Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:165

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-03-2016
Datum publicatie
17-03-2016
Zaaknummer
EJ nr. 995 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming bewindvoerder ex artikel 409

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 15 maart 2016

Behorend bij EJ nr. 995 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

X,

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

Y en

Z,

zonder bekende woon- of verblijfplaats.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verzoek, ingediend bij verzoekschrift op 13 mei 2015, strekt er in de eerste plaats toe dat verzoeker wordt benoemd tot bewindvoerder over het aandeel van de belanghebbenden in de nalatenschap van wijlen A, geboren in Aruba op [datum] 1911 en aldaar overleden op [datum] 1970, bestaande uit de huurrechten op een perceel domeingrond, groot 502 m2, kadastraal bekend als [afdeling] Afdeling, Sectie [sectie], nummer [nummer], plaatselijk bekend als [adres], met de hierop gebouwde woning.

Voorts strekte het verzoek tot het verkrijgen van machtiging als bedoeld in artikel 1:410, eerste lid, juncto artikel 1:345, eerste lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) voor het toebedelen van de hiervoor omschreven huurrechten aan verzoeker tegen betaling aan de overige deelgenoten in de nalatenschap van een bedrag van Afl. 50.000,=.

1.2

De zaak is behandeld ter zitting op 2 februari 2015, alwaar verzoeker is verschenen. De belanghebbenden hebben, hoewel behoorlijk opgeroepen, geen verweerschrift ingediend en zijn ook niet ter zitting verschenen.

1.3

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING

2.1

Verzoeker is samen met onder anderen belanghebbenden deelgenoot in de nalatenschap van wijlen A. De belanghebbenden hebben hun woonplaats verlaten en zijn thans onbereikbaar. Tot die nalatenschap behoren de huurrechten op een perceel domeingrond, groot 502 m2, kadastraal bekend als [afdeling] Afdeling, Sectie [sectie], nummer [nummer], plaatselijk bekend als [adres], met de hierop gebouwde woning.

2.2

Verzoeker wil de nalatenschap verdelen in dier voege dat het in het verzoek omschreven goed aan hem wordt toebedeeld tegen betaling aan de overige deelgenoten in de nalatenschap van een bedrag van Afl. 50.000,=.

2.3

Het gerecht acht aannemelijk geworden dat dat de belanghebbenden afwezig zijn in de zin van artikel 1:409, eerste lid, BW en onvoldoende orde op het bestuur van hun goederen, met name hun aandeel in voornoemde nalatenschap, hebben gesteld. Voorts is voldoende aannemelijk is geworden dat de noodzaak bestaat om hen te doen vertegenwoordigen in verband met de verdeling van voornoemde nalatenschap.

2.4

Een en ander betekent dat verzoeker als bewindvoerder zal worden benoemd ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbenden in bedoelde nalatenschap te voeren.

2.5

Het gerecht ziet voorts geen beletselen om verzoeker in zijn hoedanigheid van bewindvoerder te machtigen om over te gaan tot de in het verzoek bedoelde toebedeling, onder de voorwaarde dat het aan de belanghebbenden toekomende aandeel in het door verzoeker aan de deelgenoten in de nalatenschap te betalen bedrag van Afl. 50.000,= ten behoeve van de belanghebbenden wordt gestort in de consignatiekas.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt onder bewind het aandeel van Y, geboren op [datum] 1951 in Colombia, en Z, geboren op [datum] 1966 in Colombia, in het onder rechtsoverweging 2.1 bedoelde goed,

benoemt X, geboren op [datum] 1976 in Aruba, tot bewindvoerder over het onder bewind gestelde goed,

machtigt de bewindvoerder om het onder bewind gestelde goed toe te delen aan X, voornoemd, tegen betaling van een bedrag van ten minste Afl. 50.000,= aan de overige deelgenoten in de nalatenschap van wijlen A en onder de voorwaarde dat het aan de belanghebbenden, Y en Z, toekomende aandeel in het aan de deelgenoten in de nalatenschap te betalen bedrag ten behoeve van de belanghebbenden wordt gestort in de consignatiekas.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 15 maart 2016 door W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.