgt dat Clearly Realty de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen, en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. Clearly Realty heeft voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen als Gedaagde niet vrijwillig tot nakoming van de uit dit vonnis voortvloeiende verplichting tot ontruiming overgaat. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan Gedaagde wordt betekend en dat aan Gedaagde overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv bevel wordt gedaan om binnen drie dagen te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien Gedaagde medewerking aan de ontruiming weigert. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv, waarin artikel 444 Rv van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen, dan kan hij op voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening – zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is – bijstand van de politie inroepen. In het licht van voorgaande heeft Clearly Realty geen belang bij de verzochte machtiging.

4.5

Clearly Realty vordert verder betaling van de huurachterstand tot en met april 2016, te vermeerderen met de kosten en de wettelijke rente, en voorts met elke maand dat Gedaagde in gebreke blijft. Het Gerecht overweegt als volgt:

Het bedrag aan achterstallige huur is door Gedaagde niet bestreden en zal derhalve worden toegewezen. De door Clearly Realty gevorderde kosten zijn niet gespecificeerd en worden dan ook afgewezen. De gevorderde wettelijke rente over de achterstallige huur is toewijsbaar en wel vanaf het moment dat Gedaagde in verzuim is geraakt de achterstallige huurpenningen te betalen, tot aan de dag van voldoening.

De vordering (voorts met elke maand dat Gedaagde in gebreke blijft) is evenmin gespecificeerd en zal derhalve worden afgewezen.

4.6

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden tot op heden begroot op Afl. 900,00 aan griffierechten en Afl. 226,25 aan deurwaarderskosten.

5 DE UITSPRAAK

Het gerecht, rechtdoende in kort geding:

beveelt Gedaagde om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het gehuurde aan de [adres] te Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en goederen, tenzij deze goederen van Clearly Realty zijn, en de sleutels af te geven aan Clearly Realty;

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Clearly Realty van een bedrag van Afl. 8.735,-- aan achterstallige huurpenningen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment dat Gedaagde in verzuim is geraakt de achterstallige huurpenningen te betalen, tot aan de dag van voldoening;

veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Clearly Realty worden begroot op Afl. 900,00 aan griffierecht en

Afl . 226,25 aan explootkosten;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.