Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:335

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-05-2016
Datum publicatie
31-05-2016
Zaaknummer
EJ nr. 272 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - machtiging tot verkoop

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 mei 2016

Behorend bij EJ nr. 272 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1. de bewindvoerster], de bewindvoerster,

2. [de vader], de vader,

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

procederend in persoon,

Belanghebbenden:

[de minderjarige 1],

[de minderjarige 2],

[de minderjarige 3],

gezamenlijk: de kinderen van wijlen [de moeder].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 11 februari 2016,

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 5 april 2016,

waaruit blijkt dat verzoekers in persoon zijn verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen wijlen [de moeder] en [de vader] is geboren, op [geboortedatum] 1998 in Aruba [de minderjarige 1], op [geboortedatum] 2002 in Aruba [de minderjarige 2] en op [geboortedatum] 2005 in Aruba [de minderjarige 3] (gezamenlijk: de kinderen van wijlen [de moeder]).

2.2

Op [overlijdensdatum] 2014 is te Aruba overleden mevrouw [de moeder]. Bij haar door haar overlijden van kracht geworden openbaar testament heeft mevrouw [de moeder] tot haar enige erfgenamen benoemd haar kinderen voornoemd.

2.3

In voormeld testament heeft mevrouw [de moeder] al hetgeen haar kinderen uit haar nalatenschap verkrijgen onder bewind gesteld en als bewindvoerster benoemd [de bewindvoerster] met dien verstande dat het beschikken over onroerende goederen slechts door de bewindvoerster en de gerechtigden tezamen kan geschieden.

2.4

Tot de nalatenschap van wijlen [de moeder] behoort onder meer haar onverdeeld (behorend tot de nalatenschap van haar vader, wijlen [naam], geboren op [geboortedatum] 1941 in Aruba en overleden op [overlijdensdatum] 1991 in Aruba) recht van erfpacht tot 4 november 2028 op een complex van twee percelen domeingrond, gezamenlijk groot vijfhonderd negen en zeventig vierkante meter (579 M2), gelegen te [plaats] in Aruba, met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als [adres], welk complex bestaat uit de navolgende percelen:

1. een perceel domeingrond, groot vierhonderd en vijf vierkante meter (405 m2), kadastraal bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling, Sectie [sectie], nummer [nummer];

2. een perceel domeingrond, groot eenhonderd vier en zeventig vierkante meter (174 m2), kadastraal bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling, Sectie [sectie], nummer [nummer] (hierna: het registergoed).

2.5

Architecten Bureau Arcotec N.V. heeft op 30 april 2015 de vrije marktwaarde van het registergoed getaxeerd op Afl. 212.000,00

2.6

De gezamenlijke medegerechtigden hebben op 11 december 2015 met betrekking tot het registergoed een koopovereenkomst gesloten. De koopsom bedraagt Afl. 210.000,00.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt er toe om verzoekers te machtigen tot de verkoop en levering van het registergoed tegen een koopsom van Afl. 210.000,--.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het in artikel 1:253k juncto artikel 1:345, eerste lid, onderdeel a, BWA neergelegde vereiste van rechterlijke machtiging heeft de strekking de belangen van de belanghebbenden te beschermen. Uit de bij het verzoekschrift overgelegde producties blijkt dat de vrije marktwaarde van het registergoed op 30 april 2015 is getaxeerd op Afl. 212.000,--. Het gerecht acht het verschil tussen de taxatiewaarde en de beoogde verkoopprijs van Afl. 210.000,-- niet zodanig groot dat daarin aanleiding wordt gevonden voor het oordeel dat de belangen van belanghebbende zich tegen verlening van de verzochte machtiging verzetten. Voor dat oordeel ziet het gerecht ook overigens geen gronden. Het verzoek kan derhalve worden ingewilligd.

4.2

De bewindvoerster dient binnen zes maanden nadat het registergoed verkocht en geleverd is, schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen bij het gerecht met betrekking het deel van de koopsom dat de betrokken minderjarigen toekomt. Aldus dient de bewindvoerster informatie te verstrekken op welke wijze zij het bedrag dat de minderjarigen toekomt heeft aangewend of wenst aan te wenden. Om deze reden wordt de zaak verwezen naar de hieronder te vermelden rolzitting.

5 BESLISSING

Het gerecht:

5.1

machtigt [de bewindvoerster], geboren op [geboortedatum] 1968 in Aruba en [de vader], geboren op [geboortedatum] 1968 in Aruba, om voor en namens [de minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 1998 in Aruba, [de minderjarige 2], geboren [geboortedatum] 2002 in Aruba en [de minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] 2005 in Aruba, over te gaan tot de verkoop en overdracht van het recht van erfpacht tot 4 november 2028 op een complex van twee percelen domeingrond, gezamenlijk groot vijfhonderd negen en zeventig vierkante meter (579 M2), gelegen te [plaats] in Aruba, met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als [adres], welk complex bestaat uit de navolgende percelen:

1. een perceel domeingrond, groot vierhonderd en vijf vierkante meter (405 M2), kadastraal bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling, Sectie [sectie], nummer [nummer];

2. een perceel domeingrond, groot eenhonderd vier en zeventig vierkante meter (174 M2), kadastraal bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling, Sectie [sectie], nummer [nummer], voor de koopsom van Afl. 210.000,--.

5.2

verwijst de zaak naar de rolzitting van dinsdag 20 september 2016 om 8:30 uur, als bedoeld in r.o. 4.2.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 17 mei 2016 door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.