Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:235

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-03-2016
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
A.R. nr. 125 van 2011
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verdeling Wijlen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 16 maart 2016

Behorend bij A.R. nr. 125 van 2011

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiser pro se en in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van haar minderjarige zoon,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Eiser,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

Gedaagde 1,

Gedaagde 2,

Gedaagde 3,

Gedaagde 4,

allen wonenden in Aruba,

gedaagden,

hierna ook te noemen: Gedaagden,

gemachtigde: de advocaat mr. M. Boyce.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure tot 30 september 2015 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De ingevolge dat vonnis gelaste comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 5 november 2015. Eiser is toen verschenen bij mr. E.M.J. Carfarzuza, die occupeerde voor haar gemachtigde. Boyce c.s. zijn verschenen bij hun gemachtigde. Partijen hebben over en weer het woord gevoerd (Boyce c.s. mede aan de hand van nader door hen overgelegde toegelaten producties), en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Naast verlof tot kosteloos procederen vordert Eiser dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. de verdeling gelast van de nalatenschap van wijlen Naam;

b. bepaalt dat de roerende goederen toebehorende aan (de nalatenschap van) wijlen Naam die zich bevinden in de woning waar die wijlen Naam laatstelijk woonde door Eiser onderhands verkocht mogen worden, danwel door Eiser in het openbaar verkocht mogen worden;

c. bepaalt dat de totale opbrengt van de verkoop van voormelde roerende goederen - na aftrek van de kosten van deze procedure en na aftrek van mogelijke verkoopkosten en kosten van het berekenen van het deel dat aan ieder der erfgenamen uiteindelijk moet worden uitgekeerd - gelijkelijk moet worden verdeeld onder de erfgenamen van wijlen Naam;

d. bepaalt de kosten van deze procedure ten laste komen van de nalatenschap van wijlen Naam.

2.2

Gedaagden voeren verweer.

2.3

voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE VERDERE BEOORDELING

3.1

Het Gerecht volhardt in zijn in de tussenvonnissen neergelegde overwegingen en beslissingen.

3.2

Uit het daartoe overgelegde bevoegdelijk afgegeven bewijs van onvermogen blijkt dat Eiser niet in staat is om de kosten van deze procedure te dragen. Aan haar zal daarom verlof tot kosteloos procederen worden verleend;

3.3

Vast staat tussen partijen dat Eiser, haar minderjarig zoon Naam en Gedaagden de enige erfgenamen zijn van wijlen Naam, en dat tot de nalatenschap van die wijlen Naam behoren de roerende goederen die zich bevinden in de woning waar hij laatstelijk woonde (hierna: de goederen). Die goederen zijn onverdeeld gebleven.

3.4

Nu niemand is gehouden om te blijven in een onverdeeldheid zal de vordering onder a. worden toegewezen.

3.5

Hoewel dat op hun weg had gelegen, zijn partijen niet tot overeenstemming kunnen komen ter zake van de (wijze van) verdeling van de goederen. Het Gerecht zal daarom die verdeling op de voet van het bepaalde het eerste lid van artikel 3:185 BW vaststellen als volgt, waarbij voorop wordt gesteld dat Eiser (de inhoud van) de door Gedaagden gedurende de laatst gehouden comparitie overgelegde inventarislijst niet heeft betwist.

3.6

De in voormelde lijst vermelde roerende goederen moeten door deurwaarder B. Roos in het openbaar tegen opbod aan de hoogst biedende worden verkocht. De totaalopbrengst daarvan moet - na aftrek van allereerst de verkoopkosten (waaronder begrepen die van de deurwaarder), en vervolgens de kosten van deze procedure gemaakt door partijen en de mogelijke kosten ter vaststelling van het aan ieder der erfgenamen uit te keren gelijkluidende bedrag - gelijkelijk worden verdeeld tussen hiervoor onder 3.3 genoemde erfgenamen. De vorderingen onder b. en c. zullen in dier voege worden toegewezen. Bij dit alles heeft te gelden dat is gesteld noch gebleken dat enige erfgenaam van wijlen Naam verknocht is aan een thans te verkopen zaak. De deurwaarder moet worden ingeschakeld omdat anderszins, gelet op het feit dat partijen niet in staat zijn gebleken een verdeling te realiseren van een niet complexe en niet onoverzichtelijke boedel, verdere problemen tussen partijen bepaaldelijk niet ondenkbaar zijn.

3.7

In vorenstaande ligt besloten dat de vordering onder d. ook zal worden toegewezen. Daarbij heeft te gelden dat de proceskosten van Eiser die worden gedekt door de aan haar te verlenen gratis admissie niet ten laste komen van de nalatenschap van wijlen Naam.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-gelast de verdeling van de nalatenschap van wijlen Naam;

-stelt de verdeling van die nalatenschap wat betreft de hiervoor onder 3.3 vermelde roerende goederen vast zoals hiervoor omschreven onder 3.6;

-bepaalt dat de door partijen gemaakte (niet door de gratis admissie gedekte) kosten van deze procedure ten laste komen van de opbrengst van de in het openbaar te verkopen goederen (en dat na aftrek van de kosten van de deurwaarder);

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-verleent aan Eiser verlof tot kosteloos procederen;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 16 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.